Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Istappar

Symbolik, identitet och andlighet

Intellektuell och andlig inspiration

Natur har olika betydelse för olika kulturer och religioner. Traditionellt sätt så har naturen en symbolisk betydelse och har på olika sätt satt spår i den svenska kulturen, religion, historia och i kultur som exempelvis litteratur, film, konst och arkitektur. Den blå och gröna strukturen har en förmåga att bidra till att skapa symbolik, identitet och ge människor inspiration.

Identitet

Parker, grön- och vattenområden har och innehåller identitetsskapande värden och funktioner. Utformningen och användningen av den blå och gröna strukturen bidrar till den kulturella identiteten för en plats, ett område och en stad och påverkar människors individuella identitet och relation till sin närmiljö. Människor, såväl barn som vuxna har en känslomässig tillhörighet till platser och miljöer som är meningsfulla för deras identitet och människor skapar sig en identitet i relation till de miljöer som de vistas i.

Tätortens historiska parker, kyrkogårdar, gamla natur- och kulturmarker, kulturlämningar och platser för olika kulturella högtider har tydliga symboliska värden. De är element och miljöer som är av kulturhistorisk betydelse och starkt kopplade till vårt natur- och kulturarv och bidra till både falubors och tätortens identitet. Den blå och gröna strukturens innehåll och värden måste inte ha en historisk koppling för att bidra till identitet. Parker, grönområden och vattenmiljöer kan ha ett modernt utryck och/eller erbjuda en viss aktivitet eller användning som bidrar till både människors, platsers och tätortens identitet.

De blå och gröna miljöerna som bär på tätortens och landskapets historia, berättelser, upplevelser och identitet bidrar till människors identitet som falubor och till att ge falubor inspiration på olika plan.

Inspiration

Natur- och kulturmiljöer bidrar med estetiska, andliga och religiösa värden. För många människor ger natur intellektuell och kreativ inspiration samt andlig kraft. Vilka estetiska värden och upplevelser i naturen som ger intellektuell och andlig inspiration är en subjektiv fråga och det finns kulturella skillnader i vad som är estetiskt tilltalande.

Många människor uppskattar dock årstidsvariation, artrika naturliga och anlagda miljöer, vyer, utblickar och öppna landskap, vatten och miljöer som upplevs som orörda och tidlösa. Miljöer som ger andlig inspiration innehåller även upplevelser av avskildhet, ro, tystnad och ger människor möjlighet till reflektion och meditation.

Planeringsinriktning och rekommendation för symbolik, identitet och andlighet

Bevara och utveckla parker, grön- och vattenområden med symboliska och identitetsskapande värden, via planeringsprocesser och förvaltning.

Ta hänsyn till och ta vara på värden och upplevelser som kan stärka falubors och tätortens kulturella identitet. Det handlar om kulturmiljöer, kulturobjekt och identitetsbärande parker, naturmiljöer och aktiviteter som kan bidra till att bevara och förädla tätortens kulturhistoria karaktär och identitet som residensstad, världsarvsstad men även som en modern stad med ett attraktivt kultur-, idrotts- och friluftslivsutbud året runt.

Det är viktigt att erbjuda ett brett utbud av både små och stora parker och naturområden med spridning över hela tätorten så att var och en kan hitta sin plats och miljö att identifiera sig med.

Det symboliska värdet i den blå och gröna strukturen finns inte alltid där från början utan ibland krävs det att värdet eller identiteten skapas eller förädlas för att människor ska skapa en anknytning till platsen eller miljön – något som är viktigt att tänka på i förtätningen och utbredning av tätorten. Utveckla tätorten i en balans mellan det moderna och Faluns historia.

Den offentliga miljön ska vara identitetsskapande, trygga och inkluderande för alla.

Bevara och utveckla estetiska och tysta värden samt upplevelser i parker, grön- och vattenområden, via planeringsprocesser och förvaltning.

Det är viktigt att det finns en variation av blå och gröna miljöer för att erbjuda olika estetiska värden och upplevelser som kan tilltala olika falubor. Bevara och utveckla en variation av estetiska värden och bevara tysta miljöer och områden för inspiration och återhämtning.

Sidan uppdaterad 2019-08-01