Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Röda faluhus.

Björngränd norrut 2011.

Östanfors

Östanfors nämns första gången 1492 som en skogsskattegård i Torsångs socken. Enligt 1628 års karta var området bebyggt upp till nuvarande Rostvändaregatan samt hade en mer sporadisk bebyggelse längre norrut omkring nuvarande Kvarngatan och Björngränd. Längs ån finns åtta hyttor markerade. Området norr om Moragatan medtogs inte i 1646 års stadsplan vilket innebär att området kring Kvarngatan än idag har kvar sina gamla, troligen medeltida, gatusträckningar.

Östanfors var den östra stadens arbetarkvarter. Kålgårdsudden har sitt namn efter de kålland som invånare i staden hade här ända in på 1900-talet.

Vid 1600-talets mitt bodde här gruv- och hyttarbetare, några småhantverkare. Först mot 1600-talets slut flyttar en betydande bergsman, Jon Olofsson, till stadsdelen. Under 1700-talet tillkommer en rad bergsmän, bl a Ihrman, Hedenblad, Titze och Buskenström, som bygger sina stadsgårdar i Östanfors. Vid stadsbränderna 1761 eldhärjades gårdarna söder om Dalkarlsgränd och1847 drabbades gårdarna mellan Södra Mariegatan och Rostvändaregatan av brand. 1881 lades den sista kopparhyttan ner. 1884 byggdes den silverhytta som fortfarande finns kvar på åns västra sida.

Konstnären Carl Larsson med familj bodde från 1907 på Blindgatan 48 och hade där sitt skolhushåll för barnens skolgång under vinterhalvåret. Han hade sin etsarstuga på fastigheten bredvid, Blindgatan 46.

Gatubild på gamla faluhus.

Kvarngatan söderut, 2011.

Nuvarande bebyggelse

Ännu idag domineras området av låg trähusbebyggelse. Ett flertal gruvarbetarstugor finns bevarade. Bostadshusen ligger med fasad i gatuliv och uthusen är byggda i tomtgräns. Taken är klädda med lertegel och husens takvinklar varierar mellan 25 och 30 grader. Det finns flera flerfamiljshus i trä uppförda åren kring sekelskiftet 1900, i enkel snickarglädjestil.

Jämfört med gruvarbetarstadsdelarna Elsborg och Gamla Herrgården har byggnaderna i Östanfors mer av arbetade snickeridetaljer kring dörrar, fönster och vid takfot. Alla hus är inte rödfärgade, många är målade med oljefärg i varierande kulörer.

Mellan husen finns vanligtvis röda träplank med svarta portar. Gårdarna är små och med många byggnader. På några håll finns åldriga timmerhus bevarade. Många gamla träd finns kvar inne på de äldre gårdarna.

Gatorna har i stort kvar sin gamla bredd om åtta meter. I området finns några gränder kvar som förr ledde till brunnar längs åsen. Gränderna är smala och Brunnsgränd endast cirka en meter på sitt smalaste ställe. Längs husen finns sedan gammalt ränndalar av kullersten.

Östanfors har många bostadshus uppförda under 1900-talets senaste decennier. Dessa är i allmänhet väl anpassade till den äldre miljön och smälter in i den äldre omgivningen.

Smal gata med rött hus på ena sidan och rött plank på andra.

Brunnsgränd västerut, 2011.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Lagskyddad byggnad - blå

Faluröd stuga.

Gruvarbetarstuga

Konstnären 30 (Rostvändaregatan 4) Gruvarbetarstuga med hall/kök och bostadsrum uppförd på 1700-talet. Stugan har, såsom vanligt, gaveln vänd mot gatan. I Falun fanns flera hundra stugor av denna typ. Idag finns ett hundratal bevarade, men få är så välbevarade som denna. Byggnaden är klassad som byggnadsminne sedan 1988.

Grupp 1 - grön

Gruvstugan.

