Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Svartvit bild med vy från Kristine kyrktorn mot Lallarvet.

Vy från Kristine kyrktorn mot Lallarvet i slutet på 1870-talet. Bergmästare Wallmans båda villor syns överst till vänster. I vänstra kanten skymtar läroverket. Lasarettets stora anläggning syns längst bort till höger. I förgrunden vid Kristinegatan ses den före detta järnvägsstationen. Till höger syns Svärdsjögatan. Foto Dalarnas museums arkiv.

Lallarvet

Hemmanet Lallarvet finns omnämnt på 1550-talet och tillhörde kronan och var då ett indraget prästhemman. Den sedermera kulverterade Trumbäcken hade samma sträckning som dagens Trotzgatan. Området öster om bäcken nyttjades främst för odling och beten ända fram till slutet av 1800-talet. I den högst belägna delen byggde bergmästare Clas Wallman två villor och anlade en park.

Då stadens befolkning växte allt snabbare från mitten av 1800-talet blev det naturligt att börja bebygga området. Falu länscellfängelse uppfördes 1848 efter ritningar av fängelsearkitekten Carl Fredrik Hjelm efter idé av kung Oskar I, att varje fånge skulle ha en egen cell som ett led i en förbättrad och humaniserad fångvård.

Läroverket, nuvarande Kristinegymnasiet, stod klart 1865 och en påbyggnad och modernisering genomfördes 1906. Gymnastiksalen tillkom 1934. På 1980-talet tillbyggdes skolbyggnaden med Kristinehallen och en ny entré. 1875 flyttade Nås tobaksfabrik sin tillverkning till Svärdsjögatan ovanför Promenaden. Idag finns endast huset med tjänstebostäderna kvar. I hörnet av Svärdsjögatan och Bergmästaregatan uppfördes 1882 Arbetarföreningens byggnad. Järnvägen från Falun till Rättvik drogs parallellt med Promenaden och invigdes 1890. Den Ihrmanska villan vid Magasinsgatan uppfördes 1902. Villan är numera kontor och kompletterad med moderna kontorshus. Ytterligare en magnifik villa är Oscar Herdins bostadshus vid Daljunkaregatan från 1904. Flickläroverket Valhalla stod klart 1903 och i kvarteret Lallarvet byggdes den äldre sjuksköterskeskolan 1937 och den nya 1958.

Östra Folkskolan uppfördes 1880 i tegel på bastant stengrund och är den första stora folkskolebyggnaden i Falun. Numera inryms här Musik i Dalarna. Skolan kompletterades 1952 och 1958 med en ny skolbyggnad i rött tegel.

På Östra skolans tomt låg från tidigt 1600-tal en stor bergsmansgård som tillhörde den välbeställde bergsmannen och styckegjutaren Johan Trotzig. Kyrkan inköpte gården och omvandlade den till ett kaplansboställe. Trotzgården brann ned 1970 men under markytan finns ännu jordkällaren till gården kvar. Folkskolan låg före Östra Folkskolans tid i hörnet av Åsgatan och Kristinegatan. Trots att folkskolan fick överta lokalerna efter Lärdomsskolan 1866 vid flytten till Läroverket var man tvungen att se sig om efter en ny skolbyggnad vilket fick till följd att Östra Folkskolan uppfördes. Skolan rymde ursprungligen 16 skolklasser med 50 elever i varje klass.

Nuvarande bebyggelse

Området domineras av stora institutioner: Kristinegymnasiet, före detta flickläroverket, gamla fängelset, Kristinehallen och Landstinget. Bostadsbebyggelsen är varierande och av varierande ålder och karaktär. Kvarteren längs Trotzgatan domineras av tre våningar höga hyreshus från 1930- och 40-talen. Kvarteret Fornsalen domineras av ett tidstypiskt större flerfamiljshus uppfört på 1950- talet i gult tegel och med intressanta detaljer. Kvarteret Pilen utgörs till fullo av ny bebyggelse från 1990-talet i postmodernistisk arkitektur. Området är lummigt och har många stora och vackra träd.

Svartvit bild på Daljunkaregatan.

Daljunkaregatan ca 1920. Foto Dalarnas museum.

Svartvit bild på Trotsgården.

Trotzgården i slutet på 1800-talet.Foto Dalarnas museum.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Grupp 1 - grön

Gamla gymnastiksalen.

Gamla gymnastiksalen

Fornsalen 5 (Kristinegatan 8)

Byggnaden uppfördes 1853–54 på nuvarande Nordeabankens tomt och användes till 1867 som gymnastiksal till Lärdomsskolan. Den inköptes 1880 av Kopparbergs Enskilda bank som i sin tur skänkte byggnaden till Dalarnas Fornminnesförening. 1883 flyttades huset till sin nuvarande plats. Åren 1890–1926 inrymde byggnaden Dala Fornsal, det första landskapsmuseet i Dalarna. När Fornsalen flyttade till Vasagatan såldes huset till Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, som använde byggnaden som gudstjänstlokal fram till 1982. Numera används huset som kontor.

