Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Falugatan

Årummet

Vi bygger om Årummet för att skapa en attraktivare och mer levande del av Faluns stadskärna för såväl Falubor som turister. Målet är att öppna upp staden mot ån och skapa plats för mötet.

Ombyggnationen har delats in i etapper. Etapp 1 pågick mellan juni till november 2017. Etapp 2 startar 26 september 2022.

Baksida ska bli en framsida

Årummet, området mellan Klabbron-Falubron var under lång tid en baksida i stadsbilden jämfört med Holmgatans publika stråk med butiker. Trafiken dominerade Östra Hamngatan och hindrade en utveckling av verksamheter och arrangemang som vänder sig mot Faluån.

Dialog om utformningen

En medborgardialog genomfördes 22 november 2013 - 7 januari 2014. Totalt lämnades 1939 idéer.

De mest populära idéerna var: • Ta bort/minimera buss- och biltrafik • Uteservering • Sittplatser • Park/grönska • Cykel- och gångstråk • Ta bort parkeringar • Snygga upp fasader • Aktiviteter • Fontän/pool/vattenskulptur.

De förslag och synpunkter som kom in fanns med som en del i underlaget till gestaltningsprogrammet som i sin tur låg till grund för projekteringen.

Vad har hittills byggts om?

Området som hittills har byggts om är Falugatan, Östra Hamngatan mellan Falugatan och Vattugränd samt delar av Stigaregatan och Myntgatan.

Gatorna har fått ny stenläggning och speciella cykelstråk har skapats liksom gångfartsområden. Gång- och cykelvägar har blivit mer avskilda från övrig trafik. Många nya bänkar har kommit på plats, nya träd har planterats och bättre möjligheter för uteserveringar har skapats.

Östra hamngatan från Faluån. Baksidan av Bergströms galleria och parkerade bilar.

Årummet etapp 2

I årummet etapp 2 ingår fler projekt:

  • Att anlägga en brygga i ån - skall vara klar till Åfesten 2023
  • Att stabilisera kajmur och gata samt ordna förankring av bryggan
  • Upprustning av Östrahamngatan mellan Vattugränd och Gruvgatan. Omfattningen av denna upprustning är idag inte klargjord.
Östra hamngatan och bryggan uppifrån.

Arkitektskiss där bryggans placering syns. Det är ännu inte klart hur gatan och området vid Bergströms galleria kommer att se ut.

Sidan uppdaterad 2022-09-23