Gruvarbetarstuga

Bjurs 5 (Blindgatan 63)
Stugan är belägen vid Kuntas backe i slutet på Blindgatan och nyttjas fortfarande som bostad.

Falurött hus.

Gruvarbetarstuga

Bjurs 9 (Åsgatan 108)
Stugan är moderniserad men har bevarat sin äldre karaktär. Nyttjas fortfarande som bostad.

Falurött hus.

Gruvarbetarstuga

Björnungen 2 (Björngränd 5)
Den ursprungliga stugan är tillbyggd utmed gränden och förlängd inåt gården.

Transformatorstation

Falun 7:5 (Kålgårdsparken)
Denna typ av transformatorstationer började uppföras 1917 av Bergslagets Kraftavdelning. Kallades av upphovsmannen, ingenjör F Parke, för dalklockor på grund av att formen var inspirerad av Moraklockornas. Kallades i folkmun även för “dalkullor” och “falujungfrur”. Denna station stod tidigare i Bäckehagen och flyttades till Kålgårdsparken i slutet på 1970-talet.

Faluröd transformatörstation.

Gamla tullhuset

Gamla Tullen 4 (Åsgatan 58)
För att öka statens inkomster infördes 1622 lilla tullen, varigenom de varor som fördes från landsbygden till städerna ålades speciella avgifter. Då samtidigt “landsköp”, det vill säga handel på landsbygden, var förbjudet, var detta ett viktigt tillskott till statskassan. Tullhuset byggdes 1768 av Carl Halldin och är ett murat slagghus med yttersida av murtegel, en variant av slaggbyggnadstekniken som Halldin experimenterade fram. Här höll tullnärerna vid landstullen till fram till 1810, då lilla tullen avskaffades. Därefter har huset fungerat som bostad.

Gammalt vitt hus.
Faluröd stuga.
Vit dörr med med dekoration på.
Gammal bild på Carl Larsson och hans hustru Karin, på gården.

Konstnären Carl Larsson och hans hustru Karin, på gården vid Blindgatan 48, omkring 1910. Foto Dalarnas museums arkiv.

Gata med hus.

Carl Larssons stadsgård från Moragatan 2011.

Carl Larssons stadsgård och etsarstugan “Tuppen”

Konstnären 2 och 27 (Blindgatan 46 och 48)
Konstnären Carl Larsson köpte 1907 gården i hörnet av Moragatan och Blindgatan, för att använda den som skolhushåll. En ateljédel tillbyggdes 1911. År 1908 inköptes även granngården med tre små stugor. Byggnaden inne på gården renoverades och användes som grafisk verkstad och gäststuga. Carl Larsson avled i stugan i januari 1919. Stugan fick sitt namn efter figuren på taket – Mutter på Tuppen.

Faluröd hus.

Gruvarbetarstuga

Konstnären 9 (Trotzgatan 79)
Stugan har sin gavel mot Trotzgatan och långfasad mot den smala Brunnsgränd. Stugan har höjts för att få ett vindsrum och förlängts utmed gränden. Knutlådan på den södra väggen visar stugans ursprungliga höjd.

Fasad faluröd hus.

Gruvarbetarstuga

Konstnären 29 (Trotzgatan 75)
Stugan är ihopbyggd med ett större gårdskomplex med flera hus. Byggnaderna inrymmer idag en mekanisk verkstad. Stugan bevarar det gamla köket med inredning och vedspis från början på 1900-talet.

Väg som leder ner till sjö, faluröd hus och plank på syns på sidan om vägen.
Falurött hus.
Falurött hus.

Gårdarna i kvarteret Lilla Björn

Lilla Björn (Björngränd 1 och 3, Kålgårdsgränd 3)
Ett kvarter med tre välbevarade gruvarbetargårdar från 1700-talet. I den södra stugan bodde på 1780-talet rostvändaren Erik Jansson Kusk med hustru och tre barn. På 1870-talet inköptes gården av Bergslaget, som hyrde ut den till gruvarbetarfamiljen Hans Erik Ekman. På 1960-talet rustades stugorna av Falu kommun till pensionärsbostäder. Idag är de privatägda.

