Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Grävmaskin i arbete vid området Myran

Myran

Myran är ett stadsnära rekreationsområde med dammar, vattenspeglar, stigar och rastplatser.

Falu kommun har länge haft en vision om att utveckla delar av det gamla övningsfältet på Myran till ett stadsnära rekreationsområde.

Redan 2012 påbörjades arbetet med att utreda förutsättningarna, och när det tre år senare stod klart att Falu kommun skulle få köpa det aktuella området av Fortifikationsverket, kunde planerna börja ta fart på allvar.

På Myran har det i äldre tider funnits vattenmättade marker och det finns även rester från äldre odlingslandskap med betesmarker och ängar kvar.

Värdefulla naturmiljöer

De gamla betesmarkerna samt vattenmiljöerna vid Högbobäcken är klassade som mycket värdefulla naturmiljöer.

Här ska våtmarker och vattenspeglar återskapas och på sikt ska Myran även bli en attraktiv miljö för rekreation och friluftsliv. Men i arbetet ingår också att förbättra dagvattenhanteringen, våtmarkerna är en förutsättning för de exploateringar som sker på området. Våtmarkerna kommer att fungera som buffertar för att undvika översvämningar nedströms i vattensystemet. Här ska även möjligheten för fisk att vandra i bäckar och vattendrag. I Högbobäcken finns i dag till exempel bäckröding.

Först våtmarker och dammar

Att anlägga dammar och våtmarker ska ses som det första steget i projektet och beräknas klart till sommaren 2018.

I steg 2 ska själva rekreationsområdet med rastplatser, gångstråk, informationstavlor och utsiktspunkter färdigställas. Ett arbete som ska vara färdigt senast under 2019.

 

Sidan uppdaterad 2018-04-27