Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Planbesked och planuppdrag

Om du vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas, skriver du till Miljö- och samhällbyggnadsförvaltningen, Falu Kommun, 791 83 Falun och ansöker om planbesked.

Begäran om planbesked, blankett för ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I ansökan ska det framgå adressuppgifter för den som ansöker, person- eller organisationsnummer, vilka fastigheter som berörs, syfte med den önskade förändringen (det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden). Om åtgärden avser en byggnad ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadens(-ernas) karaktär och ungefärliga omfattning. Det kan exempelvis vara husens högsta våningsantal, uppskattat antal lägenheter eller utformningen i stort, t ex om husen ska var friliggande eller sammanbyggda. Bifoga en karta som visar vilket område som berörs.

Kommunen är skyldig att besluta om planbesked  inom fyra månader från den dag då en komplett ansökan kommit in. Kommunen och den som gjort ansökan kan dock komma överens om annan tid, både kortare och längre.

Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att påbörja ett planarbete och i så fall när detta arbete bedöms ha lett fram till en antagen detaljplan. Om kommunen inte avser att inleda planarbete ska skälen för det redovisas i planbeskedet.

Avgifter för planbesked och planavtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du ansöker om att det ska göras en detaljplan är det du, eller någon annan som ni kommer överens med kommunen om, som betalar för detaljplanen. Kostnaden regleras genom ett s.k. planavtal som tecknas med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kvalitetsdeklarationer

Inom en kalendervecka från det att en ansökan med begäran om planbesked har kommit in får du en bekräftelse på vem som är kontaktperson i ärendet.

Ärendet bereds av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inför beslutet om planbesked som tas i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Beslutet tas inom 4 månader.

Sidan uppdaterad 2023-09-21