Lindhska gården

Rostvändaren 10 (Rostvändaregatan 7, Åsgatan 72)
Ett gjutet slaggstenshus från 1789, som uppfördes av handelsmannen och rådmannen Johan Daniel Lindh och innehöll, förutom bostaden, även en handelsbod samt ett uthus i slagg. Gården är i stort sett oförändrad sedan tillkomsttiden.

Fasad gammalt hus.

Gruvarbetarstugor

Silversmältaren 3 (Blindgatan 51)
Två gruvarbetarstugor med gavlarna mot gatan

Falurött hus med grön port.

Bergsmansgård

Silversmältaren 4 (Blindgatan 49, Moragatan 6)
Bostadshus utmed Blindgatan, 1700-tal.

Falurött hus.
Hus med gård.

Uthus

Silversmältaren 10 (Åsgatan 104)
Två uthus delvis i slaggtegel och timmer och uppförda cirka 1700.

Falurött stuga.

Gruvarbetarstuga

Stora Björn 4 (Kvarngatan 19)
Stugan ligger inne på gården och är ihopbyggd med ett brädklätt härbre, ett före detta getstall och en snickarbod. Under huset finns en jordkällare murad av natursten.

Vitt hus med gröna fönsterramar.
Vitt hus med gröna fönsterramar och port.

Buskenströmska bergsmansgården

Tenngjutaren 9 (Moragatan 4)
En välbevarad gård med bostadsdelen mot gatan och uthusen runt ett kringbyggt gårdstun. På gården finns förutom stall, selkammare och vagnslider även en verkstadsdel. Gården är uppförd på 1700-talet. Bergsmannen Anders Buskenström ägde gården 1786–1813.

