Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Förorenade områden och gruvmetaller

Falun är unikt i Sverige när det gäller påverkan av metaller på mark och i vatten.

Den tusenåriga gruvhanteringen i Falu Koppargruva har lett till en storskalig spridning av metaller till miljön i Faluområdet. Närmare tio miljoner ton gruvavfall finns i Falu tätort med omgivningar. Spridningen av metaller har lett till att flera kvadratmil mark runt tätorten innehåller höga metallhalter, främst bly.

Karta över blyhalten

Utbredningskarta över blyhalten i marken i Falu tätort

Områden med högre blyhalt än 300 resp. 700 mg/kg TS
Kartan visar blyhalten i naturlig skogsmark – humusskiktet.

Råd och riktlinjer för att minska hälsoriskerna

Falu kommun har tagit fram särskilda riktvärden för att minska hälsoriskerna kopplade till den höga metallhalten i marken.

Riktlinjer för markarbeten

Vid nybyggnation och omfattande schaktningsarbeten i förorenade områden som klassas som verksamhetsmark gäller:

 • Om arsenikhalten i marken överstiger 100 mg/kg ska metallförorenad jord bytas ut eller fyllas över så att arsenikhalten i markens ytskikt understiger riktvärdet. Bortfraktad jord ska omhändertas på särskilt sätt så att den inte orsakar miljöproblem på andra platser.

Vid nybyggnation och omfattande schaktningsarbeten i förorenade områden som klassas som bostadsmark gäller:

 • Inom området med blyhalt över 300 mg/kg ska metallförorenad jord bytas ut eller fyllas över så att metallhalterna i markens ytskikt understiger riktvärdena. Bortfraktad jord ska omhändertas på särskilt sätt så att den inte orsakar miljöproblem på andra platser.

Riktlinjer för förskolor och lekplatser i området med blyhalt över 300 mg/kg

 • Jorden ska analyseras avseende metallhalt
 • Om riktvärdet överskrids ska följande åtgärder genomföras:
  - ytor med öppen jord, t.ex. rabatter, tas bort.
  - städrutiner och underhåll av ventilationsanläggningar anpassas för att minska damningen.
  - ett objektspecifikt åtgärdsprogram tas fram för att på sikt minska metallhalten i markens ytskikt så att den med god marginal understiger riktvärdena. Åtgärder som kan vara aktuella är övertäckning och/eller utbyte av jorden.

Råd vid grönsaksodling samt plockning av bär och svamp i förorenade områden

Odling inom området med blyhalt över 300 mg/kg

 • Odla ej basgrönsaker som vinterpotatis. Mycket sparsam odling av grönsaker i övrigt.
 • Skölj lokalt odlade grönsaker mycket noggrant – skala om möjligt grönsakerna.
 • Om man avser att odla grönsaker bör man först ta ett jordprov för blyanalys – kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Om blyhalten överskrider riktvärdet bör jorden bytas ut.

Plockning av bär och svamp inom området med blyhalt över 700 mg/kg, till exempel Galgberget och Stenslund

 • Plocka ej svamp
 • Undvik bärplockning – plocka ej bär till sylt m.m.

Inom grönområden med mycket hög blyhalt till exempel Stenslund, Galgberget (över 700 mg/kg) ska målsättningen vara att få en täckande markvegetation.

Hur definieras förorenad mark?

Med förorenade områden avses mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Vems är ansvaret?

Ansvaret för efterbehandling innebär att den ansvarige i skälig omfattning skall utföra eller bekosta efterbehandlingsåtgärder som på grund av föroreningar behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa och miljön.

Ansvarig för efterbehandling av förorenade områden är den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till föroreningen (verksamhetsutövare). Ansvaret är avgränsat att gälla för åtgärder som har utförts eller verksamheter som bedrivits efter den 30 juni 1969.

Sidan uppdaterad 2017-06-27