Hoppa till sidans innehåll | Hoppa till sidans huvudnavigering

Avgifter

Kommunen tar ut avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Från och med 2014-04-01 är det följande avgifter som gäller.

Från och med år 2014 gäller följande avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Falu kommun. Avgifterna och förbehållsbelopp är knutna till det av riksdagen årligen fastställda prisbasbeloppet och förändras och beräknas i enlighet med detta.

Detta tar kommunen ut avgift för!

1. Omvårdnad/hemtjänst

Din avgift bestäms enligt en timrelaterad omvårdnadstaxa. Avgiften sätts i förhållande till den servicetid man har och är uppdelad i 2 nivåer. Dels en timtaxa om 231 kr/timme de första 7 timmarna/månad och dels en avgift om 1.776 kr/månad för alla som har en insatstid med 8 timmar/ månad eller mer. Avgiften jämkas automatiskt i förhållande till inkomsten. Avgift för hemsjukvård och rehabilitering i hemmet är 150 kr/besök upp till maxtaxan.

2. Måltider

Matdistribution, 65,00 kr/portion
Måltidsabonnemang på alla måltider vid boende i särskild boendeform, 105 kr/dygn.

3. Trygghetslarn

Trygghetslarm, 175 kr/månad.

4. Dagverksamhet

Dagverksamhet, 76 kr/dag. ( Avser kostnad för lunch och kaffe )

5. Korttidsplats

Korttidsplats/avlastningsplats, 105 kr/dygn i måltidskostnad, omvårdnad 59 kr/dygn motsvarande maxtaxa samt kostnad för hygienpaket 4 kr/dygn

6. Extern vård

Extern vård utan hyreskontrakt med alla måltider 105 kr/dygn i måltidskostnad samt omvårdnad 59 kr/dygn motsvarande maxtaxa.

7. Hjälpmedel

Hjälpmedel, avgift 150 kr/förskrivet hjälpmedel, ingår ej i maxtaxan.

För lägenhet i särskilda boendeformer/särskilt boende med hyreskontrakt alternativt upplåtelseavtal betalas individuell hyra. Statligt bostadstillägg får sökas hos Pensionsmyndigheten.

Så här räknas omvårdnadsavgiften ut för Dig!

Allmänt.

Den tillämpade omvårdnadstaxan innebär att avgiften jämkas automatiskt och sätts i förhållande till betalningsförmågan och insatsens omfattning. Uppgift om aktuell inkomst, skatt,, boendekostnad mm. kommer att inhämtas från respektive servicemottagare och i förekommande fall kontrolleras mot uppgifter hos Pensionsmyndigheten och Skattemyndigheten. Det preliminära underlaget för avgiftssättning kommer att översändas till Dig för yttrande innan avgiften fastställes. Om väsentliga förändringar skett angående ekonomisk och social situation så ska detta meddelas oss omgående så justering av avgift kan ske.

Framräkning av avgift för omvårdnad.

Omvårdnadsavgift uttas enligt en timrelaterad avgiftstaxa. Omvårdnadsförvaltningen räknar samman Dina inkomster och drar sedan ifrån samtliga skatter och slutsumman blir din nettoinkomst. Från nettoinkomsten dras ett förbehållsbelopp som reserveras för Dina personliga behov såsom livsmedelskostnader, kläder sjukvård, resor, mm. plus individuella tillägg och boendekostnaden. Det som därefter blir kvar är det disponibla avgiftsutrymmet och lika med din betalningsförmåga. Se vidare nedanstående beskrivning.

Nettoinkomsten. Se vidare nedan
Minus framräknat förbehållsbelopp. Se vidare nedan.
= Disponibelt avgiftsutrymme.


Är det disponibla avgiftsutrymmet lägre än aktuell avgift blir den summan den avgift som man ska betala och uppstår ett underskott sätts omvårdnadsavgiften till 0 kr. Nedan kan avläsas vilken avgift som ska betalas. Högre avgift än 1.776 kr/månad får inte tas ut. Detta belopp är lika med det lagstadgade högkostnadsskyddet. Upp till denna nivå uttas en timtaxa om 231 kr/timme för insatser mellan 1 timme till 7 timmar/månad

Månadsavgift per vårdnivå med högkostnadsskydd

Timmar per månadAvgiftAvgift omräknat i kronor per månad
1. 1-7 timmar 231 kr/timme231 kr/timme mellan 1 till 7 timmar per månad
2. 8-w timmar0,48 * prisbasb./12 1776 kr/månad

(Prisbasbeloppet 2014 = 44 400 kr)
Gifta makar och sammanboendes insatstid räknas i avgiftshänseende tidsmässigt individuellt var för sig och avgiften sätts individuellt var för sig.

Avgifter i hemsjukvården

Från den 1 april 2013 betalar du som bor i Falu kommun en avgift för hemsjukvård och rehabilitering i hemmet.

Vilken är avgiften?

Avgiften är 150 kronor per besök, men bara upp till max 1776 kr/månad (maxtaxan). Har du även hemtjänst lägger vi ihop dina utgifter så du tillsammans för de båda tjänsterna inte betalar mer än 1776kr/månad.
Ibland blir den totala avgiften lägre, det beror på din betalningsförmåga. För att bedöma din betalningsförmåga kommer du att få lämna in en inkomstredovisning. Du betalar via faktura.