Grupp 2 - röd

 • Bjurs 5 (Blindgatan 63), bostadshus 1897.
 • Bjurs 9 (Åsgatan 108), uthus och källarstuga.
 • Björnungen 2 (Björngränd 5), bostadshus (tillbyggd gruvarbetarstuga).
 • Dalkarlen 1 (Blindgatan 43), bostadshus ombyggt 2004 efter brand.
 • Dalkarlen 18 (Blindgatan 41), bostadshus.
 • Gelbgjutaren 7 (Blindgatan 14), bostadshus.
 • Gelbgjutaren 8 (Blindgatan 16), bostadshus.
 • Gelbgjutaren 11 (Blindgatan 22), två bostadshus och två uthus.
 • Gelbgjutaren 14 (Trotzgatan 59), södra bostadshuset ca 1900.
 • Geten 3 (Åsgatan 107), bostadshus mot Åsgatan och uthus mot Kvarngatan.
 • Geten 4 (Åsgatan 105), bostadshus mot Åsgatan, norra bostadshuset och uthus mot Kvarngatan.
 • Geten 5 (Åsgatan 111), bostadshus.
 • Herrhyttan 3 (Slaggatan 67), härbre.
 • Herrhyttan 5 (Slaggatan 61), ”Silverhyttegården”, bostadshus, jordkällare och uthuslänga ca 1790.
 • Hökaren 4 (Kvarngränd 4), bostadshus, gårdshus och uthuslänga.
 • Konstnären 2 (Blindgatan 46), två f d bostadshus mot Blindgatan och en uthuslänga.
 • Konstnären 3 (Trotzgatan 91), bostadshus mot gatan.
 • Konstnären 4 (Trotzgatan 89), bostadshus.
 • Konstnären 9 (Trotzgatan 79), bostadshus och uthus i söder.
 • Konstnären 10 (Trotzgatan 77), bostadshus och (sannolikt) gruvarbetarstuga.
 • Konstnären 13 (Rostvändaregatan 2), bostadshus och uthus.
 • Konstnären 16 (Blindgatan 28), bostadshus, uthus och f d bagarstuga.
 • Konstnären 17 (Blindgatan 30), bostadshus, uthus, källarbyggnad (bergsfogdegård, sent 1700-tal).
 • Konstnären 18 (Blindgatan 32), bostadshus.
 • Konstnären 21 (Blindgatan 38), bostadshus.
 • Konstnären 22 (Blindgatan 40), bostadshus.
 • Konstnären 23 (Blindgatan 42), bostadshus.
 • Konstnären 24 (Blindgatan 44), f d småskola ca 1870, tillbyggd 1896 (idag Falu konstgrafiska verkstad).
 • Konstnären 25 (Blindgatan 34), bostadshus.
 • Konstnären 26 (Blindgatan 36), bostadshus, magasin och f d stall 1800-tal (Lennerthsonska gården).
 • Konstnären 29 (Trotzgatan 75), flera verkstadsbyggnader.
 • Konstnären 30 (Rostvändaregatan 4), flerbostadshus 1912.
 • Kyrkvaktaren 15 (Trotzgatan 74), flerbostadshus 1880-tal.
 • Lilla Björn 1 (Björngränd 3), uthus.
 • Lilla Björn 2 (Björngränd 1), tillbyggnad på gruvarbetarstuga samt uthus.
 • Lilla Björn 3 (Kålgårdsgränd 3), uthus.
 • Mjölnaren 1 (Moragatan 13, Kvarngatan 5), två bostadshus och två uthus.
 • Mjölnaren 2 (Kvarngatan 3), bostadshus 1908 och uthus.
 • Mjölnaren 3 (Kvarngatan 1), bostadshus ombyggt 1922 och uthus 1922.
 • Norra Station 12 (Trotzgatan 80), norra bostadshuset och bostadshus på gården.
 • Norra Station 15 (Trotzgatan 84), bostadshus
 • Norra Station 17 (Trotzgatan 86), bostadshus.
 • Norra Station 18 (Trotzgatan 88), bostadshus.
 • Oregården 4 (Södra Mariegatan 4), bostadshus 1800-tal.
 • Oregården 9 (Blindgatan 10), bostadshus.
 • Rostvändaren 11 (Rostvändaregatan 5), flerbostadshus ombyggt 1913.
 • Silversmältaren 2 (Blindgatan 53), två bostadshus, tidigt 1800-tal.
 • Silversmältaren 3 (Blindgatan 51), två uthus.
 • Silversmältaren 4 (Blindgatan 49, Moragatan 6), uthus utmed Moragatan och ett uthus på gården.
 • Silversmältaren 6 (Åsgatan 96), bostadshus.
 • Silversmältaren 7 (Åsgatan 98), bostadshus och uthus.
 • Silversmältaren 13 (Åsgatan 100, 102), bostadshus mot Åsgatan.
 • Stora Björn 1 (Björngränd 20), två bostadshus tidigt 1800-tal.
 • Stora Björn 4 (Kvarngatan 19), bostadshus och uthus 1800-tal.
 • Stora Björn 5 (Kvarngatan 15, 17), två bostadshus och två uthus.
 • Stora Björn 7 (Kvarngatan 13), bostadshus och ett dass.
 • Stora Björn 8 (Kvarngatan 11), bostadshus.
 • Stora Björn 9 (Kvarngatan 9), bostadshus mot Kvarngatan och ett förråd/uthus mot Björngränd.
 • Stora Björn 10 (Kvarngatan 7), bostadshus mot Kvarngatan.
 • Stora Björn 12 (Kvarngatan 21, 23), två bostadshus mot Kvarngatan.
 • Tenngjutaren 10 (Blindgatan 52), bostadshus.
 • Tenngjutaren 11 (Blindgatan 54), bostadshus.
 • Utkanten 2 (Kvarngatan 27), två bostadshus mot Gettorget samt ett uthus/lider vid Utmelandsgränd.
 • Östanfors 11 (Åsgatan 87), bostadshus

