Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Viltvård

Alla markägare har ansvar att bedriva viltvård på sina marker.

Kommunens naturområden fyller olika funktioner och viltet är en viktig resurs i vårt samhälle. Människan påverkar viltet och viltet påverkar människan. Viltvården i Falu kommun ska ta hänsyn till helheten och ska i sitt arbete med viltvård arbeta med hjälp av erfarenhet och kunskap om naturen.

Viltvårdsplan

Vi har en viltvårdsplan som beskriver hur vilt ska hanteras inom kommunens mark. Syftet med viltvårdsplanen är att den ska leda till färre viltolyckor och bättre samspel mellan markägare och andra intressenter som Trafikverket, naturskydds- och jägarorganisationer.

Vi ska arbeta aktivt med åtgärder som minskar olägenheter av vilt i samhället som t.ex. viltolyckor i trafiken. Vi ska också ställa tydliga krav på arrendatorer, skyddsjägare och vår egen verksamhet och vi ska genom uppföljning och utvärdering se till att verksamheten hela tiden förbättras. Viltvårdsplanen är en del av den skogsbrukscertifiering, FSC® (Forest Stewardship Council®), som Falu kommun innehar.

Genom att vi ska anpassa viltvården efter rådande behov måste vi ha en hög kunskapsnivå om jakt, vilt och förvaltningsprocesser. Kunskapen ska vi kommunicera med kommunens invånare och jakträttshavare.

Viltvårdsplan Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Viltvårdare

Kommunen har avtal med viltvårdare för att utföra viltvårdande åtgärder som till exempel att söka upp och avliva skadat vilt och avlägsna störande djur vid allmänna platser t.ex. i parker och vid kommunala badplatser.

Så här kommer du i kontakt med viltvårdare:

Läs mer om viltolyckor hos Nationella Viltolycksrådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (NVR) och Polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Jakt

Jakt ingår inte i allemansrätten utan regleras av jaktlagen. För att få jaga behöver du godkänd jägarexamen och licens för jaktvapen. När du jagar är det viktigt att du inte utsätter djuren för onödigt lidande eller människor och egendom för fara. Enligt jaktlagen är vissa djur tillåtna att jaga, medan andra är fredade. Det är därför viktigt att du har kunskap om både djurliv och vapen innan du jagar. Om du begår brott mot jaktlagen kan du dömas till böter eller fängelse.

Läs mer om jakt och viltvård hos Naturvårdsverket  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.och Svenska Jägareförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Arrendatorer

Falu kommun har som fastighetsägare huvudansvaret för att viltvården på kommunens mark sköts. Detta sker bl.a. genom upplåtelser genom arrenden till privatpersoner och jaktlag. Kommunen ska arbeta för att nyttja kompetenser och erfarenhet mellan alla aktörer. Genom att använda varandras kompetens och bidra till ett aktivt deltagande i förvaltningen påverkas engagemanget hos den som nyttjar området vilket bidrar till en gemensam målbild. Är du intresserad av att arrendera mark av kommunen skicka in dina uppgifter och önskemål till …. Kontaktcenter osv. För närvarande har kommunen inga marker tillgängliga för nya arrendatorer.

Skyddsjakt

Skyddsjakt är sådan jakt som bedrivs för att skydda människor, tamdjur och egendom. I de flesta fall behövs inget tillstånd för skyddsjakt om du har jakträtt och vapenlicens. Detta gäller djur som inte är fridlysta, vilka de är kan du läsa i jaktförordningens bilaga 4.

Jaktlagen ger också möjlighet till skyddsjakt av djur som riskerar att skada allmän hälsa och säkerhet (exempelvis sprida smitta). För stora rovdjur som varg, lo och björn måste Naturvårdsverket ge tillstånd till skyddsjakt, ofta i samarbete med länsstyrelsen.

Läs mer om skyddsjakt på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pågående projekt

Falu kommun driver tillsammans med NVR och Falu viltförvaltning ett 2-årigt viltvårdsprojekt på Falu kommuns marker. Syftet är att utvärdera den tätortsnära jakten påverkan på antalet viltolyckor, kommuninvånarnas förhållande till jakt i tätortsnära miljöer samt bidra till en fungerade modell för jakt i tätortsnära miljöer.

Sidan uppdaterad 2020-06-23