Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

När behöver jag ansöka om bygglov eller göra en anmälan

Om du är osäker på om du behöver ansöka om bygglov, marklov, rivningslov eller göra en anmälan så hör av dig till oss bygginspektörer. Generellt kan man säga att du vanligtvis behöver lov för att:

 • bygga en ny byggnad eller flytta en befintlig byggnad till en ny plats
 • göra en tillbyggnad
 • inreda eller nyttja byggnaden/lokalen för ett annat ändamål än det som byggnaden/lokalen senast använts för
 •  sätta upp skyltar och ljusanordningar inom planlagt område
 • riva en byggnad eller en del av en byggnad
 • ändra en tomts utseende, t ex schakta bort eller fylla på jord.

Anmälningsplikt gäller åtgärder som inte kräver bygglov (krävs bygg- eller rivningslov så krävs ingen separat anmälan), exempelvis:

 • Rivning av byggnad utanför detaljplan, dock ej komplementsbyggnader eller ekonomibyggnader för jord- eller skogsbrukets behov.
 • Ändring som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs.
 • Installation eller väsentlig ändring av eldstad, rökkanal, hiss eller ventilation.
 • Installation eller väsentlig ändring av vatten och avlopp.
 • Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden.
 • Underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilda bevarandevärden som omfattas av skyddsbestämmelser.
 • Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk

I vissa fall beror det på var du bor

Bor du på landsbygden, utanför detaljplanerat område, får du ibland bygga till bostadshuset eller bygga i närheten av huset utan att söka bygglov. För att detta ska gälla måste fastigheten ligga utanför så kallad sammanhållen bebyggelse. Här kan du själv se i kartan vilka områden i kommunen som klassas som sammanhållen bebyggelse.

Du kan också skriva in  adressen där du ska bygga och sök i kartan nedan för att se om den ligger inom ett område som klassas som sammanhållen bebyggelse.

Vad som ska vara bygglovsbefriat utanför sammanhållen bebyggelse i Falu kommun är Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors tolkning av Plan - och bygglagen.

Utanför sammanhållen bebyggelse behöver du inte söka bygglov för en liten tillbyggnad som är maximalt 50 procent av den befintliga byggnadens totala yta (den ytstorlek som du tidigare fått bygglov för), maximalt 50 kvadratmeter totalt och inte högre än befintlig byggnad.

Även envånings komplementbyggnader, till exempel: garage, carport, förråd , växthus eller vedbod, som inte är större än 50 kvadratmeter eller fastighetens huvudbyggnad och som inte innehåller en bostad är bygglovsbefriat utanför sammanhållen bebyggelse.

I båda fallen gäller att du bygger nära det befintliga bostadshuset, i normalfallet max 20 meter från, och att grannarna gett sitt godkännande om byggnaden/tillbyggnaden står närmare tomtgränsen än 4,5 m.

För vissa konstruktioner som är bygglovsbefriade, som exempelvis ingrepp i en befintlig bärande konstruktion, behöver du dock fortfarande lämna in en anmälan till Falu kommun.

Ta alltid kontakt med en byggnadsinspektör om du är osäker på vad som gäller. Du når dem via kontaktcenter 023-830 00. Det går även bra att skicka ett e-postmeddelande, kontaktcenter@falun.se

Ansöknings- och anmälningsblanketter för bygglov mmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2017-08-29