Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Markanvisning Västra Tallen

Falu kommun bjuder härmed in aktörer inom fastighetsutveckling och förvaltning att anmäla sitt intresse för förvärv av fastigheteten Nedre Gruvriset 33:387 samt näringsidkare för förhyrning av lokaler på Tallenområdet i Falun.

Processen kommer att genomföras genom en dialogförhandling för att säkerställa att rätt utbud och gestaltning uppnås.

Följande inbjudan ligger till grund för anmälan av intresse av att förvärva fastigheten Nedre Gruvriset 33:387 inom Tallenområdet.

Information kring objektet Västra Tallen, Nedre Gruvriset 33:387 Öppnas i nytt fönster.

Aktör

Den som har för avsikt att lämna in en intresseanmälan för köp av fastigheten kallas fastighetsaktör i den fortsatta texten. Falu kommun kallas kommunen i den fortsatta texten.

Bakgrund, syfte, målsättning och nuläge

Falu kommun vill genom en dialogförhandling med marknadens aktörer, säkerställa att utbudet på Tallenområdet blir attraktivt på ett sätt som kompletterar det utbud som finns i området redan idag, samt det utbud som finns generellt i Falun.

Därmed stärks indirekt Faluns attraktivitet, samtidigt som kommunen vill
att byggnation sker så snart som möjligt för att undvika ett långsamt och utdraget byggnadsförlopp.

Förutom de fokusområden som är utpekade i Faluns vision om ett Större Falun,

 • Trygghet och välfärd
 • Näringsliv och arbetsmarknad
 • Hållbar utveckling
 • Plats för alla
 • Samhällsplanering och infrastruktur
 • En del av resten av världen

har sedan länge handel varit en prioriterad bransch i arbetet med att skapa tillväxt i Falun. Handel skapar nya arbetstillfällen och stärker Falun som regionalt centrum
och bostadsort, men även som besöksmål och att bidra positivt till varumärket Falun.

De större handelsetableringarna har under senare år främst realiserats i externa
lägen mot öster. Områdets utveckling generellt och med rätt etableringar på fastigheten kommer att stärka Faluns strategi att växa mot Borlänge och stärker även den
gemensamma identiteten som ”FalunBorlänge”.

Lämplig verksamhet för fastigheten är således sådan som förstärker Faluns attraktivitet, kompletterar det utbud som finns på Tallenområdet redan idag samt utbudet som finns generellt i Falun. Det ska bli attraktivare och enklare att handla och utföra sina ärenden i Falun.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Fastigheten om 15 981 m2 ligger i ett fint entréläge till Falun och består idag till största delen av naturmark med gallrad skog. Detaljplanen som gäller för fastigheten vann laga kraft 2020-09-16.

På östra sidan av väg E16 har det skett en expansiv utveckling med en ny padelhall och fastighetsägaren har byggt om huvudbyggnaden som innehåller City Gross för att få plats med både Apotek och Systembolag, som öppnade i juni 2023. Det finns fler verksamheter på ingående, bland annat Elon och Jula. Det arbetas även med att etablera matställen för lunch och take away.

Trycket på att få etablera verksamhet på Tallenområdet är stort. Kommunen ser därmed att det är av största vikt att det på fastigheten etableras verksamhet som är
lämplig och önskvärd för området, för bäst utveckling av Falun.

Karta över Tallenområdet i Falun met tomten för Nedre Gruvriset markerad.

Processen, förutsättningar och minimikrav

Dialogförhandlingen genomförs i två steg; först en anmälningsfas och sedan en förhandlingsfas. I anmälningsfasen ombeds fastighetsaktörer och hyresgäster att anmäla intresse för att förvärva fastigheten eller förhyra lokaler. Denna anmälan kan ske på tre sätt:

 • Fastighetsaktör med tilltänkt hyresgäst
 • Fastighetsaktör utan tilltänkt hyresgäst
 • Hyresgäst

För fastighetsaktör utan tilltänkt hyresgäst kan kommunen att hjälpa till med att matcha fastighetsaktör och hyresgäst. Även intresserade hyresgäster kan lämna in en intresseanmälan. För att få hjälp med matchning ska sådan fastighetsaktör och hyresgäst lämna in en intressenamälan senast den 17 november 2023. En sådan intresseanmälan görs med e-post till etablering@falun.se och behöver bara innehålla följande uppgifter:

 • Företag
 • Kontaktuppgifter
 • Önskemål om lokal eller hyresgäst

Efter matchningen finns tid för matchad fastighetsaktör och hyresgäst att förbereda en formell intresseanmälan.