Hjälpmedel

Får du ett hjälpmedel utskrivet är avgiften 150 kronor, hjälpmedel ingår inte i maxtaxan. Kostnad för eventuella tillbehör kan tillkomma.

[

Frågor?

Kontakta gärna omvårdnadsförvaltningens debiteringsenhet om du har frågor kring avgifter, tel 023-83 300.


Vad menas med nettoinkomst?

Nettoinkomsten får man fram genom att lägga ihop alla inkomster och dra ifrån alla skatter och avgifter.

Som inkomst räknas:

  • Inkomst av garantipension, tilläggspension och andra avtalspensioner
  • Inkomst av privata pensionsförsäkringar
  • Inkomst av arbete och näringsverksamhet
  • Inkomst av kapital/förmögenhet såsom räntor, reavinster och utdelningar
  • Inkomst av bostadstillägg och bostadsbidrag
  • Inkomst av livräntor mm.
Vårdbidrag, handikappersättning och assistansersättning räknas inte som inkomst.

Blankett för inkomstredovisning

Så här beräknas förbehållsbeloppet!

Alla är garanterade ett förbehållsbelopp för sina personliga behov. I förbehållsbeloppet ingår normala hushållskostnader
för livsmedel, kläder, resor, hygienartiklar, kostnader för hälso- och sjukvård m.m. Förbehållsbeloppet utgår med en schablondel per månad därutöver tillkommer en individuella tillägg och boendekostnad.

Följande schablonbelopp gäller från och med 2013:

  • Ensamstående 5.012 kr/månad.
  • Makar och sammanboende 4.235 kr/ månad och person.
  • Personer under 65 år 5.513 kr/månad.
  • Makar och sammanboende under 65 år 4.659 kr/ månad och person.

Den enskilde kan ansöka om individuella tillägg till förbehållsbeloppet för varaktiga behov överstigande en kostnad om 200 kr/månad och som inte ingår i schablondelen. Exempel på sådan kostnad kan vara kostnad för specialkost, god man, familj, arbete och viss service som ligger utanför den som erbjuds. Vidare får den enskilde automatiskt tillägg i förbehållsbeloppet för merkostnader för biståndsbeslutade måltider med en summa motsvarande mellanskillnaden av uppskattad råvarukostnad och den avgift som kommunen tar ut.

Med bostadskostnad avses hyra eller bostadsrättsavgift inkl. eventuell lånekostnad på bostadsrätten. För personer som bor i egen fastighet beräknas boendekostnaden enligt Pensionsmyndighetens regler för bostadstillägg. Där ingår kostnad för eventuell ränta på låneskuld, fastighetsavgift och en schablonkostnad för driftkostnader. Kostnad för hushållsel ingår inte i boendekostnaden.

Exempel på hur din avgift räknas ut
Ensamstående pensionär. Pensionsinkomst 6.300 kr/mån.
Bor i lägenhet med hyra om 4.200 kr/månad.
Maxtaxa gäller.

Framräkning av avgift/månad.

Pensionsinkomst - skatt
+6 300 kr
Bostadstillägg
+3 700 kr
Förbehållsbelopp schablon
- 5 012 kr
Bostadskostnad
-4 200 kr
Disponibelt avgiftsutrymme:
+ 788 kr

Avgift maxtaxa = 1 776 kr/månad jämkas till 788 kr/månad eftersom den enskildes ekonomiska utrymme inte medger högre avgift.

För vidare information om avgifter vänd Dig till vår centrala Debiteringsenhet på Omvårdnadsförvaltningen eller Din enhetschef/biståndshandläggare. Telefon: Debiteringsenheten 023-83300 eller växel 023 - 830 00. Den som inte medverkar med underlag för avgiftssättning inplaceras i bedömd lämplig avgiftsnivå.

Falu Kommuns tillämpningsföreskrifter (pdf 0,2 MB)
Enskilda beslut om avgifter kan överklagas till Länsrätten.
Överklagandet ska dock insändas till Omvårdnadsnämnden i Falu kommun, 791 83 Falun.


Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige 2002-06-13 och reviderade av kommunfullmäktige 2003-09-04, 2004-11-25, 2009-11-26, 2010-10-07 samt 2012-11-22.
Avgifterna är uppräknade till 2014 års basbelopp.

Hemtjänst Falu Kommun

Hemtjänst Falu Kommun är den kommunala hemtjänsten som tar emot kunder inom hela Falu kommun dygnet runt.
Hemtjänst Falu Kommun

Att arbeta hos oss

Vill du arbeta inom vård och omsorg i Falun? Vi är 1.200 medarbetare inom Omvårdnadsförvaltningen. Våra vanligaste yrken är undersköterskor/ vårdbiträden, enhetschefer, biståndshandläggare och sjuksköterskor.
Att arbeta hos oss

Säg vad du tycker!

Har du synpunkter och klagomål på omvårdnadsförvaltningens verksamhet?
Säg vad du tycker!
 
© Falu kommun 791 83 FALUN | Tel 023-830 00 | E-post info@falun.se | Webb www.falun.se | Orgnr: 212000-2221

Senast ändrad/kontrollerad 2014-05-28

Validera denna sida CSS Validera denna sida HTML 4.01!