Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ventilation

Inomhusmiljön är viktigt då vi spenderar stora delar av tiden inomhus vilket betyder att ett bra ventilationssystem är mycket viktigt för att upprätthålla ett gott inomhusklimat. Ett ventilationssystem ska kunna bidra med en tillräckligt god luftförsörjning och reducera andelen föroreningar och hälsovådliga ämnen i luften. Här nedanför är de mest vanliga typerna av ventilationssystem.

Självdrag (S)

Den här typen av ventilationssystem drivs av termiska drivkrafter (även kallat skorstensverkan). Skorstensverkan uppstår då det existerar en differens mellan inne- och utetemperaturen vilket skapar en skillnad i trycket mellan in- och utsidan. Då innetemperaturen är högre än utetemperaturen stiger den varma inneluften och det skapar ett invändigt undertryck i husets nedre delar. Undertrycket ger upphov till att luft pressas in genom otätheter, fönster och dörrar. På de övre delarna av huset råder oftast istället ett övertryck där luften trycks ut genom otätheter, fönster och dörrar. Därför kan ventilation bli sämre under sommartid då temperaturskillnaderna inte är lika stor som under vinterhalvåret.

Självdrag är vanligt i hus byggda framtill 70-talet.

Mekanisk frånluft (F)

Även kallat för fläktstyrd frånluftsventilation och som namnet antyder tar ventilationssystemet hjälp av en fläkt som placeras på antigen vinden eller taket. Fläkten ska suga upp frånluften (gammal luft) i huset och skapa ett undertryck i huset och ger då upphov till att tilluft (frisk luft) tar vägen in genom otätheter, fönster och dörrar. För att hjälpa till med tillräckligt mycket tilluft används vanliga tilluftsdon som monteras på väggen eller via spaltventiler som sitter på fönster.

Utöver att placera en fläkt på vinden eller taket kan du använda dig av fläktar utplacerade i husets våtutrymmen (till exempel badrum, tvättrum, groventré). I våtutrymmen bildas det en hel del fukt, därför kan det vara en fördel att välja en fuktstyrd fläkt. Frånluftsdon kan också i vissa fall placeras i garderober.

Många gånger kan du använda dig av huset befintliga ventilationskanaler. Det går att styra luftflödet ut ur huset, men styr-och reglertekniska begränsningar gör det svårt att bestämma vart luften kommer in i huset.

Mekanisk frånluft med värmeåtervinning (FX)

För att kunna återvinna värmen i frånluften (uppvärmd/gammal luft) använder den här typen av ventilation i de vanligaste fallen en värmepump. För att kunna säkerställa tillräckligt god ventilation med stadigt luftflöde styrs och kontrolleras frånluften mekaniskt med fläktar. Frånluften passerar genom kanaler och fram till en värmepump som återvinner den värmen för att producera värme till värmesystemet och varmvatten till tappvattensystemet.

Det kan nästan liknas vid ett FTX-system (beskrivs nedanför) med skillnaden att tilluften inte blir uppvärmd av den varma utgående frånluften i ett FX-system. Du drar ner något på energibehovet men du behöver fortfarande värma upp den kalla luften samt att fläktarna drar el.

Mekanisk från- och tilluft (FT)

I förhållande till en vanlig frånluftsventilation kan du balansera ventilationen med en blandning av från- och tilluftsfläktar vilket jämnar ut luftflödena in och ut från huset. Det innebär att du inte behöver uppnå några större tryckskillnader i huset för att få en god lufttillförsel, det sköter från- och tilluftsfläktar.

Systemet är flexibelt eftersom det är mekaniskt styrt för både från- och tilluften. Eftersom det är mekaniskt styrt erbjuder systemet också en mer välbalanserad nivå av lufttillförseln då den även kan styra efter ventilationsbehovet i huset. Det ger en energibesparing genom att du inte behöva köra ventilationen på samma effekt hela dagen utan att styra ventilationen efter det behov som finns i huset. Till exempel, när det inte finns någon i huset går ventilationen ner till ett grundflöde istället för att fläktarna arbetar på samma flöde oavsett behovet i huset.

Mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning (FTX)

Det här systemet fungerar som ovanstående system med avseende på från- och tilluftstillförseln. En stor skillnad är att FTX-system tar till vara på värmen från den använda luften (frånluft) till att värma upp den friska luften (tilluft). Frånluften och tilluften kommer inte i kontakt med varandra utan värmeväxlingen sker i ett ventilationsaggregat. Ventilationsaggregatet kan antingen stå på vinden, i groventrén, i tvättstugan eller på liknande platser i huset. Men det ska helst inte placeras i nära anslutning till sovrum med hänsyn till eventuellt buller.

Genom värmeåtervinningen besparar du dig en hel del energi då värmesystemet inte behöver värma upp den kalla tilluften längre, eller i alla fall inte lika mycket som utan ett FTX-system.

Med hjälp av filter kan ett FTX-system rena tilluften från partiklar och andra föroreningar. Det går att sätta in pollenfilter i aggregatet och då behövs inte längre pollenfilter vid varje fönster

Det du måste tänka på är att det kanske inte är lämpligt att installera FTX-system i äldre hus som inte är tillräckligt tätt. Det gäller att klimatskalet (fönster och dörrar, väggar, tak, golv, ventilation) är tätt för att få ut det mesta från ventilationssystemet. Men även utrymmesmässigt, eftersom i många fall behövs det ventilationskanaler i taket för att kunna förse rum med från- och tilluftsfläktar.

Sidan uppdaterad 2020-10-07