Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Harmsarvet

Naturvårdsprogram

Naturen i Falu kommun är en tillgång. Så här lyder inledningen av Naturvårdsprogrammet för Falu kommun, som antogs av fullmäktige i juni 2010:

"Falu kommun är rik på naturupplevelser och höga naturvärden. Bergen, de stora skogarna och vidsträckta myrarna i norr balanseras av slätten med sitt småskaliga odlingslandskap i söder. Överallt finns vattnet närvarande, från små trolska tjärnar, porlande bäckar och skogssjöar via större vattendrag och sjöar längs dalgångarna och ut i Runns stora vattenspegel. Växt- och djurlivet är rikt och bjuder på spännande kontraster när sydliga arter möter Norrlands tidvis bistra klimat."

Syftet med naturvårdsprogrammet är att skapa en gemensam plattform för kommunens naturvårdsarbete över Falu kommuns hela geografiska yta samt att ta fram arbetssätt/strategier för hur de lokala miljömålen ska uppnås. Naturvårdsprogrammet syftar även till att skapa ett kommuntäckande kunskapsunderlag för områden med höga naturvärden och hotade arter.

Naturvårdsprogram för Falu kommun

Kommunfullmäktige 2010-06-10, § 92
Sidan uppdaterad 2023-09-29