Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Litet hus med vatten runtomkring. Översvamning.

Dagvatten

Dagvatten är vatten som rinner på marken, till exempel regn, smält snö eller dräneringsvatten från husgrunder. Det är viktigt att ta hand om dagvattnet eftersom det hjälper till att förhindra översvämningar.

Förändringarna av klimatet medför både större mängd nederbörd och intensivare nederbörd, vilket ger större flöden och ökar risken för översvämningar.

Våra dagvattenledningar är inte konstruerade för ett förändrat klimat med intensivare nederbörd vilket ger större flöden, vilket i sin tur leder till risk för översvämningar.

Falu kommmuns dagvattensstrategi

Falu kommun har tagit fram en strategi för en långsiktigt hållbar hantering av dagvatten. Strategin visar hur dagvattnet behöver hanteras för att undvika allvarliga översvämningar och minska påverkan av föroreningar på yt- och grundvatten.

Dagvattenstrategin beskriver Falu kommuns vilja och ambitioner för dagvatten. Syftet med strategin är att utveckla en långsiktigt hållbar hantering av dagvatten i Falu kommun. Strategin visar hur dagvattnet behöver hanteras för att undvika allvarliga översvämningar och minska påverkan av föroreningar på yt- och grundvatten.

Strategin är uppdelad i två delar. Den första delen utgör själva dagvattenstrategin med mål och riktlinjer. Här finns även beskrivet varför det är viktigt att arbeta med dagvatten. Den andra delen beskriver dagvattenfrågor i exploateringsprocessen från planering till drift samt ansvar och roller för berörda aktörer. Även finansiering och ekonomiska konsekvenser av dagvattenstrategin finns i del 2.

Dagvattenstrategin gäller vid all nybyggnad av byggnader och anläggningar, vid ombyggnad samt vid drift och underhåll. Dagvattenstrategin ska även vara vägledande för kommunens översiktliga planering och vid åtgärder inom befintliga områden.

Minska risken för översvämning

Det finns mycket som du som fastighetsägare kan göra själv för att minska både riskerna för och konsekvenserna av en översvämning.

Läs mer om att ta hand om dagvatten på Falu Energi & Vattens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Styrdokument

Dagvattenstrategi för Falu kommun extern och intern

Kommunfullmäktige 2020-02-06, § 8
Sidan uppdaterad 2024-01-26