Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Lekande barn

Detaljplanen för simhall på Lugnet ut på granskning

En ny detaljplan har upprättats för simhall på Lugnet. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av en ny badhusanläggning intill befintlig sport- och simhall på Lugnet.

Planen ska också möjliggöra ny sträckning av gatumark, som inkluderar både gata och gång- och cykelväg, som ansluts till befintlig gata väster om planområdet.

Detaljplanen bedöms vara förenligt med översiktsplanen. I Fördjupad översiktsplan Falu tätort och området runt Varpan ingår i ett område som beskrivs som en viktig mötesplats som ständigt utvecklas och är etablerat för idrott och utbildning.

Översiktsplanen ger möjlighet till förtätning och komplettering av nya verksamheter knutna till idrott och utbildning.

Detaljplanen medför inte någon betydande miljöpåverkan. Därför upprättas inte någon miljökonsekvensbeskrivning.

För miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutades på delegation 2019-11-21, efter genomfört samråd, att godkänna förslaget till detaljplan för granskning enligt reglerna för standardförfarande.

Detta innebär att berörda får möjlighet att under två veckors tid lämna skriftliga synpunkter i ärendet, innan det går vidare för antagande.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på:

  • www.falun.se/planerjustnu
  • Kontaktcenter, Egnellska huset, Myntgatan 45, Falun, under ordinarie öppettider.
  • Stadsbiblioteket, Östra Hamngatan 24, Falun, under ordinarie öppettider.
  • Visitor Center, Lugnets Sporthall, Lugnetvägen 5, Falun.

Granskningen pågår från och med 26 november till och med 10 december 2019.

Synpunkter på planhandlingarna framförs skriftligt till Falu kommun senast den 10 december 2019:

Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller kontaktcenter@falun.se.

Märk ditt yttrande med DP Simhall Lugnet MSN 0353/18 .

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Upplysningar: Kontaktcenter: 023-83 000, e-post: kontaktcenter@falun.se .

Sidan uppdaterad 2019-11-26