Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Glatt barn

Detaljplan för verksamheter i Främby hallar

Syftet med detaljplanen är att tillåta användningen enligt gällande detaljplan på hela fastigheten Främby 1:56.

I dagsläget gäller skilda användningsslag på olika byggnader och olika delar av byggnader, vilket betyder att samma verksamhet ibland både har ett permanent och ett tidsbegränsat bygglov för sina lokaler.

De användningar som aktuella är kontor, kultur- och idrottsanläggningar utan betydande åskådarplats samt olika typer av verksamheter som inte är störande för omgivningen. Dessutom prövas även möjligheten till skrymmande handel.

Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan. Enligt undersökningen av betydande miljöpåverkan bedöms detaljplanen inte medföra betydande miljöpåverkan.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på:

  • www.falun.se/planerjustnu.
  • Kontaktcenter, Egnellska huset, Myntgatan 45, Falun, under ordinarie öppettider.
  • Stadsbiblioteket, Östra Hamngatan 24, Falun under ordinarie öppettider.

Om du vill få pappersexemplar av planhandlingarna kontaktar du Falu kommun via kontaktcenter, tel. nr 023–83 000 eller kontaktcenter@falun.se.

Synpunkter på samrådshandlingarna framförs skriftligt till Falu kommun senast den 17 januari 2020: Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller kontaktcenter@falun.se. Märk ditt yttrande med DP Främby hallar MSN0013/18.

Detta är ett samråd enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till samrådet är förutom sakägare/fastighetsägare och myndigheter som har väsentligt intresse i planfrågan även hyresgäster/boende.

Fastighetsägare/styrelser ska därför informera hyresgäster/ boende. Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av detaljplanen.
Upplysningar: Kontaktcenter: 023-83 000, e-post: kontaktcenter@falun.se

Läs mer om aktuella planer här

Sidan uppdaterad 2021-06-14