Hoppa till sidans innehåll | Hoppa till sidans huvudnavigering
Rådhuset i Falun sett en höstdag

Överförmyndare i samverkan

Kommunerna i Falun-Borlängeregionen samverkar i en gemensam organisation för överförmyndarverksamhet.

I "Överförmyndare i samverkan" finns kommunerna Borlänge, Ludvika, Falun, Gagnef, Säter och Smedjebacken. Borlänge kommun är värdkommun och kontoret ligger i Borlänge.

Överförmyndare i samverkan

Överförmyndare i samverkan – blanketter

Överförmyndare i samverkan söker nya gode män och förvaltare

Överförmyndare i samverkan har ett stort behov av att hitta nya personer som är villiga att åta sig uppdrag som god man och/eller förvaltare. De krav som formellt ställs på personer som önskar åta sig godmanskap/förvaltarskap är att personen ej förekommer i polisens belastningsregister eller har skulder hos kronofogden. Att förordnas som ställföreträdare för någon annan är ett personligt uppdrag och gode mannen/förvaltaren har årligen rätt till ett arvode, arvodets storlek beror på omfattningen av uppdraget. Finns intresse tveka inte att kontakta överförmyndare i samverkan för vidare information.

Kontaktuppgifter till överförmyndare i samverkan:
Telefon: 0243-666 44
E-post: OIS@borlange.se
Hemsida: www.borlange.se/ois

Här nedan följer ytterligare information om uppdragen;

God man

Godmanskapet syftar till att hjälpa behövande människor med att bevaka deras ekonomiska, juridiska och personliga intressen. Rent praktiskt innebär uppdraget att gode mannen hjälper till med förvaltningen av pengar och annan egendom, betala räkningar, ansöka om bidrag som den enskilde är berättigad till, se till att den enskilde har rätt omvårdnad och bra levnadsförhållanden. Målet för gode mannen bör vara att försöka skapa så bra livskvalité som möjligt för den de hjälper utifrån hans eller hennes ekonomiska och personliga situation.
Godmanskapet bygger på frivillighet och att huvudmannen samtycker till anordnande av godmanskap är en förutsättning. Att ha god man innebär inte att man fråntar den enskilde dennes rättshandlingsförmåga utan huvudmannen har fortfarande full möjlighet att vidta rättshandlingar. Således krävs ett gott samarbete mellan god man och den enskilde.

Förvaltare

En förvaltare utses när en myndig person är ur stånd att vårda sig själv och/eller sin egendom och det inte är tillräckligt med god man för att tillgodose hjälpbehovet. Person som har förvaltare har till skillnad mot godmanskap ingen rättshandlingsförmåga och det är en inskränkning i den enskildes frihet i de delar som omfattas av förvaltarskapet.

Ensamkommande barn

Barn och ungdomar som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller annan legal vårdnadshavare har enligt lag rätt att få en god man. Den gode mannen ska i vårdnadshavarens och förmyndarens ställe ta tillvara barnets intressen under den pågående asylprocessen. God man ska försöka se till att allt fungerar så bra som möjligt kring barnet. God man ska ha löpande kontakt med barnet och den familj eller det hem där barnet bor. God man företräder barnet i kontakter med olika myndigheter t.ex. Migrationsverket och socialtjänsten.

Kommunstyrelsen

Detta kontor är en del av Kommunstyrelseförvaltningen. Det politiska organ som styr är Kommunstyrelsen.
kommunstyrelsen
 
© Falu kommun 791 83 FALUN | Tel 023-830 00 | E-post info@falun.se | Webb www.falun.se | Orgnr: 212000-2221

Senast ändrad/kontrollerad 2014-08-19

Validera denna sida CSS Validera denna sida HTML 4.01!