Sista dag för fastighetsaktör att lämna in en formell intresseanmälan är den 31 januari 2024.

Efter det att kommunen har prövat inkomna intresseanmälningar bjuds två-tre utvalda fastighetsaktörer in till en förhandling. Denna förhandling sker formellt med fastighetsaktörerna men även tilltänkta hyresgäster bjuds in till ett av förhandlingstillfällena.

Förhandlingen avslutas med att fastighetsaktörena inkommer med anbud. Utifrån de inkomna anbuden beslutar kommunen vem som får köpa fastigheten. Anbud ska lämnas in senast 31 mars 2024.

Dialogförhandlingen är till för att båda parter ska få förståelse och kunskap om varandras ambitioner, behov och förutsättningar. Dialogförhandlingen syftar till att säkerställa en smidigare process och en lyckosam etablering som motsvarar förväntningarna.

Dialogförhandlingen innebär samtal kring innehåll, utformning och gestaltning, tidplan för byggnation samt hållbarhetsambitioner.

Karta över Tallenområdet i Falun met tomten för Nedre Gruvriset markerad.

När kommunen beslutat om köpare utifrån krav, förväntningar, innehåll och ambitioner upprättas ett köpeavtal.

Köpeavtalet kommer att innehålla en köpeskilling samt förutsättningarna för köpet och genomförandet av bebyggelsen.

Försäljningen ska bland annat ske med hänsyn tagen till EU:s statstödsregler, samt kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning och förbud att gynna enskilda näringsidkare.

Köpeavtalet ska godkännas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Tallenområdet är en viktig del av Falu kommuns utveckling och har stor exponering mot väg E16 och all genomfartstrafik. Infarten till Falun från väster är en viktig port till Falun. Därför bör stor vikt läggas på byggnadernas utformning och gestaltning.

Förutom att vikt läggs på det exteriöra behöver innehållet i byggnaderna få ett utbud som stärker Faluns attraktivitet, kompletterar det utbudet som finns på Tallen redan idag samt utbudet som finns generellt i Falun. Hyresgästen/erna ska ha en långsiktigt hållbar affärsidé med starka varumärken.

Med fastighetens läge är det viktigt att kommande verksamheter bidrar till att bilda en bra entré till Falun samt verkar som motor för ytterligare etableringar i området.

Kommunen har dessutom ett mål om att vara klimatneutrala år 2030. Det innebär att kommunen har som önskemål att både själva byggnationen och byggnadernas långsiktiga förvaltning, bidrar till ett så lågt klimatavtryck som möjligt. Förslag som främjar miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet anses som positivt.

Kommunen ser positivt på förslag som möjliggör en snabb process, och med det menas att byggnation har startat (grundplatta eller motsvarande ska vara gjuten) inom ett år efter undertecknat köpeavtal.

För att bli aktuell som köpare av fastigheten måste fastighetsaktören uppfylla följande krav.

Fastighetsaktören ska:

 • ha kompetens och den ekonomiska stabilitet som krävs för att utveckla och genomföra projektet.
 • kunna redovisa en byggnad som gestaltningsmässigt och utformningsmässigt lyfter Tallen som verksamhetsområde och infarten till Falun.
 • kunna redovisa hyresgäster, dvs verksamhet i byggnaderna, som stärker Faluns attraktivitet, kompletterar det utbudet som finns på Tallen redan idag samt utbudet som finns generellt i Falun. Hyresgästen/erna ska ha en långsiktigt hållbar affärsidé med starka varumärken. Kommande verksamheter ska bidra till att bilda en bra entré till Falun och verka som en motor för ytterligare etableringar i verksamhetsområdet.
 • ha ambitioner kring miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Det är en fördel om man som bolag beaktar hållbarhetsaspekter vid investeringsbeslut och leverantörsval för både byggnation och förvaltning.
 • vid anbudstidens sista dag uppfylla lagenligt ställda krav i Sverige eller i hemlandet, avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter.

