Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Trädärenden

Vi väger allmänna intressen mot enskilda och är restriktiva när det gäller fällning av träd. Stor hänsyn tas till helheten i området. Träd som bedöms värdefulla som parkträd, viktiga för naturupplevelsen eller för den biologiska mångfalden tas generellt inte ner.

I dagsläget tar kommunen endast ner så kallade riskträd, utöver den skötsel av kommunens skogar som genomförs kontinuerligt.

Läs mer om kommunen arbetar med skogsskötsel.

Frågor och svar kring träd och skog.

Riskträd

Ett riskträd är ett träd som är sjukt eller skadat och står på ett sådant sätt att det kan utgöra en risk för liv och egendom. Det kan också handla om hot mot trafiksäkerhet, belysning eller trygghet.

Det är trädets kondition i kombination med placeringen som avgör om det är ett riskträd. Ett fullt friskt träd som står nära t.ex. en tomtgräns eller en lekplats utgör ingen risk, även om de släpper en del mindre grenar vid blåst. Har det däremot skador som kan visa på att det till exempel angripits av svamp kan det innebära att trädet är sjukt och behöver tas ned, helt eller delvis.

Vad gör vi med riskträd

Om vi misstänker att ett träd kan utgöra en risk så gör vi en besiktning. Tecken på sjukdomar och skador som vi tittar efter kan vara till exempel svampkroppar, sprickor, ihåligheter och döda grenar. Sjuka och gamla träd som står inne i skogsområden lämnas i normala fall kvar, eftersom de utgör en viktig biotop för många olika livsformer.

Ibland fäller vi även träd och låter dem ligga kvar för att se till att det finns gott om död ved i naturen. Träd som vi bedömer som riskträd tar vi ned.

Anmäl riskträd

Så här går det till om du har ett träd som du vill ska tas ner:

 • Bedöms trädet som riskträd hanteras ärendet snabbt.
 • Har du anmält ärendet digitalt och anmält att du vill ha återkoppling, så får du återkoppling när vi tagit beslut eller när trädet tagits ned. Det beror lite på ärendets karaktär i vilket skede som du får återkoppling. 

Förfrågan om trädfällning

Utöver de riskträd vi beskriver ovan, så finns det träd som kan tas ner utan att det inverkar negativt på miljön eller omgivningen. Dessa träd ses över i samband med vår skötsel av kommunens skog. Du som privatperson kan själv bekosta nedtagning av vissa träd utifrån vissa förutsättningar.

Krav vid avtal om trädfällning

Att ta ner träd kan vara en känslig fråga. Lika viktigt att ta ner träden för en del boende i närheten, kan det vara för andra att behålla dem. Därför ber vi om bifogade namnunderskrifter när vi skriver avtal gällande nertagningar av träd. Principen är att alla som ser träden från sin bostad och bor inom 100 meter ska godkänna förfrågan.

Nedtagning av träd kan göras efter att ett avtal upprättats.
Endast fackmän med rätt kompetens kan via ett företag användas vid nedtagning, detta för att försäkringen ska gälla.

Bedömning och hantering av trädärenden

Kommunen är generellt restriktiv till att ta ner träd.

Följande tittar vi på när vi bedömer huruvida träd får fällas eller inte:

 • Är trädet farligt för fastigheten, dess boende eller allmänheten?
 • Är trädet sjukt?
 • Hur påverkas stads- eller landskapsbilden?
 • Hur påverkas undervegetationen, är risken stor för att sly och ogräs i stället ökar?
 • Är trädet skyddsvärt?
 • Vi värnar speciellt äldre träd-särskilt värdefulla lövträd och tallar, samt trädrader/alléer.

Följande är inte giltiga skäl för att få fälla ett träd:

 • Att löv, barr eller kottar blåser in på annan fastighetsmark.
 • Att träden skuggar solceller.
 • Att träd står i vägen för paraboler.
 • Att träd skuggar uteplatser eller motsvarande.
 • Att träd eller vegetation skymmer utsikt.
 • Att träden orsakar allergi. Pollen har en större spridning och är omöjligt att förhindra.

Vi får in många ärenden om träd och trädfällning. Vi prioriterar de träd som är riskträd. Dessa hanterar vi så fort som möjligt.

Genom att du bifogar foton och beskrivning i din anmälans så hjälper du oss att förenkla bedömningen. Vi har inte möjlighet att säga när trädet tas ner eller planera in så att du kan vara med vid vår bedömning.

Vi har en långsiktig plan för att sköta kommunens träd och skogar, och där tas önskemålen med. Återkoppling på dessa ärenden sker normalt inte då de hamnar i vår långsiktiga planering. Förfrågan om trädfällning har en lägre i prioritet i vårt arbete med skogsskötsel.

Anmäl ärende

Så här går det till om du har ett träd som du vill ska tas ner:

 • Handläggningstiden för dessa ärenden är relativt lång. Vi tar ett beslut om trädet är lämpligt att ta ner eller inte. Är det lämpligt att ta ner så lägger vi med det i vår långsiktiga planering, det kan ta 2-5 år eller mer innan vi kan prioritera att komma till just ert område. Vi återkopplar normalt inte i dessa ärenden.
 • Om vi anser det lämpligt att ta ner trädet och ni vill bekosta att ta ner trädet själv, så kan vi skriva ett avtal om trädfällning. Vid skrivande av avtal så gäller godkännande av grannar samt att godkänd fackman gör arbetet att ta ner trädet via ett företag.
Sidan uppdaterad 2023-05-29