Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Riskträd

Ett riskträd är ett träd som är sjukt eller skadat och står på ett sådant sätt att det kan utgöra en risk för liv och egendom. Det är trädets kondition i kombination med placeringen som avgör om det är ett riskträd. Ett fullt friskt träd som står nära t.ex. en tomtgräns eller en lekplats utgör ingen risk, även om de släpper en del mindre grenar vid blåst. Har det däremot skador som kan visa på att det t.ex. angripits av svamp kan det innebära att trädet är sjukt och behöver tas ned.

Vad gör vi med riskträd

Om vi misstänker att ett träd kan utgöra en risk så gör vi en besiktning. Tecken på sjukdomar och skador som vi tittar efter kan vara t.ex. svampkroppar, sprickor, ihåligheter och döda grenar. Sjuka och gamla träd som står inne i skogsområden lämnas i normala fall kvar, eftersom de utgör en viktig biotop för många olika livsformer. Ibland fäller vi även träd och låter dem ligga kvar för att se till att det finns gott om död ved i naturen. Träd som vi bedömer som riskträd tar vi ned. Vi tar också in synpunkter på träd som skymmer sikt eller skräpar ner.

Hur går anmälan och handläggningen till?

Du gör anmälan om riskträd genom att fylla i formuläret här:

Formulär för önskemål om att ta ned träd

Sidan uppdaterad 2020-09-02