  Kommunen kontrollerar uppgifterna enligt nedan för fastighetsaktör:
 • registrerad för moms- betalad arbetsgivaravgift, i de fallen ansökande är arbetsgivare, vid sista dag för att ansöka om att få lämna anbud
 • betalda skatter
 • registrering för F-skatt, FA-skatt eller A-skatt

Affärsmässiga förutsättningar för förvärv av fastigheten

Förutsättningarna kring förvärvet beskrivs i detta avsnitt.

Fastighetspriset är en fast parameter och affären kommer att ske genom traditionellt fastighetsförvärv.

Fastigheten förutsätts utvecklas inom gällande detaljplan.

 • Köparen förutsätts bekosta alla åtgärder inom egen fastighet.
 • Köparen ansvarar för kostnader för fastighetens tillfart till allmänna gatunätet.
 • Köparen ansvarar för övriga undersökningar/utredningar som kan komma att krävas för bebyggelse på fastigheten, tex geoteknisk undersökning.
 • Anslutning till det allmänna vatten- och avloppsnätet, el- och fibernätet och fjärrvärmenätet sker vid förbindelsepunkt som Falu Energi & Vatten AB anvisar. Anläggningsavgift för anslutningarna tillkommer, liksom bygglovsavgifter, och erläggs enligt den taxa som gäller vid anslutningstillfället.
 • Det finns förbindelsepunkter för vatten och avlopp. Annat måste köparen beställa själv.
 • Kommunen ser positivt på att byggnaderna värms med fjärrvärme.
 • Fastigheten kommer överlåtas i det skick den är på tillträdesdagen och köparen ska avstå med bindande verkan från alla anspråk på Kommunen för eventuella fel och brister i Fastigheten av vad slag det må vara inklusive dolda fel och brister. Några garantier vad gäller fastighetens fysiska beskaffenhet, utöver vad som framgick i underlagen till markanvisningsdialogen kommer inte lämnas av kommunen utan endast garantier vad avser inteckningar och inskrivningar som belastar fastigheten.
 • Eventuellt kan geotekniska undersökningar behöva göras när byggnadernas läge och höjd bestämts. Dessa bekostar och ansvarar köparen för.
 • Köparen ansvarar för och bekostar samtliga eventuella miljöprovtagningar och saneringar inom fastigheten.
 • Dagvatten ska fördröjas och renas inom kvartersmarken innan det släpps ut i diken och ledningar.
 • Köparen ska teckna ett köpe- och genomförandeavtal med kommunen.
 • Köparen får inte överlåta träffade avtal på annan part utan kommunens skriftliga medgivande.
 • Skulle parterna inte kunna enas om villkoren för köp så äger kommunen rätt att avbryta försäljningen och det ger inte köparen någon rätt att erhålla ersättning eller skadestånd från kommunen för nedlagda kostnader av vad slag de må vara eller framtida vinst.
 • Tillträde sker när bygglovet har beviljats.


Falu kommun önskar att området förverkligas med verksamhet så snart det går och kommer vid affär ställa krav på att byggnation startas (grundplatta eller motsvarande ska vara gjuten) senast 12 månader efter att köpeavtal har tecknats.

Köpeskillingen uppgår till 4 800 000 kr.

Tidplan

Nedan följer en preliminär tidplan för processen fram till inflyttning för hyresgäster. Denna tidplan kan självklart komma att modifieras, och kommer se olika ut beroende på hur fastighetsaktören väljer att hantera sin process från avtal till byggnation.

Datum att ta hänsyn till;

 • Lämna in intresseanmälan utan tilltänkt hyresgäst eller som hyresgäst, senast 2023-11-17
 • Lämna in intresse att förvärva fastigheten med hyresgäst, senast 2024-01-31
 • Lämna in slutligt anbud, senast 2024-03-25, förutsätter inlämnat intresse senast 2024-01-31

Anmälningsfas - prövning av inkommet intresse för förvärv av fastigheten

När denna inbjudan till markanvisning publicerats har fastighetsaktörer fram till den 31 januari 2024 på sig att anmäla sitt intresse för att förvärva fastigheten.