Villa Herdin

Herdin Fornsalen 1 (Daljunkaregatan 14)

I hörnet av Daljunkaregatan och Nybrogatan ligger den villa som direktör Oscar Herdin uppförde 1904 efter ritningar av arkitekt F O Lindström, Stockholm. Tillbyggnader skedde 1957 och 1963 som kontor till landstinget. Huset är en av de bäst bevarade jugendvillorna i Falun såväl exteriört som interiört. Idag har Musikkonservatoriet sina lokaler här.

Gammalt gult hus.
Gammalt gult hus.
Gammalt gult hus.

Valhalla och Flickskolan

Daljunkaren 3 (Kristinegatan 3 och Svärdsjögatan 13)

Falun var en de första städerna i landet som etablerade skolundervisning för flickor. Redan under1600- och 1700-talen undervisades flickor i en så kallad classis extraordinaria vid Trivialskolan för gossar, tidvis i en särskild avdelning, benämnd “flickkammaren”. Under 1800-talets första hälft existerade en del privata läroanstalter. 1868 startade Elementarskolan för flickor i Valhalla, ett före detta utvärdshus. 1895 tillbyggdes skolan med en gymnastiksal som under 1980-talet användes som teaterscen av Dalateatern.

År 1903 uppfördes intill det forna värdshuset en ny flickskola efter ritningar av Hans Hallström. I aulan på översta våningen finns en fresk utförd av Carl Larsson. Tre av Larssons döttrar gick i flickskolan. Skolan kommunaliserades 1936 och lades ner 1967. Idag äger landstinget de båda före detta skolbyggnaderna.

Gult torn.

Wallmans torn

Lallarvet 17 (Villavägen 3)

Hela det nuvarande kvarteret Lallarvet ägdes i början på 1800-talet av bergmästare Clas Wallman, som byggde en nyklassicistisk och senare även en medeltidsinspirerad villa här, samt anlade en vacker park dit allmänheten hade tillträde. I parken fanns bland annat en konstgjord grotta med en staty. På 1820-talet byggde han ett torn med laboratorium och ritkammare vid Villavägen. Wallman var en skicklig tecknare och livligt intresserad av kemiska experiment. Tornet tillbyggdes med en bostadsdel 1936.

Gammalt gult hus.

Läroverket

Rönnen 8 (Bergmästaregatan 32 A)

1863-66 uppfördes den nya läroverksbyggnaden i ett nybildat kvarter, där faluborna haft sina kålgårdar och täppor. Arkitekt var J F Åbom. Byggnaden markerar inledningen till en stadsförnyelse med stora stenhus och monumentala byggnader i Falun. Framför byggnaden anlades Läroverksparken, med många ovanliga trädsorter, ett så kallat arboretum. 1906 om- och påbyggdes läroverket efter ritningar av F G A Dahl, och 1934 genomfördes en tillbyggnad samt uppfördes en ny gymnastiksal efter ritningar av Erik Lundgren, Falun.

Fängelset

Trädgården 4 (Villavägen17)

Oscar I engagerade sig för fångvården och 1840–41 års riksdag beslutade om en reformation av straffväsendet. Över hela landet uppfördes länsfängelser där varje fånge hade sin egen cell. Falu länsfängelse stod klart 1848 och var ritat av arkitekten Carl Fredrik Hjelm. Från Rådhuset till det nya fängelset flyttades 48 manliga och kvinnliga fångar. Det fanns 65 celler med fönster och tre utan samt en isoleringscell i källaren. Byggnaden är mäktig i sin majestätiska utformning. Vid uppförandet låg fängelset utanför stadsbebyggelsen. Fängelset lades ner 1995 och är numera vandrarhem

Gammalt gult hus.

Lusthus

Trädgården 9 (Magasinsgatan 3)

Fastigheten är från 1700-talet och beboddes i mitten på 1800-talet av gruvläkaren Victor Beronius. I trädgården finns ett mindre lusthus i nyklassicistisk stil, sannolikt uppfört under Beronii tid.

Rosa lusthus.

