Hoppa till sidans innehåll | Hoppa till sidans huvudnavigering
Mätningsingenjör som mäter med GPS

Mätning

Vi arbetar med olika typer av mätningsuppdrag. Bland annat kan vi hjälpa dig med gränsutvisning och husutstakning.

Gränsutvisning

Gränsutvisning kan utföras då gränser försvunnit eller är svåra att hitta och där gränserna är tydligt dokumenterade vid någon form av lantmäteriförrättning. Markering sker då på ett enklare sätt än vid lantmäteriförrättning. För bestående markering krävs lantmäteriförrättning.

Utstakning av nybyggnad

Hör av dig senast tre dagar före önskad åtgärd, så att vi har möjlighet att förbereda, beräkna och planera in arbetet.
Bild på momenten vid husutstakning (pdf 0,1 MB)

Grovutstakning

Grovutstakning sker innan schaktning påbörjas och innebär att käppar sätts ut i den blivande byggnadens hörn. Vi sätter också ut en höjdfix om så begärs.

Finutstakning

Finutstakning sker efter schaktning, men innan grunden gjutes, och innebär att trådar spänns upp i blivande grundliv. Tråd tillhandahåller vi men "ställningar" (profiler) i byggnadens hörn sätter du upp innan finutstakningen påbörjas. Dessa ställningar måste ha god stabilitet för att vi skall lyckas få byggnaden vinkelrät med rätta mått. Grundyttermått är du mest betjänt av att få utstakade. Vi behöver få dem av dig i god tid före utstakningen, ange dem gärna i bygglovsansökan.

Lägeskontroll

Lägeskontroll, är en kontroll av nybyggnads läge, den utförs i grundläggningsskedet för att fel ska kunna rättas till.
Lägeskontrollen ska utföras med koordinatmetoden, dvs dokumentationen ska utföras så att den i plan och höjd inmätta byggnadens koordinater ska kunna jämföras med de utstakade. Redovisning ska ske på situationsplan med koordinater i koordinatsystem angivet av mät&karta,

Övrig mätning

Vi kan också utföra t ex projekteringsmätning, sättningsmätning, laserskanning och inmätning av ledningar.

Beställ mätning av Magdalena

Magdalena Staffas

GIS-ingenjör

telefon: 023-82723

e-post: magdalena.staffas@falun.se

Mätnings-, kartuppdrag och geografiska analyser

Läs mer om Översiktsplan FalunBorlänge
 
© Falu kommun 791 83 FALUN | Tel 023-830 00 | E-post info@falun.se | Webb www.falun.se | Orgnr: 212000-2221

Senast ändrad/kontrollerad 2014-08-04

Validera denna sida CSS Validera denna sida HTML 4.01!