Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Råd och riktlinjer för att minska hälsoriskerna

Falu kommun har tagit fram särskilda riktvärden för att minska hälsoriskerna kopplade till den höga metallhalten i marken. Dessa kan komma att revideras utifrån resultaten av den fördjupade markundersökningen som pågår 2023-2024.

Fördjupad markundersökning 2023-2024

Almänna råd

Slagghögarna i Falun är inte bara ett kännetecken för staden och ett världsarv , de är även ett gruvavfall som bör betraktas som farligt avfall. Därför är det inte lämpligt att vistas på slagghögarna.

Hälsoriskerna inom området med förhöjda metallhalter i marken ser ut att vara begränsade till att få jord i munnen. Se därför till att små barn inte äter av jorden här!

Riktlinjer för markarbeten

Vid nybyggnation och omfattande schaktningsarbeten i förorenade områden som klassas som verksamhetsmark gäller:

 • Om arsenikhalten i marken överstiger 100 mg/kg ska metallförorenad jord bytas ut eller fyllas över så att arsenikhalten i markens ytskikt understiger riktvärdet. Bortfraktad jord ska omhändertas på särskilt sätt så att den inte orsakar miljöproblem på andra platser.

Vid nybyggnation och omfattande schaktningsarbeten i förorenade områden som klassas som bostadsmark gäller:

 • Inom området med blyhalt över 300 mg/kg ska metallförorenad jord bytas ut eller fyllas över så att metallhalterna i markens ytskikt understiger riktvärdena. Bortfraktad jord ska omhändertas på särskilt sätt så att den inte orsakar miljöproblem på andra platser.

Riktlinjer för förskolor och lekplatser i området med blyhalt över 300 mg/kg

 • Jorden ska analyseras avseende metallhalt
 • Om riktvärdet överskrids ska följande åtgärder genomföras:
  • ytor med öppen jord, t.ex. rabatter, tas bort.
  • städrutiner och underhåll av ventilationsanläggningar anpassas för att minska damningen.
  • ett objektspecifikt åtgärdsprogram tas fram för att på sikt minska metallhalten i markens ytskikt så att den med god marginal understiger riktvärdena. Åtgärder som kan vara aktuella är övertäckning och/eller utbyte av jorden.

Råd vid grönsaksodling samt plockning av bär och svamp i förorenade områden

Odling inom området med blyhalt över 300 mg/kg

 • Odla ej basgrönsaker som vinterpotatis. Mycket sparsam odling av grönsaker i övrigt.
 • Skölj lokalt odlade grönsaker mycket noggrant – skala om möjligt grönsakerna.
 • Om du avser odla grönsaker i befintlig jord, bör du först ta ett jordprov för blyanalys. Laboratorier brukar oftast bistå med provtagningsinformation. Om blyhalten överskrider riktvärdet bör jorden bytas ut.

Plockning av bär och svamp inom området med blyhalt över 700 mg/kg, till exempel Galgberget och Stenslund

 • Plocka ej svamp
 • Undvik bärplockning – plocka ej bär till sylt m.m.

Inom grönområden med mycket hög blyhalt till exempel Stenslund, Galgberget (över 700 mg/kg) ska målsättningen vara att få en täckande markvegetation.

Sidan uppdaterad 2024-01-15