Grupp 2 - röd

Tegelbyggnad.
Gammalt rosa hus.
 • Fornsalen 6 (Daljunkaregatan 7, 9), flerbostadshus 1956, arkitekt Ola Onshagen/HSB, Stockholm.
 • Lasarettet 13 (Nissers väg 3), f d överläkarvilla, uppförd på 1870-talet i ”schweizerstil”, arkitekt M A Spiering, Gävle.
 • Rönnen 5 (Bergmästaregatan 34), flerbostadshus 1935, arkitekt Archibald Frid, Stockholm.
 • Rönnen 7 (Promenaden 35), frikyrka 1959, arkitekt Axel Grönwall och Ernst Hirsch, Stockholm, ombyggd efter brand 1983, arkitekt Kurt-Evan Sonehag, Falun.
 • Rönnen 8 (Trotzgatan 30), gymnastiksal 1934, arkitekt Erik Lundgren, Falun.
 • Tobaken 1 (Daljunkaregatan 3), bostadshus ombyggt och flyttat till denna plats från Finnbo1925.
 • Tobaken 2 (Svärdsjögatan 11 C), bostadshus, f d tobaksfabrik 1904, arkitekt Klas Boman, Falun, ombyggt 1917 till bostadshus, arkitekt Edward Dahlbäck, Stora Tuna.
 • Trotzgården 5 (Nybrogatan 12), gamla Östra Folkskolan. Efter långa och ingående diskussioner bestämde sig stadens styrande för att bygga en folkskola efter ritningar till ett skolhus i Kalmar. 1880 uppfördes Östra Folkskolan i tegel på en granitgrund. Den slätputsade byggnaden i historiserande arkitektur kompletterades 1952, 1958 och 1968 med nya skolbyggnader i rött tegel. Den gamla skolbyggnaden restaurerades 1987 och används idag av Musik i Dalarna.
 • Trädgården 1 (Villavägen 25), enbostadshus ca 1800.
 • Trädgården 2 (Villavägen 23), villa 1912, arkitekt Klas Boman, Falun. Under en period bebodd av Valborg Olander.
 • Trädgården 7 (Nybrogatan 8 C), flerbostadshus 1908, arkitekt Klas Boman, Falun.
 • Trädgården 9 (Magasinsgatan 3), ”Beronii gård” 1730-tal, ombyggd 1929, arkitekt Per Olsson, Falun.
 • Trädgården 11 (Magasinsgatan 7 A), ”Ihrmanska villan” 1902, arkitekt Dorph & Höög, Stockholm, numera kontor.
 • Trädgården 13 (Daljunkaregatan 13), tvåbostadsvilla 1923.
 • Trädgården 25 (Daljunkaregatan 15), Den Gode Herdens Kyrka 1971, arkitekt Gösta Lilliemarck, Falun.
 • Valhalla 1 (Vasagatan 23, Kristinegatan 1), två flerbostadshus och garage 1924 och 1929.

Grupp 3 - gul

 • Daljunkaren 23, uthus till f d Flickskolan.
 • Daljunkaren 24, flerbostadshus 1958.
 • Lallarvet 17, flerbostadshus (Villavägen 1) 1943, arkitekt Nils Grep, ungdomshem (Villavägen 3) 1925, arkitekt Erik Lundgren, Falun, elevhem (Villavägen 5) 1957, arkitekt Åke Mosseby, Falun, flerbostadshus (Svärdsjögatan 21) 1949, arkitekt Erik Lundgren, Falun.
 • Rönnen 7, foajé och bostadshus till frikyrka 1959, arkitekt Axel Grönwall och Ernst Hirsch, Stockholm.
 • Rönnen 8, läroverkets institutionsbyggnad 1934 (nu skolkontor), arkitekt Erik Lundgren, Falun, konsertlokal 1984, arkitekt Jack Hanson, Falun.

 
 • Rönnen 9, flerbostadshus 1935, arkitekt Archibald Frid, Stockholm.
 • Slöjdskolan 5, flerbostadshus 1936, arkitekt Erik Lundgren, Falun.
 • Slöjdskolan 6, flerbostadshus 1937, arkitekt Bertil Lundahl, Falun.
 • Slöjdskolan 7, flerbostadshus 1937, arkitekt Bertil Lundahl, Falun.
 • Slöjdskolan 10, flerbostadshus 1939, arkitekt Axel Grape/HSB, Stockholm.
 • Slöjdskolan 11, flerbostadshus 1938, arkitekt M Jönsson/HSB, Stockholm.
 • Valhalla 3, flerbostadshus 1936, arkitekt G Hammarbäck, Falun.
 • Valhalla 4, tvåbostadshus 1924, arkitekt Erik Sjöberg, Falun.
 • Valhalla 5, villa 1923, arkitekt V Lundgren, Falun.
Entre på tegelhus.

Arkitektoniskt intressant byggnad - lila

Kontorshus

Trädgården 28 (Magasinsgatan 7 B) Uppfört 1982. Arkitekt Jack Hanson, Falun.

Sidan uppdaterad 2020-08-17