För fastighetsaktör utan tilltänkt hyresgäst kommer kommunen att hjälpa till med att matcha fastighetsaktör och hyresgäst. För att få hjälp med matchning ska sådan fastighetsaktör och hyresgäst lämna in en intresseanmälan senast den 17 november den 2023. En sådan intresseanmälan görs med e-post till etablering@falun.se och behöver bara innehålla följande uppgifter:

 • Företag
 • Kontaktuppgifter
 • Önskemål om lokal eller hyresgäst

En formell intresseanmälan ska sedan lämnas in av fastighetsaktören enligt nedanstående.

Intresseanmälan för att förvärva fastigheten ska innehålla följande information:

 • Vilken volym som planeras att byggas (BTA)
 • Vilken typ av verksamhet som avses etableras i byggnaderna
 • En beskrivning av hållbarhetsarbetet och hållbarhetsambitioner
 • En bedömning kring tidplanen fram till inflyttning
 • Beskrivning av fastighetsaktör/verksamhetsbolag, om det är fastighetsaktören själv som ska driva verksamhet i byggnaderna eller om denne ska fungera som fastighetsägare
 • Vilken arkitekt/samarbetspartner som kommer användas i arbetet kring utformning/gestaltning

Intresseanmälan ska lämnas in senast 31 januari 2024

Två-tre av de intressenter som i rätt tid inlämnat komplett intresseanmälan enligt ovan, och är kvalificerade, utvärderas och kommer inom cirka två veckor att bjudas in till nästa fas, en förhandling.

 

Förhandling och slutligt anbud

De som blir utvalda att gå vidare till dialogförhandling har ett par-tre mötestillfällen att se fram emot med kommunen.

Syftet med dessa träffar är att ge både kommunen och fastighetsaktören möjlighet att diskutera igenom viktiga förutsättningar, som tex. innehåll i byggnaderna, utformning och gestaltning, tidplan för byggnation samt hållbarhetsambitioner.

Dialogförhandlingen syftar också till att säkerställa en smidigare process och en lyckosam etablering, som motsvarar förväntningarna.

Under förhandlingen kan kommunen komma att arbeta parallellt med flera fastighetsaktörer. Som fastighetsaktör är det en fördel om du är kreativ i utvecklingsfasen, ekonomisk orienterad och har långsiktiga ambitioner.

Under förhandlingen ansvarar respektive part för sina kostnader.
Vidare kan upphandlingen avbrytas om det uppstår oförutsedda händelser.
När dialogtillfällena är avklarade lämnar fastighetsaktörerna in ett slutligt anbud.

Slutligt anbud ska innehålla följande:

 • en beskrivning av hyresgäst/hyresgästernas verksamhet
 • i vilken grad byggnation och byggnader kommer att bidra till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
 • tidplan för projektet fram till inflyttning
 • programhandlingar med schematisk beskrivning av layout interiört och exteriört (skala 1:500-1:800).
 • en beskrivning av gestaltning och fasader, det behöver inte vara illustrationer men gärna exteriöra ritningar och referensbilder
 • beskrivning av parkeringslösning och logistiska flöden
 • beskrivning av er som fastighetsaktör


Anbudet ska lämnas in senast den 25 mars 2024

Kommunens beslut om val av fastighetsaktör kommer att meddelas inom cirka tre veckor från den 25 mars.

Köpeavtal tecknas då mellan parterna. Köpeavtalet ska godkännas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Tillträde sker efter beviljat bygglov, vartefter projektering och byggnation kan ske.

Val av köpare

Kommunen kommer att utvärdera de inlämnade anbuden och värdera dessa utifrån vilken etablering som de anser bäst förstärker Faluns attraktivitet, kompletterar det utbudet som finns på Tallen idag samt utbudet som finns generellt i Falun, med hänsyn tagen till gestaltning, hållbarhet och beräknad tidplan.


