Hoppa till sidans innehåll | Hoppa till sidans huvudnavigering

Kommunal beredskap

Grunden för samhällets krisberedskap är kommunerna och ju bättre de är på att hantera en kris, desto bättre blir hela samhället på att klara kriser.

Falu kommun driver många verksamheter som måste fungera även under kriser: äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola till exempel.

För att klara detta måste kommunen förbereda sig och öva, till exempel för hur viktig verksamhet ska klaras vid större elavbrott eller på vilket sätt skolor ska utrymmas om det sker ett utsläpp av farliga kemikalier.

Krisledningsnämnd

Vid en kris kan verksamheten i kommunens nämnder tas över av en krisledningsnämnd. Krisledningsnämndens beslut godkänns i efterhand av kommunfullmäktige, som också avgör när krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra.

Alla kommuner är skyldiga att ha en krisledningsnämnd. Varje enskild kommun avgör vilka befogenheter krisledningsnämnden ska ha. Syftet med nämnden är att skapa möjligheter till snabba politiska beslut i en extrem situation.

Kommunen samordnar

Många inom kommunen är viktiga för krisberedskapen: myndigheter, företag, frivilligorganisationer, trossamfund och föreningar. Kommunens uppgift är bland annat att bygga nätverk, så att det finns ett fungerande samarbete mellan de inblandade när en kris uppstår. I Falu kommun har man byggt upp ett nära samarbete med Falu civilförsvarsförening som har något som kallas för ”Frivilliga resursgrupper”. De har organiserat sig, har utrustning och tränar regelbundet för olika slags scenarior som kan inträffa.

Sveriges Kommuner och Landsting och staten har kommit överens om att kommunerna därutöver ska ha ett antal uppgifter i samhällets krishanteringssystem.

Kommunernas uppgifter:

Risk- och sårbarhetsanalyser

För varje ny mandatperiod ska kommunerna fastställa en plan för hur de ska hantera en extraordinär händelse. Planerna ska grunda sig på risk- och sårbarhetsanalyser av all verksamhet som måste fungera även vid en kris. Syftet med analyserna är också att öka beslutsfattarnas och allmänhetens kunskap om kommunens sårbarhet.

Geografiskt områdesansvar

Kommunerna ska verka för samordning av krisberedskapen med landsting, organisationer, företag och de statliga myndigheter som finns i kommunen.

Utbilda och öva

Kommunerna ska regelbundet utbilda och öva politiker och tjänstemän.

Rapportera

Kommunerna ska informera länsstyrelsen om vad de gör för att minska riskerna och öka förmågan att hantera en kris. Också under en kris ska kommunerna informera länsstyrelsen om läget i kommunen.

Höjd beredskap

Kommunerna ska ansvara för allmänhetens skyddsutrustning och vissräddningstjänstmateriel som ska användas vid krig.

Sedan den 1 september 2006 är uppgifterna reglerade i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser och höjd beredskap.


Viktiga telefonnummer

Nödnummer 112

Informationsnummer 113 13

BRIS, Barnens hjälptelefon
116 111 (www.bris.se)

Giftinformation
08-33 12 31

Kvinnofridslinjen
020-50 50 50

Kvinnofridsrådgivningen Falun
020-25 21 00

Läkemedelsupplysning
0771 - 46 70 10

Polis
114 14

Präst
023-545 00

Räddningstjänst
023-48 88 00
Brandriskprognos, utomhuseldning
023-272 90 (telefonsvarare)

Sjukvårdsrådgivning
Kontakta i första hand din vårdcentral.
Övriga tider
1177 (www.1177.se)
Sjukvårdsrådgivning för texttelefonanvändare
0771-11 77 99

Socialjour
Nås via 112 på kvällar och helger.

Tandläkare
Dagtid: 023-49 00 00 (vxl)
Jour: 1177 (sjukvårdsrådgivning)

Veterinär
Falu Djursjukhus
023-646 10
Akuta jourfall
Regionsdjursjukhuset i Strömsholm
0220-458 45
Smådjurskliniken vid SLU, Uppsala
018-67 26 80
Se även ”Distriktsveterinär”, gula sidorna
 

Här kan du kommentera sidan till den som är sidansvarig. Det du skickar kommer inte att publiceras.

En kopia skickas automatiskt till din epost.


 
© Falu kommun 791 83 FALUN | Tel 023-830 00 | E-post info@falun.se | Webb www.falun.se | Orgnr: 212000-2221

Senast ändrad/kontrollerad 2010-10-05

Validera denna sida CSS Validera denna sida HTML 4.01!