Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Glatt barn

Detaljplan för bostäder vid Korsnäsvägen/Hälsinggårdsvägen

Samrådsmöte sker den 14 januari 2020. Planen ger möjlighet till en variation med både vårdboende och flerbostadshus i ett kollektivtrafiknära läge.

Bebyggelsen placeras längs med Korsnäsvägen i planområdets norra del och får vara från två våningar i västra och södra delen av planområdet upp till fem våningar i planområdets östra del, vilket ger möjlighet till en stor skyddad innergård.

Området bedöms rymma cirka 100 - 150 bostäder, beroende på storlek. Det behov av parkeringsplatser och ytor för lek, fysisk aktivitet och social samvaro som behövs, bedöms rymmas inom planområdet.

Detaljplaneförslaget stämmer överens med gällande översiktsplan.

Under samrådstiden 2019-12-04 till 2020-02-03 finns samrådshandlingarna tillgängliga på:

  • www.falun.se/planerjustnu
  • Kontaktcenter, Egnellska huset, Myntgatan 45, Falun, under ordinarie öppettider.
  • Stadsbiblioteket, Östra Hamngatan 24, Falun under ordinarie öppettider.

Välkommen på samrådsmöte

Välkommen på samrådsmöte. Tisdagen den 14 januari 2020 finns vi på plats i Hälsinggårdsskolans matsal, Hus K, klockan 17.00-19.00.

Om du vill få pappersexemplar av planhandlingarna kontaktar du Falu kommun via kontaktcenter, telefon 023-830 00 eller kontaktcenter@falun.se.

Synpunkter på samrådshandlingarna framförs skriftligt till Falu kommun senast samrådstidens sista dag:

Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller kontaktcenter@falun.se. Märk ditt yttrande med DP Korsnäsv/Hälsinggårdsv MSN 0073/17

Detta är ett samråd enligt plan- och bygglagen (PBL).

Inbjudna till samrådet är förutom sakägare/fastighetsägare och myndigheter som har väsentligt intresse i planfrågan även hyresgäster/boende.

Fastighetsägare/styrelser uppmanas att informera hyresgäster/ boende. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Upplysningar: Kontaktcenter: 023-83 000, e-post: kontaktcenter@falun.se

Här kan du läsa mer om aktuella planer

Sidan uppdaterad 2019-12-05