Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tomt- och småhuskö

Välkommen att ställa dig i kommunens tomtkö (som även gäller för småhus!)

Det kostar för närvarande 800 SEK i anmälningsavgift och förnyelseavgiften är
500 SEK varje år därefter. Avgifterna faktureras.

Alla tomter och nybyggda småhus (inom kommunens exploaterade områden) förmedlas genom kommunens tomtkö.

Genom bestämmelser i exploateringsavtal förmedlar vi genom tomtkön ibland även tomter inom privat exploaterade områden.

Anmäl dig till tomtkö - direkt på webben

Du kan anmäla direkt på webben eller fylla i en blankett:

Tomtkö - till anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För registrering i tomtkön gäller följande

 1. Att du skall ha fyllt 18 år.
 2. Att minst fem år förflutit sedan du senast erhöll tomt genom tomtkön. Samma tidsgräns gäller för du som förvärvat tomt av exploatör med vilken kommunen tecknat exploateringsavtal som innehåller föreskrift om detta.
 3. Att du skall betala en anmälningsavgift som debiteras genom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Denna summa återbetalas inte.
 4. Att av sammanboende får endast en registreras varvid den andre skall stå som medsökande.
 5. Att ansökningsblankett med samtliga uppgifter riktigt ifyllda inlämnas till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
 6. Undantag från ovanstående regler kan, om särskilda skäl föreligger, beviljas av kommunstyrelsens samhällsutskott.

Övriga bestämmelser

 1. Placering i tomtkön sker det datum ansökan inkommer till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
 2. Du erhåller skriftlig underrättelse om tilldelat könummer.
 3. Placeringen i tomtkön är personlig och får inte överlåtas annat än vid upplösning av äktenskap eller sammanboende. Den av parterna som därvid avföres ur kön har rätt att registrera sig på nytt och får registreringsnummer den dag ny ansökan kommer in till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
 4. I den mån blivande makar/sammanboende var för sig är registrerade i tomtkön kvarstår den av parterna som har det lägsta könumret. Den andra parten avföres ur kön.
 5. Den som står i tomtkön ska skriftligen meddela miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om ändring skett beträffande adress, civilstånd (även sammanboende), eller annan på ansökningsblanketten lämnad uppgift. Om du inte meddelar ändring av civilstånd/ sammanboende eller adress kan det medföra att du stryks ur kön.
 6. Vid tomtutbud meddelas samtliga som är registrerade i tomtkön skriftligen till den adress som senast meddelats till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
 7. Efter ansökan vid utbud fördelas de utbjudna tomterna efter placering i tomtkön.
 8. Den som tilldelats tomt tas bort ur tomtkön.
 9. Tomtkön förnyas varje år. Vid varje förnyelsetillfälle från och med 1982 kommer en förlängningsavgift att tas ut av den som önskar kvarstå i kön. Förlängningsavgiften skall uppgå till hälften av vid förnyelsetillfället gällande registreringsavgift.
 10. Ansökan om tomt i samband med tomtutbud är bindande. Detta innebär att den som efter ansökningstidens utgång återtar sin tomtansökan placeras sist i kön. Den som vid kommunens beslut om fördelning inte erhåller tomt är dock inte längre bunden av sin ansökan.

Förtursregler

 1. Ansökan om förtur skall ställas till kommunstyrelsen i Falun.
 2. Förturssökanden skall alltid registreras i den ordinarie tomtkön och därvid i första hand uppfylla villkoren i 1.3 och 1.5.
 3. Förtur till tomt medges av kommunen om sådana skäl föreligger som kan anses vara av väsentlig betydelse ur kommunens synpunkt, exempelvis för lokalisering av industri, kontor eller allmän förvaltning. Förtur kan även beviljas då sociala eller medicinska skäl anses föreligga.
 4. De i den ordinarie tomtkön skall ges möjlighet att välja tomter före förturssökande. Detta innebär att inom ett område fördelas först alla tomter, med undantag för det antal beviljade förturer som föreligger, till den ordinarie kön. De övriga tomterna fördelas därefter till de som beviljats förtur.
 5. Antalet förturstomter bör inte överstiga 15% av totala antalet tomter inom ett och samma område.
 6. Kommunen kan i särskilda fall, efter eget bedömande, besluta annorlunda än vad här ovan angivits.

Ovanstående regler antagna av kommunstyrelsens arbetsutskott 1980-02-26, §142, att gälla fr.o.m. 1980-05-01 och kommunfullmäktige 1992-11-26, §153, att gälla fr.o.m. 1993-01-01.

Sidan uppdaterad 2024-05-02