Grupp 3 - gul

 • Bjurs 6, bostadshus.
 • Bjurs 9, norra bostadshuset.
 • Dalkarlen 15-44, radhus 1972, arkitekt Jack Hanson, Falun.
 • Dalkullan 1, bostadshus.
 • Gamla Tullen 4, uthus.
 • Gamla Tullen 5, bostadshus mot Åsgatan.
 • Gamla Tullen 6-15, radhus 1973, arkitekt Jack Hanson, Falun.
 • Gelbgjutaren 4, bostadshus och uthus.
 • Gelbgjutaren 10, bostadshus.
 • Gelbgjutaren 13, bostadshus mot Trotzgatan.
 • Gelbgjutaren 14, norra bostadshuset mot Trotzgatan, 1953.
 • Gelbgjutaren 22, bostadshus.
 • Geten 2, uthus.
 • Herrhyttan 6, bostadshus och uthus.
 • Herrhyttan 7, bostadshus.
 • Herrhyttan 9, bostadshus.
 • Herrhyttan 10, bostadshus.
 • Herrhyttan 12, bostadshus.
 • Hökaren 1, åtta bostadshus 1987, Contekton arkitektkontor, Falun.
 • Hökaren 4, mellersta bostadshuset vid norra tomtgränsen.
 • Hökaren 5, bostadshus och södra uthuset.
 • Hökaren 6, bostadshus och uthus.
 • Konstnären 3, uthus.
 • Konstnären 4, uthus.
 • Konstnären 5, bostadshus och uthus.
 • Konstnären 6, bostadshus.
 • Konstnären 21, östra delen av uthuset.
 • Konstnären 25, södra uthuset.


 • Kyrkvaktaren 13, bostadshus och uthus.
 • Kyrkvaktaren 14, bostadshus mot Trotzgatan och södra uthuset.
 • Norra Station 10, bostadshus mot Trotzgatan.
 • Norra Station 13, bostadshus och uthus.
 • Norra Station 15, uthus.
 • Norra Station 17, uthus.
 • Oregården 4, tillbyggnad av bostadshus mot gård.
 • Oregården 10, bostadshus i hörnet Blindgatan/Norra Mariegatan.
 • Oregården 11, södra bostadshuset.
 • Oregården 13, två bostadshus.
 • Rostvändaren 2, bostadshus.
 • Silversmältaren 2, gårdsbyggnad.
 • Silversmältaren 4, uthus.
 • Silversmältaren 5, norra gårdshuset.
 • Silversmältaren 6, uthus.
 • Silversmältaren 13, östra och norra gårdshusen.
 • Smältaren 2, flerbostadshus 1947, arkitekt Erik Lundgren, Falun.
 • Stinsen 1, flerbostadshus 1955, arkitekt Åke Sjöman, Leksand.
 • Stora Björn 1, norra uthuset.
 • Stora Björn 10, bostadshus mot Björngränd, och gårdsflygel.
 • Tenngjutaren 4, bostadshus.
 • Tenngjutaren 10, två uthus.
 • Tenngjutaren 11, östra uthuset.
 • Tenngjutaren 19, f d industribyggnad.
 • Utkanten 4, bostadshus.
 • Åbrinken 1, två flerbostadshus 1947, arkitekt Erik Lundgren, Falun.
 • Östanfors 1, flerbostadshus och samlingslokal 1987, Contekton arkitektkontor, Falun
Gata med gamla faluhus.

Kvarngränd västerut, 2011

Svartvit bild på gata med hus.

Södra Mariegatan österut vid Åsgatan med kvarteret Gamla Tullen närmast till vänster. Huset med Sigge Carlssons livsmedelsaffär står kvar ännu idag. Vykort, 1930-tal.

Gata med gamla faluhus.

Kvarngatan norrut mot Gettorget, 2011

Text

Sidan uppdaterad 2020-12-03