Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Förslag till nytt naturreservat – Våckelbergets skogar, reviderat remissförslag

Falu kommun avser att bilda ett naturreservat av Våckelbergets skogar. Syftet med naturreservatet är att området ska tillgodose och utveckla dess värden för det rörliga friluftslivet och den biologiska mångfalden.

Det planerade naturreservatet består av två skogsområden som angränsar norr och söder om det befintliga statliga naturreservatet Våckelberget. Våckelbergets skogar ligger omkring en mil norr om Enviken och direkt väster om Balungstrands sågverk längs riksväg 50. Området nyttjas flitigt under barmarkssäsong av besökare som vill njuta av utsikten eller bergets vackra natur.

Länsstyrelsen Dalarna ser samtidigt över föreskrifterna och skötselplanen för Våckelbergets naturreservat. Det förslaget kommer att skickas ut på remiss parallellt med kommunens förslag. Kommunen och länsstyrelsen har samordnat sina förslag för att de ska bli så lika som möjligt och att det inte ska bli några märkbara skillnader för de som besöker reservaten.

Nytt förslag på föreskrifter och skötselplan

Kommunen har tidigare skickat ut ett förslag på föreskrifter och skötselplan på remiss. Utifrån remissvaren har förslaget reviderats och eftersom revideringarna blev förhållandevis omfattande genomförs en ny remiss. Ändringarna innebär bl.a. att syftet med reservatet förtydligas till att i huvudsak vara att bevara biologisk mångfald samt att en föreskrift införs som möjliggör åtgärder för att motverka omfattande angrepp av skadegörare som t.ex. granbarkborre. Alla genomförda förändringar är understrukna i dokumenten.

Inför bildandet av naturreservatet har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett förslag på föreskrifter och skötselplan för området.
Föreskrifterna talar om vad man får och inte får göra inom reservatet och skötselplanen visar med vilken inriktning Falu kommun vill sköta området och dess fasta anläggningar.

Förslaget skickas nu ut på remiss till sakägare, intresseorganisationer och myndigheter med flera. Efter remissen kommer ett slutligt förslag att tas fram som kommer att ligga till grund för kommunfullmäktiges beslut om att inrätta naturreservatet.

Lämna er synpunkter

Lämna era synpunkter senast 1 juli skriftligt till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ange diarienumret: MSN0135/17

Adressen är: Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun. E-post: kontaktcenter@falun.se

För frågor under remisstiden kan ni vända er till Falu kommuns kontaktcenter, telefon 023-830 00.

Remisshandlingar

Följebrev Remiss VåckelbergetsskogarPDF

Bilaga 1 Reviderat beslut Våckelbergets skogarPDF

Bilaga 2 Reviderad skötselplan Våckelbergets skogarPDF

Bilaga 3 Protokoll Miljö- och samhällsbyggnadsnämndenPDF

Bilaga 4 Remissredogörelse Våckelbergets skogarPDF

Bilaga 5 Sändlista reviderat förslag Våckelbergets skogarPDF

Sidan uppdaterad 2020-06-03