Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Grävskopa fylld med klet.

En sanering av Tisken är åter aktuell.

En sanering av Tisken diskuteras igen

Det är åter aktuellt med att sanera sjön Tisken. Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att bilda en brett sammansatt arbetsgrupp med nödvändiga kompetenser, för att ta fram projektdirektiv för en eventuell restaurering och sanering av Tisken.

– Förutsättningarna för att sanera Tisken har aldrig varit bättre. Utvecklingen av tekniken har varit enorm de senaste åren och det finns nu statliga medel att få för en sådan här åtgärd. Insatsen skulle inte behöva drabba den kommunala plånboken över huvud taget, säger Jan-Åke Holmdahl, kommunens vattensamordnare.

Sedan 1990-talet har det förts diskussioner om och hur en restaurering/sanering av de förorenade sedimenten i nedre delen av Faluån och Tisken skulle kunna genomföras. Ett flertal utredningar har gjorts, och 2007 tog kommunfullmäktige ett beslut om att arbetet skulle inriktas på att muddra en cirka 75 meter bred ränna genom Tisken.

Trots beslutet och mängden utredningar har ingenting hänt, Tisken har förblivit orörd.

Men nu börjar det hända saker igen.

Arbetsgrupp ska tillsättas

Kommunens vattensamordnare Jan-Åke Holmdahl har tagit tag i frågan igen och lyft upp den på politisk nivå. Kommunstyrelsen hanterade Tiskenfrågan vid sitt sammanträde i tisdags.

Nu ska en arbetsgrupp tillsättas och de ekonomiska förutsättningarna för ett genomförande undersökas. En återrapportering ska sedan ske till kommunstyrelsen efter sommaren för beslut om fortsatt hantering av Tiskenfrågan.

På sikt behöver en förstudie göras, och den också ska ligga till grund för en eventuell ansökan om statligt stöd hos Naturvårdsverket. Förstudien syftar till att verifiera tidigare mätningar och provtagningar, för att mer exakt beräkna volymer av metallförekomster inom de delar som föreslås för en muddring.

– Nu ska skiten väck. Ett pilotprojekt ska kunna genomföras under 2021. En rening av Tisken borde, som jag ser det, få ett prioriterat stöd från Naturvårdsverket, säger Jan-Åke Holmdahl.

Flera faktorer påskyndar en sanering av Tisken

Det finns flera samlade faktorer som gör en sanering och restaurering av Tisken viktig att genomföra.

Framförallt handlar det om att avlägsna de miljöfarliga bottensedimenten som innehåller höga halter av bly, koppar sink och kadmium. Uppskattad volym är 350 000 kubikmeter.

Men det handlar också om att Tisken och Faluån i dag inte klarar ett så kallat 50-års-flöde utan stora översvämningar. En muddring behöver därför göras för att räta ut flödesproblematiken. Uppgrundningen av deponirester och slam/sedimentbankar beräknas uppta en total area om cirka 200 000 kvadratmeter.

Totalkostnaden för muddringsarbeten inklusive förstudie och pilotprojekt uppskattas till 65-80 miljoner kronor. Tillkommer gör kostnader för deponi och/eller förbränning.

– Sammantaget gör jag bedömningen att bruttokostnaden skulle landa på cirka 100-120 miljoner kronor före statsbidrag. Men jag ser chansen som god att vi skulle få statligt stöd för hela beloppet, slutar Jan-Åke Holmdahl.

.

Sidan uppdaterad 2020-04-30