Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kristine kyrka

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Vilka hus och miljöer är kulturhistoriskt värdefulla?

Kulturvärde är en sammanfattande benämning för vad som i den fysiska miljön bedöms som värdefullt ur kulturhistoriskt, estetiskt och socialt hänseende. Det kan vara såväl enskilda byggnader som helhetsmiljöer.

Det är inte bara slott och herrgårdar som kan vara kulturhistoriskt värdefulla, utan även enkel och vardaglig bebyggelse som är tidstypisk och som inte har förändrats på ett felaktigt sätt, byggnader som är typiska för en viss plats eller ger uttryck för en arkitekturstil, någons levnadsvillkor eller en viss byggnadsteknik kan vara kulturhistoriskt värdefulla. Även modern bebyggelse kan ha ett kulturhistoriskt värde, såväl 1940-talets hyreshus som miljonprogrammets byggnader. Alla hus, inte bara de som är skyddade, skall hanteras varsamt så att deras kulturhistoriska värden inte går förlorade.

I Falun är bebyggelsen med koppling till gruvindustrin mycket typisk, till exempel innerstadens små gruvstugor, slaggstenshusen och bergsmansgårdarna.

”K-märkt”

Begreppet “K-märkt” finns egentligen inte som formellt begrepp, men används som ett allmänt uttryck för skyddade byggnader med kulturhistoriskt värde. Begreppet har alltså ingen juridisk innebörd, utan fungerar som ett samlingsbegrepp för många olika typer av lagskydd eller för byggnader som av allmänheten upplevs som värdefulla.

Vad säger lagen?

Du måste vårda din byggnad och se till att den inte förvanskas. Det står i plan- och bygglagen, PBL. Den som äger en byggnad måste bevara den så att inte byggnadens karaktär går förlorad. En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha ett kulturhistoriskt värde även om den inte är gammal. Plan- och bygglagen, PBL, 8:e kapitel handlar bland annat om förvanskning, varsamhet och underhåll av byggnader.

Skydd enligt olika lagstiftning

Ändring av byggnad med kulturhistoriskt värde

Ändring av byggnad är i plan- och bygglagen definierad som en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. Vid alla ändringar ska byggnadens kulturvärden tas tillvara och utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Är byggnaden klassad som särskilt kulturhistoriskt värdefull får den inte förvanskas.

Varsamhetskravet

Förvanskningsförbudet

Anmälan eller ansökan om bygglov

Underhåll av byggnader som i detaljplan har ett utökat skydd är anmälningspliktigt.

Ändring av byggnad kräver bygglov inom detaljplanelagt område om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas.

Övrig bebyggelse med kulturhistoriska värden

En byggnad eller miljö kan också vara utpekad som kulturhistoriskt värdefull i till exempel ett bevarandeprogram eller kulturmiljöprogram. Dessa program är inte juridiskt bindande, utan fungerar som vägledande dokument i den kommunala planeringen. I Falun har vi en bevarandeplan för innerstaden, Husen berättar. Bevarandeplan för Falu innerstad 2012, och ett kulturmiljöprogram för landsbygden, Falubygden berättar. Kulturmiljöprogram för Falu kommun.

Världsarvet Falun

År 2001 upptogs Det industrihistoriska landskapet kring Stora Kopparberget och Falun på Unescos världsarvslista, som en betydelsefull spegling av stadens kopparproduktion och dess fysiska lämningar. Världsarvet består av tre områden: Falu gruva, staden Falun och bergsmanslandskapet som uppstod i Faluns utkanter. Själva världsarvsutnämningen innebär inget automatiskt skydd för bebyggelsen och miljöerna, men i samband med utnämningen förband sig svenska staten att skydda och säkerställa världsarvets värden för all framtid genom landets egen lagstiftning, såsom beskrivits ovan.

Mer om världsarvet  Falun

​Frågor

Kontakta byggnadsinspektörerna för frågor om du behöver bygglov eller bygganmälan och kommunantikvarien om övriga frågor om kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer.

Sidan uppdaterad 2017-06-27