Mer om kriterierna för att få köpa fastigheten:

 1. Innehåll, verksamhet
  Förutom att vikt läggs på det exteriöra behöver innehållet i byggnaderna bli det rätta, ur flera perspektiv. Det handlar om ett utbud som stärker Faluns attraktivitet, kompletterar det utbudet som finns på Tallen redan idag samt utbudet som finns generellt i Falun. Hyresgästen/erna ska ha en långsiktigt hållbar affärsidé med starka varumärken. Kommande verksamheter ska bidra till att bilda en bra entré till Falun och verka som en motor för ytterligare etableringar i området.
 2. Gestaltning och utformning
  Tallenområdet är en viktig del av Falu kommuns utveckling och har stor exponering mot väg E16 och all genomfartstrafik. Infarten till Falun från väster är en viktig port till Falun. Därför bör stor vikt läggas på byggnadernas utformning och gestaltning.
 3. Hållbarhet
  Kommunen har ett mål om att vara klimatneutrala år 2030. Det betyder att kommunen kommer att prioritera aktörer som har ambitioner kring miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Det är en fördel om man som bolag beaktar hållbarhetsaspekter vid investeringsbeslut och leverantörsval för både byggnation och långsiktig förvaltning.
 4. Tidplan och snabb process
  Kommunen är angelägen om en snabb exploatering av området. Kommunen ser därmed positivt på förslag som möjliggör en effektiv byggprocess med tidig byggstart och snart tillträde för planerade verksamheter.

Formella föreskrifter

Kommunen understryker att kommunens myndighetsnämnd för bygg- och miljöfrågor samt miljö- och samhällsbyggnadsnämnd, ansvarar för myndighetsutövning enligt bland annat miljöbalken och plan- och bygglagen. De myndighetsutövande enheterna är självständiga enheter inom kommunen.

Utvärdering och bedömning av intresse och slutliga anbud är subjektiv utifrån de förutsättningar och utvärderingskriterier som framkommer i detta dokument.

Kommunen förbehåller sig rätten att, efter egen kompetens, bedöma aktörers ekonomiska styrka, förmåga att genomföra (enligt ställda kriterier) projektet och har även rätt att förkasta allt inkommet intresse utan ersättningsskyldighet till någon intressent, vad skälet än må vara.

Den som får köpa fastigheten, får inte utan kommunens medgivande överlåta den på annan part innan byggnationen är genomförd. Om genomförande och fastighetsägande ska hanteras av olika bolag, ska de vara helägda inom samma koncern.

Kommunen förväntar sig att fastighetsaktören är förberedd inför alla inplanerade möten.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Fastighetsaktör som vill skydda uppgifter i intresseanmälan och anbud måste bifoga en begäran om sekretess


I den måste fastighetsaktören:

 1. precisera i detalj vilka uppgifter som det begärs sekretess för
 2. precisera varför skada kan antas uppstå om uppgifterna lämnas ut
 3. hänvisa till vilken aktuell lag som åberopas

I princip kan sekretess aldrig beviljas för ett dokument i sin helhet. Vilka uppgifter som sekretessbegäran avser ska därför vara på detaljnivå. Uppgifter som rör utvärderings-kriterierna är endast undantagsvis av sådan karaktär att de kan sekretessbeläggas av kommersiella skäl.

En sekretessprövning görs i enlighet med tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. För att kommunen i sin sekretessprövning ska kunna göra en säkrare bedömning krävs uppgifter enligt ovan. I annat fall saknas som regel förutsättningar för beslut om sekretess. I sådant fall kan ansöknings- och anbudshandlingar lämnas ut i sin helhet.

Kommunen är inte bunden av fastighetsaktörens sekretessbedömning utan kommer att göra en självständig sekretessprövning.
Ytterst avgörs frågan avseende sekretess i domstol.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Beställarens ombud under ansökningstiden:
Magnus Fridsén, exploateringschef

Beställarens handläggare under ansökningstiden:
Daniel Blomkvist, näringslivsutvecklare
Lars Gustafsson, exploateringsingenjör

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Frågor och svar

Svar på inkomna frågor uppdateras löpande under ansökningstiden.

 • Är handel med livsmedel tillåtet på fastigheten? (Svar) - Nej, handel med livsmedel är inte tillåtet enligt detaljplanen, däremot handel med skrymmande varor.
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kontakt

Intresseanmälan - fyll i formuläret

Sidan uppdaterad 2023-12-06