Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Frågor och svar om VA-planen

Information:

Hur får vi veta när det är dags för just vårt område att byggas ut?

I god tid före utbyggnad kommer fastighetsägare i respektive område att informeras. Målsättningen är att du som fastighetsägare ska få mer detaljerad information än vad som framgår av VA-planen ca 2-3 år innan utbyggnad sker.

Allmänna frågor

Klicka på den fråga du önskar få besvarad.

 • Vad innebär allmänt vatten och avlopp (VA)
  Allmänt vatten och avlopp innebär att vatten och avloppsanläggningen (va-anläggningen) ägs av en kommun, ett kommunalägt bolag, förbund av kommuner eller dylikt. Därför kallas det också ofta för kommunalt VA.
  För dig som fastighetsägare innebär det att din fastighet försörjs med VA genom ledningsnät, vattenverk och reningsverk som ägs och sköts av Falu Energi & Vatten. Därför behövs inte din enskilda va-anläggning längre.

 • Vad är en VA-plan?
  En Va-plan är en plan för hur vatten och avloppsförsörjningen ska lösas i kommunen. VA-planens utbyggnadsplan visar vilka områden som ska byggas ut och när det beräknas ske.

 • Vad är syftet med en VA-plan?
  Syftet med en VA-plan är att på ett strukturerat sätt arbeta för en långsiktigt hållbar vatten och avloppsförsörjning i kommunen.
 • Varför bygger man ut allmänt VA?
  I Lag om allmänna vattentjänster (LAV) formuleras när kommunen är skyldig att bygga ut allmänt vatten och avlopp, även kallat vattentjänster:
  ”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen: 1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning."
  I Falu kommun finns ett flertal områden med behov av allmänna vattentjänster.
  Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp har bedömts vara nödvändigt för att åstadkomma en långsiktigt hållbar lösning som inte riskerar människors hälsa eller miljön.

 • Varför just här?
  Kommunens utredningar har visat att det finns brister i dricksvattenmängd och kvalitet, och/eller att omhändertagandet av avloppsvattnet i de utpekade byarna inte är långsiktigt hållbart.
  Dricksvattenkvaliteten påverkas av bland annat områdets naturliga förutsättningar som markens egenskaper, närhet till berg, närhet till grundvattnen samt av berggrunden. Sådana förutsättningar varierar från område till område.
  För avlopp är det ofta svårigheter för avloppsvattnet att tränga ned i marken, infiltrera, som gör att problemen inte går att lösa på varje enskild fastighet. Detta kan leda till att näringsämnen och/eller bakterier hamnar i vattendrag eller i grannens vattentäkt.

 • Vad är ett verksamhetsområde? Hur bestäms verksamhetsområdet?
  Verksamhetsområde kallas det geografiska område där det har eller ska ordnas allmän, d v s kommunal, vatten- och avloppsförsörjning.
  Ett verksamhetsområde ska utformas med hänsyn till hälso- och miljöskyddsbehovet, den mest optimala ledningsdragningen och möjligheten att skapa nya tomter.
  Det är kommunfullmäktige som beslutar om verksamhetsområdet och vilka områden/fastigheter som ska ingå.

 • Vad innebär det att min fastighet ligger i verksamhetsområdet för allmänt vatten och avlopp?
  Inom verksamhetsområdet har Falu Energi & Vatten och fastighetsägarna både rättigheter och skyldigheter. Falu Energi & Vatten har skyldighet att bygga ut och sköta om den allmänna Va-anläggningen och har rätt att ta ut avgifter från fastighetsägarna. Fastighetsägarna har rätt att ansluta till den allmänna va-anläggningen och är skyldiga att betala avgifter.
 • Vad innebär det om mitt område inte finns med i VA-planens utbyggnadsplan?
  Det innebär att du tillsvidare ansvarar för din dricksvatten- och avloppförsörjning. Men ditt område kan komma in i utbyggnadsplanen allt eftersom ny kunskap om behov kommer fram.
 • Hur har VA-utbyggnadsplanen gjorts? Vad bestämmer turordningen?
  Det är behovet av allmänt vatten och avlopp som bestämmer utbyggnadsordningen. Behovet har bedömts efter en omfattande utredning, där dricksvattenkvalitet, hälsa och miljön haft störst betydelse. Se ”Va-plan- Steg 3 i arbetet med VA-planering i Falu kommun”, för ytterligare information.

