Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vanliga frågor om metaller i marken

 • Finns det någon information kring det här och var då?

  Information finns här på Falu kommuns hemsida. Sök på ”bärplockning” eller ”metaller”. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kan också lämna information. På Livsmedelsverkets hemsida kan du läsa mer om bly i livsmedel.
 • Stämmer det att det är höga metallhalter, som bly, i områdena Galgberget – Stenslund?

  Ja, det är högre halter av tungmetaller som bly i den ursprungliga markens översta skikt, jämfört med platser utanför Falu stad. Det här beror på stoftutsläppen från den långvariga gruvverksamheten i och kring Falu gruva. De högsta halterna ligger närmast Falu gruva och minskar ju längre bort man kommer. Metallhalten bedöms vara lägre där man lagt på ny jord, som tomter och odlingar. En utbrednings­karta över hur mycket bly som finns i de olika delarna av staden finns på sidan Metaller i mark och vatten.
 • Ligger min bostad i det här området?

  Du kan jämföra var din tomt ligger med utbredningskartan för bly.
 • Kan jag plocka bär och svamp i området?

  De råd som finns gäller fortfarande och du bör undvika att plocka svamp eller bär i omgivningen av Galgberget och Stenslund.Eftersom vi vet att metallhalterna inom området generellt sett är förhöjda i markens ytskikt, där inte ny jord lagts på, så finns det ingen anledning att riskera att belasta kroppen i onödan med de metaller vi pratar om. Vi brukar ju normalt inte plocka bär vid vägar eller på industriområden. Samma tänk bör vi använda för de områden vi pratar om.
 • Är det farligt att äta bär och svamp härifrån?

  Nej, provtagningarna på 1980-talet visade att man varken blir förgiftad eller sjuk av att äta bär eller matsvamp från området. Rekommendationen (se tidigare fråga) är ändå att man bör undvika att äta svamp och bär från området.Undersökningar på svamp, bär, sallad och potatis från området, som gjordes på 1980-talet visade att de högsta halterna av bly i svamp innehöll flera gånger högre halter än dagens gränsvärde för svamp som får säljas (EU gränsvärden). Jämför man de högsta halterna bly som man uppmätte, med hur mycket en människa över en längre period kan accepteras få i sig (WHO rekommendationer), så motsvarar detta ca 0,5 hg svamp om dagen för en vuxen människa och ca 0,1 hg för barn. Bär som plockats i området hade också en förhöjd mängd bly. De flesta proverna för osköljda grönsaker och bär låg just över gränsvärdet för vad som är tillåtet att sälja (EU gränsvärde). Analyser på sköljda grönsaker och bär visade att det mesta av blyet försvann med sköljningen.
 • Vad är det som är farligt med bly?

  En hög blybelastning kan orsaka inlärningssvårigheter och har en hämmande effekt på blodbildningen.
 • Kan jag odla på min tomt?

  Följer du råden om att lägga på ny jord där du odlar så går det bra. Vill du
  använda befintlig jord kan du ta prov på din jord. Då får du reda på hur
  metallhalten är i just ditt grönsaksland. Laboratorier finns att söka på
  internet.

 • Hur tjockt täcke av ny jord bör jag lägga på om jag vill odla på tomten?

  Du bör lägga på så mycket jord att den ursprungliga jorden inte kommer fram och blandar sig med den nya jorden när du i framtiden rör om i landet. Det är också bra att ta något prov på ursprungsjorden där du tänker odla.
 • Kan jag äta egenodlad sallad, potatis, bär och frukt från buskar, träd och liknande?

  Följer du råden om att ha en bra och ren jord där du odlar och som vanligt sköljer sallad, potatis, bär och frukt så kan du äta det du odlar. Och har du då och då ätit osköljda bär eller frukt så är det inte heller farligt. Tidigare provtagningar visar att det mesta av blyet fanns utanpå växterna (gäller inte svamp) och berodde på att det dammat från gruvtippar och luftföroreningar från användningen av blyad bensin.I dag är de tipparna som dammat mest åtgärdade och täckta, och den blyade bensinen är ju förbjuden. Blyet fanns i väldigt liten del inne i grönsakerna eller bären. Efter att de sköljts försvann det mesta av blyet, och det som var kvar låg långt under de värden som får finnas i frukt, grönsaker och bär som säljs (EU gränsvärden).

 • Vad kan jag göra för att inte få i mig metaller i onödan?

  Följ de råd som finns för området, lägg på ny odlingsjord, skölj potatis, grönsaker, frukter och bär som vanligt. Undvik att plocka bär och svamp i området.
 • Hur är det med småbarn som leker i området och är i jorden med fingrarna?

  Om barn leker i jord som har höga metallhalter, så kan de, när de stoppar fingrarna i munnen, få i sig dessa metaller. Det här är inräknat i de riktvärden som finns för maximal halt bly i jord som är accepterad. I områden där halterna är högre än riktvärdena ska ny jord eller asfalt läggas på, så att barnen inte kommer i kontakt med damm eller jord med höga blyhalter. Undersökningar i slutet på 1980-talet visade att trots de höga metallhalterna i marken så har inte barnen i Falun ovanligt hög blyhalt i blodet. Man kunde dock se en förhöjning av blymängden i deras blod efter sommarmånaderna.
 • Tar Falu kommun prover i området på marken, bär och grönsaker?

  Nej exploatören eller fastighetsägaren får själv bekosta en provtagning. En stor satsning med provtagningar gjordes av kommunen på 1980- och 90-talet. Kunskapen från denna gäller ännu idag. Prover togs på mark, bär, grönsaker, frukt och bär. Provtagningen ledde till att vi fick kunskap om utbredningen av metall­förekomsten och halterna i miljön, som orsakats av verksamheten vid Falu gruva. Man tog också fram lokala riktvärden för acceptabla halter av metaller i marken för olika typer av markanvändning (bostäder, parkmark och verksamhetsmark). I riktvärdena ingår en säkerhetsmarginal och utgångspunkten är att ingen ska riskera att bli sjuk av metallerna i marken.
 • Kan jag lämna in det jag odlat själv till kommunen så att de analyserar innehållet av metaller?

  Nej, se tidigare svar. Du är välkommen att via kontaktcenter ställa frågor till
  miljöavdelningen.

 • Varför har jag inte hört något om detta tidigare?

  Det finns information om de här frågorna, här på Falu kommuns hemsida. Du som byggt eller ska bygga i områden med högre metallhalter, får information om de speciella förhållandena i byggförutsättningarna i planhandlingarna. Någon riktad information till varje hushåll i de berörda områdena har inte skickats ut eftersom det är praktiskt svårt att ha en bevakning på hur och när människor byter bostäder.
Sidan uppdaterad 2023-06-14