Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild på mjukisfigurer

Detaljplanen för förskola och vårdboende vid Blomstervägen beslutades att godkännas för granskning av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Ja till detaljplaner och nej till Faluförslag

Under måndagens sammanträde med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fattades beslut gällande ett antal detaljplaner, men även förslag från medborgare.

Detaljplanen för förskola och vårdboende vid Blomstervägen beslutades att godkännas för granskning.

På området idag finns en huvudbyggnad och ett flertal mindre komplementbyggnader. Norlandia Förskolor Kids2Home bedriver idag förskola i befintlig byggnad med tillstånd från kommunen med upp till 88 barn fördelat på sju avdelningar.

Förslaget i den nya detaljplanen medger förskola och vårdbostäder. Tomtytan är cirka 9500 kvadratmeter och 27 procent föreslås få bebyggas. Tillkommande byggnad placeras i östra delen av planområdet.

Många synpunkter kom in

I december 2018 fattades ett positivt planbesked i ärendet och under 2019 var detaljplanen ute på samråd. Det inkom flertalet synpunkter från bland annr. närboende som handlade om buller, trafik, storlek på verksamhet, skuggning och hur samrådsmötet gick till. Efter samrådet har ett flertal justeringar gjorts.

För att minska risken för skuggning och insyn på grannfastigheterna införs restriktioner i planen. I norr kan byggnads nordvästra hörn inte placeras närmare än fem meter från fastighetsgräns och byggnadens hörn mot nordost inte närmare än tolv meter från fastighetsgräns.

Både med nuvarande trafik och den beräknade trafikökningen ligger nivån under 55 decibel. Gällande eventuellt störande ljud från förskolan så bedöms inte lekande barn vara störande för närboende.

Det finns ingen vägledning gällande buller från förskolor, men sett till vad som anges för idrottsplatser så ska inte riktvärden för industribuller vara gällande, utan en högre acceptans bör finnas för rop, skratt, applåder och andra ljud från människor.

Exploateringen innebär en ökning av dagvatten mot ledningsnätet. En fördröjningsanläggning behöver konstrueras för att ta hand om 42 kubikmeter dagvatten. Minst 30 procent av fastighetsarean ska vara genomsläpplig för att säkerställa dagvatten hanteringen.

– Den nya planen bekräftar befintlig förskoleverksamhet. Den innebär också att dagens markanvändning för friliggande bostadshus upphör att gälla. Tillkommande förskola och vårdbostäder innebär att bristen på förskoleplatser samt vård- och omsorgsplatser minskar i kommunen, vilket är positivt, säger nämndordförande Susanne Martinsson (C).

Yrkade på återremiss

Under nämndens sammanträde så yrkade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet på att ärendet skulle återremitteras till förvaltningen, för att förtydliga hur man bedömt att ingen miljökonsekvensbeskrivning behövs, hur trafikmätningarna har gjorts och hur många barn som vistades på förskolan vid mättillfällena.

Återremissen handlade även om att friytan säkerställs för förskolan, men inte för de äldre.

–Efter en votering beslutades om att ärendet inte skulle återremitteras utan avgöras under mötet. Beslutet blev att godkänna samrådsredogörelsen från det att ärendet var ute på samråd 2019 och att godkänna det för granskning. Det innebär att när ärendet är ute för granskning så finns möjlighet att ännu en gång lämna synpunkter i ärendet, säger Susanne Martinsson.

Positivt planbesked för område vid Lövhyddan

Ett positivt planbesked, det första steget i en detaljplaneprocess, beviljades i nämnden.

Det är ett område vid Lövhyddan vid Gamla Fruns väg där det tidigare fanns en handelsträdgård. En ansökan har kommit in från Lasoren AB att bygga cirka 20 bostäder i form av parhus, kedjehus och fristående villor.

I översiktsplanen samt den fördjupande översiktsplanen för Falu tätort är det här området utpekat som begränsade förtätningsmöjligheter.

Det finns ett antal omständigheter att ta hänsyn till såsom att väg 69 är riksintresse för kommunikation, Linnévägen som passerar i närheten är riksintresse för kulturmiljövård, förorenad mark kan förekomma, dagvattenutredning behöver göras liksom en utredning hur anslutning till gång- och cykelväg ska göras.

Dessutom behöver hänsyn tas till den järnväg som finns där (Grycksbobanan). Idag går enbart museitrafik, men godstrafik är möjlig. Trafikverket har granskat plankorsningen vid Gamla Fruns väg och menar att maximalt 20 nya hushåll kan använda plankorsningen utifrån hur den är utformad idag. Trafikmängden beräknas inte öka med den nya etableringen av bostäder jämfört med den tidigare verksamheten på fastigheten.

Detaljplanen bedöms kunna bli antagen 2,5 år efter att planbeskedet getts och planavtal har tecknats.

Nej till medborgarförslag

En enig nämnd beslutade också att avslå ett medborgarförslag om cykelväg till Sundbron, då det är Trafikverken som ansvar för bilvägen.

Avslag blev det också på ett förslag om att förbättra trafikföringen genom Södra centrum. Nämnden ansåg att förslaget inte kunde anses som genomförbart.

 
Sidan uppdaterad 2021-10-20