 • Varför dröjer det så länge innan mitt område byggs ut?
  Andra områden har bedömts ha större behov av allmänt vatten och avlopp och byggs därför ut innan ditt område.

Praktisk information till berörda fastighetsägare:

Klicka på den fråga du önskar få besvarad.

 • Mitt avlopp är bra, behöver jag då ansluta mig?
  Efter att området byggt ut gör miljönämnden tillsyn på de fastigheter som inte ansluter sig. För de avloppsanläggningar som inte bedöms vara ok beslutar miljönämnden om anslutning.
  Oavsett om du ansluter dig eller inte måste du ändå betala anläggningsavgiften och den fasta delen av brukningsavgiften. Anledningen till det är att alla fastigheter, som har rätt att använda den allmänna va-anläggningen, ska bidra till kostnaderna.

 • Kommer både vatten och avlopp att byggas ut till områdena i utbyggnadsplanen?
  Utgångspunkten är att både vatten och avlopp byggs ut.
 • Vem sköter den allmänna anläggningen?
  I Falu kommun är det kommunalägda bolaget Falu Energi & Vatten (FEV) som äger och driver den allmänna anläggningen.
 • Vem gräver på min tomt?
  Falu Energi & Vatten gräver fram till tomtgräns, och du som fastighetsägare ansvarar för grävning på fastigheten.

Kostnader och avgifter:

Klicka på den fråga du önskar få besvarad.

 • Vad är anläggningsavgift?

  Anläggningsavgift är en engångsavgift som du betalar till Falu Energi & Vatten när ledningar byggts ut till din fastighet.
 • Hur stor är anläggningsavgiften?

  Aktuell anläggningsavgift för VA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Om vattentjänsterna för viss eller vissa fastigheter på grund av särskilda omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet, ska en särskild taxa, särtaxa, tillämpas.
 • Vem har bestämt anläggningsavgiftens storlek?

  Det är Falu Energi& Vatten som bestämmer anläggningsavgiftens storlek. Anläggningsavgiften ska täcka nödvändiga kostnaderna för utbyggnad av vatten och avlopp samt del i den befintliga allmänna va-anläggningen.
 • Vad innebär Falu kommuns taxemodell för saneringsområden?

  Kommunens taxemodell för saneringsområden anläggningskostnaden över 130 % av normal anläggningsavgift fördelas mellan fastighetsägare, skattekollektiv och VA-kollektivet. Det finns dock ett ”maxtak” för den kostnad som den enskilde fastighetsägaren ska betala.
 • Måste jag som fastighetsägare betala anläggningsavgift?

  För avlopp, ja. För vatten: Ja, men om du vill fortsätta med eget vatten behöver du inte betala anläggningsavgift så länge du kan visa att det egna vattnet motsvarar det allmänna vattnet till kvalitet och detta kontrolleras via vattenprov.
 • Måste jag betala anläggningssavgiften även om jag nyttjar min fastighet enbart under några veckor per år?

  Ja, ingen skillnad görs mellan permanentboende och fritidsfastigheter. Det är behovet av allmänt vatten och avlopp som styr.Grundprincipen är att en anläggningsavgift betalas per fastighet. I de fall då det finns fler bostäder på samma fastighet som kan räknas som ett självständigt hushåll, det vill säga att det inkluderar kök eller pentry, tillkommer en avgift på ca 25.000 kr för varje tillkommande hushåll.
 • Måste jag som fastighetsägare ansluta mig?

  Den faktiska anslutningen bestämmer inte Falu Energi & Vatten över. Miljönämnden beslutar om anslutning, om det inte görs på frivillig väg.
 • Kan jag använda ROT-avdrag?

  Ja, men endast för arbetskostnaden för arbeten inne på fastigheten.
 • Får jag ersättning för min gamla avloppsanläggning?

  För nyare anläggningar kan ersättning utgå. Kontakta Falu Energi & Vatten för mer information.
Sidan uppdaterad 2020-09-02