Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som dansar på midsommar

Sociala interaktioner

Sociala relationer, sammanhållning och integration

Tätortens främsta tillgång är människor i de offentliga rummen. Människor har ett behov av att mötas, se och umgås med andra människor. Spontana möten, interaktioner mellan människor är en viktig del i att hemmakänsla och identitet byggs upp.

Mötas på lika villkor

Den blå och gröna strukturen har en förmåga att stimulera till liv och rörelse samt skapa möjligheter för människor att mötas och umgås i de offentliga rummen. De blå och gröna miljöerna av offentlig karaktär, som gemensamma bostadsgårdar, parker, badplatser, natur-, rekreations- och friluftsområden är oftast inte lika starkt socialt och/eller kommersiellt präglade som byggda miljöer.

Friheten från sociala och ekonomiska krav innebär att människor kan mötas på lika villkor, vilket ökar förutsättningarna för sociala interaktioner och social sammanhållning samt integration. Då dessa platser och miljöer har stora möjligheter att fungera som mötesplatser för människor innebär det också att det har en avgörande betydelse för människors social och mentala hälsa.

Attraktiv stad

En genomtänkt blå- och grönstruktur som är lättillgänglig och väl integrerad i tätortens övriga strukturer kan bidra till en rumslig och fysisk sammanhållning och integration. Den kan alltså ha en sammanlänkande funktion mellan platser, områden och stadsdelar som ytterligare ökar förutsättningarna för sociala interaktioner, social sammanhållning och integration. Det bidrar också till att skapa tydligare sammanhang som gör det lättare att orientera och identifiera sig i tätorten, vilket är en viktig aspekt i upplevelsen av en attraktiv stad.

Trygghet

I planeringen och utvecklingen av tätorten är det viktigt att skapa förutsättningar för möten mellan människor, då det ökar upplevelsen av trygghet och bidrar till att områden och tätorten ses som attraktiv att bo och vistas i.

Tätortens mötesplatser ska vara varierade, välkomnande och tillgängliga. De ska locka människor att stanna upp och uppmuntra till möten, spontana aktiviteter och upplevelser. Liv och rörelse är en viktig del av Falu tätorts karaktär och identitet.

Planeringsinriktning och rekommendation för sociala interaktioner

Bevara och utveckla god tillgång av tillgängliga blå och gröna mötesplatser, via planprocesser och förvaltning.

Falubor ska ha god tillgång till tillgängliga blå och gröna mötes- och samlingsplatser för olika tillfällen och behov. I lägen där det finns bristande tillgång på grön-och vattenområden som fungerar som mötesplatser kommer det att behöva kompletteras med parker och gemensamma blå och gröna friytor för möten mellan människor och socialt umgänge.

Parker, badplatser, grön- och vattenområden med anläggningar för olika aktiviteter som exempelvis motion, friluftsliv och/eller kultur samt blå och gröna rörelsestråk har en viktig och betydelsefull funktion som mötesplats för människor och bör därför bevaras i utvecklingen av tätorten.

För att förbättra den upplevda tillgången och tillgängligheten bör mötesplatser placeras i eller i anknytning till rörelsestråk och gärna i kombination med flera funktioner.

Bevara och utveckla en variation av blå och gröna mötesplatser med god kvalitet, via planprocesser och förvaltning.

Falubor ska uppleva att det finns en variation av gemensamma blå och gröna friytor, parker, natur- och rekreationsområden för att tillgodose behovet av olika aktivitet och upplevelser för att främja sociala interaktioner, socialt umgänge och bidra till en ökad social sammanhållning samt integration.

De gemensamma platserna och miljöerna är viktiga mötesplatser och skapar sociala mervärden och bör därför bevaras i utvecklingen av tätorten. För att tätorten ska upplevas som levande och bjuda in till möten och social aktivitet behövs det offentliga rum och mötesplatser inom hela tätorten, såväl stora stadsrum, torg, parker och naturområden som mindre parker, fickparker, kvartersparker, lekmiljöer och små blå och gröna rum.

Det är viktigt att tänka på att parker, naturområden samt blå och grönt stråk inte automatiskt skapar folkliv och möten mellan människor, det måste finnas potential i att de används utifrån läge, tillgänglighet och kvalitet som utformning, innehåll, funktion, aktiviteter och förvaltning.

För att skapa goda förutsättningar för social sammanhållning inom tätorten behövs det platser där människor i olika åldrar och med olika bakgrund och förutsättningar kan mötas. Det bör också finnas platser och miljöer som ger möjlighet till både aktiv och passiv social samvaro.

Bevara och utveckla den blå och gröna strukturen så att den bidrar till social sammanhållning och integration, via planprocesser och förvaltning.

Falubor ska uppleva tätorten som socialt sammanhållen. Att planer och utveckla tätorten för att främjar sociala interaktioner bidra till ökad social sammanhållning och integration.

Den blå och gröna strukturen ska bidra till att bostadsområden och stadsdelar knytas samman för att främja möten mellan människor från olika områden och delar av tätorten. De blå och gröna miljöerna och stråken ska bidra till att sudda ut sociala och fysiska barriärer samt gränser för att skapa förutsättningar till att människor möts i vardagen - för att motverka segregation och skapa trygga områden.

Utveckla de befintliga och skapa nya blå och gröna mötesplatser samt blå och gröna stråk för att överbrygga både fysiska och mentala barriärer och bidra till social sammanhållning och integration inom tätorten.

Tätortens blå och gröna stråk bör bidra till att knyta samman och skapa tillgänglighet till viktiga målpunkter för att främja möten mellan falubor.

Sidan uppdaterad 2020-03-09