Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Så här tyckte Faluborna

En medborgardialog genomfördes 22 november 2013 - 7 januari 2014. Ett digitalt 3D-verktyg lades ut på www.falun.se/årummet för att samla in idéerna. Flera workshops och informationstillfällen arrangerades också. Dessutom fanns det möjlighet att skicka in sina idéer via e-post eller brev. I samarbete med en krögare i området genomfördes även en enkät för dennes gäster, för att fånga in ytterligare en grupp av människor som vistas i området. De förslag och synpunkter som då kom in har funnits med som en del i underlaget till gestaltningsprogrammet som i sin tur ligger till grund för projekteringen. De mest populära idéerna var:

• Ta bort/minimera buss- och biltrafik

• Uteservering

• Sittplatser

• Park/grönska

• Cykel- och gångstråk

• Ta bort parkeringar

• Snygga upp fasader

• Aktiviteter

• Fontän/pool/vattenskulptur

Totalt lämnades 1939 idéer. Av dessa är 1265 inlagda/inskickade idéer och 674 håller med om att andras idéer är bra. Även de som håller med är intressanta ef-tersom det bidrar till bilden av vad som är de populäraste idéerna. Ca 240 perso-ner bedöms ha lämnat in idéer (en del lämnade in flera förslag, medan bakom en del förslag låg flera personer). Det är en i sådana här planeringssammanhang rela-tivt stor uppslutning.

Det var i mycket hög grad seriösa förslag, en hel del av dem med bifogade foton eller skisser och tips från andra städer. Dessutom har vi i projektet mött stort intresse från människor vi träffat i olika andra sammanhang.

Projektgruppen sammanställde och sorterade de inlämnade idéerna.

Medborgardialogen är inte en vetenskaplig statistiskt säkerställd åsiktsenkät. Men samstämmigheten var stor bland de lämnade förslagen, så de ovan redovisade är med stor majoritet de populäraste hos dem som lämnat idéer.

Sidan uppdaterad 2023-06-20