Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Illustrationsbild över Surbrunnshagen

Surbrunnshagen

Surbrunnshagen är ett nytt bostadsområde i sydöstra delen av Dalregementsområdet. Området delas i två delar av Högbobäcken. Kopparstaden äger området men har nyligen sålt en del i den östra delen till OBOS som planerar att uppför 18 radhus som ska upplåtas med bostadsrätt.

Området ska få karaktären av trädgårdsstad, det vill säga tydliga gaturum, relativt småskalig bebyggelse med inslag av rad- och kedjehus och överlag byggs hus med 2-3 våningar. Inslag av något högre bebyggelse kan bli aktuellt och det kommer vara möjligt att bygga upp till ca 330 lägenheter. Området kommer att behålla karaktären av tallskog med gamla uppvuxna tallar. Därför är vissa delar av området planlagt som naturmark.

Surbrunnshagen får trafikanslutningar mot Kungsgårdsvägen, Gammelvägen och Surbrunnsvägen. Åtgärder för att dämpa trafikens hastighet och förbättra trafiksäkerheten längs Kungsgårdsvägen kan bli aktuellt.

Vi bygger gator och gång- och cykelvägar

Arbetet med att bygga gator och gång- och cykelvägar i den första etappen i området öster om Högbobäcken har pågått sedan i våras och är nu klart. Gång- och cykelvägarna hålls dock stängda tillsvidare. I januari-februari kommer sedan de två broarna över Högbobäcken att anläggas. Området kommer dock inte att öppnas upp för allmänheten förrän inflyttning i OBOS radhus sker vilket planeras till hösten 2020.

Läs mer om OBOS radhusprojekt.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I mars 2019 kommer Kopparstaden också att börja bygga i området men då vid korsningen Kungsgårdsvägen/Surbrunnsvägen. Läs mer om Kopparstadens byggnation i området.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projektering pågår nu av gator mm i etapp två dvs området väster om Högbobäcken och anläggningsarbeten beräknas påbörjas där i april 2019.

Gestaltningsprogram

Ambitionen är hög att skapa en attraktiv och hållbar stadsdel. Ett gestaltningsprogram har därför tagits fram som vägledning och stöd för utformningen av stadsdelen.

Läs mer i gestaltningsprogrammet för SurbrunnshagenPDF

Skiss över Surbrunnshagen

Illustration över Surbrunnshagen

Sidan uppdaterad 2019-05-16