Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kommundelsutveckling

Här kan du läsa om vilka bidrag som kan sökas för utveckling av landsbygden och hur du gör för att ansöka. Metoden för kommundelsutveckling går i korthet ut på att kommunen varje år anslår en budget för utveckling i kommundelarna. Ur den budgeten söker sedan de olika kommundelarnas intresseföreningar/utvecklingsgrupper medel efter att först ha presenterat en utvecklingsplan framtagen i samverkan på lokal nivå. Sista ansökningsdag för kommundelsutvecklingsmedel ansökningsomgång 1, 2025, är den 27 september 2024. Läs mer om ansökan i länkarna nedan.

Information om kommundelsutveckling och hur man söker pengar Pdf, 265.6 kB.

Kommundelsutveckling, blankett för ansökan Word, 1 MB. 

Sammanställning av tidigare kommundeslutvecklingsprojekt Pdf, 188.6 kB.

Uppföljning av Kommundelsutveckling

Beviljade projekt från kommundelsutvecklingsmedel ska genomföra en enklare uppföljning efter avslutat projekt. Detta görs för att det ska finnas en dokumentation av projekten från kommundelsutvecklingen och för att rapportera till politiken. Nedan finns en mall för uppföljningen med instruktioner.

Mall för uppföljning Word, 37.9 kB.

Utvecklingsplan

Utvecklingsplanen ska innehålla nulägesbeskrivning, målsättning, åtgärder och plan för fortsatt arbete. Lokal förankring och lokalt ansvarstagande är väsentligt i sammanhanget och de goda erfarenheterna ska tillvaratas och utvecklas.

Landsbygdsrådet ska uppmuntra och stödja kommundelarna med framtagande av lokala utvecklingsplaner. Var femte år kan intresseföreningen få ett bidrag på 
10 000 kr för att ta fram en ny utvecklingsplan. Nedan finns kriterier och riktlinjer för hur denna ska tas fram.

Ansökan om bidrag till utvecklingsplan Pdf, 8.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kriterier för beviljande av bidrag till utvecklingsplan Pdf, 14.8 kB.

Riktlinjer utvecklingsplan Pdf, 107.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ekonomiska medel

År 2011 – 2022 har 47 projekt i alla kommundelar beviljats kommundelsutvecklingsmedel. År 2024 satsar Falu kommun 2 500 000kr i kommundelsutvecklingsmedel.

Beviljade medel utbetalas efter beslut. Efter genomfört projekt ska en redovisning göras och lämnas till Landsbygdsrådet. Om föreningen inte följer projektplanen enligt ansökan kan de bli återbetalningsskyldiga.

 • Projektmedel ska satsas på allmän plats eller på mark som får användas av allmänheten. Detta innebär inte att det är ett krav att åtgärden sker på allmän plats enligt detaljplan; det kan vara möjligt att uppfylla kriteriet även på andra platser.
 • Projektmedel ska satsas för allmän nytta.
 • Projektmedel får inte satsas för egen privat vinning.
 • Medel ska inte utgå till ordinarie underhåll eller ordinarie kommunala investeringsprogram.

Medlen kan användas för investeringar som främjar bygdens utveckling genom t ex:

 • fysiska åtgärder i form av upprustning av öppna offentliga platser
 • anläggande/utveckling av grönytor, lekplatser, badplatser, punktbelysningar, anslagstavlor
 • cykelvägar/gångvägar
 • busskurer, lokala bytespunkter
 • marknadsföringsinsatser

Mål

Målet för 2024/2025 är att utveckla kommundelarna genom att bevilja kommunala medel till olika projekt i Faluns kommundelar på landsbygden. Målet är också att, genom kontinuerligt utvecklingsarbete, stärka kommundelarnas identitet och framtidstro, behålla och utveckla befintligt utbud, skapa trivsammare centrum och mötesplatser och därigenom ge ytterligare förutsättningar för ökad turism samt öka och samordna marknadsföringen.

Syfte

Falu Kommun vill att arbetet med kommundelsutvecklig ska göra skillnad för deltagande kommundelar genom att:

 1. De får gemensamma mål kring framtida satsningar
 2. De når ett helhetsperspektiv kring förnyelse och utveckling av bygden
 3. De lokala företagens situation förbättras
 4. Möjliggöra åtgärder som främjar attraktionskraften för boende och turism
 5. Möjliggöra utveckling inom fysiska, mjuka och organisatoriska frågor

Vem kan söka?

För att underlätta arbetet och för att inom överskådlig tid nå ut i alla landsbygdens kommundelar har de f.d. socknarnas områden fått vara underlag. Intresseföreningarna, som kan ansöka om kommundelsutvecklingsmedel ska vara representerade inom Falu kommunbygderåd och det ska finnas ett samarbete med övriga föreningar inom kommundelen.

Intresseföreningarna som kan ansöka om kommundelsutvecklingsmedel:

 • Aspeboda Intresseförening
 • Bjursås Sockenråd i samarbete med bl.a. Sågmyra Byaråd
 • Envikens Intresseförening i samarbete med bl.a. Samverkan Tängerdalen
 • Grycksbo Byaråd
 • Sundborns Sockenråd
 • Svärdsjö Intresseförening i samarbete med bl.a. Framtid i Linghed, Lumshedens Intresseförening, Vintjärns Intresseförening, Svartnäs Intresseförening
 • Vika Intresseförening
Sidan uppdaterad 2024-06-24