Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utsikt över Falun

Beskrivning plan- och detaljplaneprocessen

Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om översiktsplanen fortfarande är aktuell eller om den behöver arbetas om eller fördjupas i något avseende.

Översiktsplanen har en central roll i kommunernas arbete att formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling. En översiktsplan ska ange såväl en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. Översiktsplanen ska visa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen ska tillgodoses och hur miljökvalitetsnormer ska följas. Planen ska också ge vägledning för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

En schematisk bild som beskriver planprocessen

En schematisk bild som beskriver planprocessen

Läs mer om de olika stegen i detaljplaneprocessen.

Detaljplan/Planprogram

Med detaljplan får kommunen reglera användningen av mark- och vattenområden.

Om det finns principiella frågor som behöver klaras ut innan man kan ta fram ett mer detaljerat planförslag, behandlas dessa i ett program. För att underlätta detaljplanearbetet kan kommunen välja att upprätta ett särskilt program där planens utgångspunkter och mål framgår. Det kan vara en fördel att upprätta ett program inför komplicerade planer som berör många intressenter och som innehåller starka motstående intressen. Det är också lämpligt att inleda med ett planprogram när det inte finns ett tydligt stöd i översiktsplanen.

Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för bland annat bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och när bebyggelse ska förändras eller bevaras. Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa.

Under arbetet med detaljplanen tar kommunen ställning till allmänna intressen enligt andra kapitlet plan- och bygglagen samt till hushållningsbestämmelserna i tredje och fjärde kapitlen miljöbalken. Observera att de krav som inte har prövats i detaljplanen och som gäller allmänna intressen tas upp i bygglovsprövningen

Detaljplanen reglerar rättigheter och skyldigheter, inte bara mellan markägarna och samhället utan också markägarna emellan. Planen är bindande vid prövning av lov.

Bygglov

Syftet med bygglov är att möjliggöra tillbyggnad, nybyggnad och andra ändringar genom att pröva åtgärden mot allmänna och enskilda intressen. Bygglov regleras i plan- och bygglagen, handläggs av byggnadsnämnd hos kommun och hanteras av bygglovshandläggaren.

Anledningen till att du måste söka om bygglov är för att kommunen har monopol på planverksamheten, det vill säga hur mark- och vattenområden får användas.

Vanliga frågor och svar

Hur lång tid tar det att göra ett planprogram?
Normalt brukar ett planprogram ta ca 1 år från beviljat planbesked till antagande. Tiden kan variera beroende av utredningarnas omfattning, hur snabbt utredningarna görs och om antagandet överprövas.

Hur lång tid tar det att göra en detaljplan?
Vid en så pass omfattande ändring i planprogram och detaljplan som ett nytt regemente på Myran innebär är bedömning att en detaljplan tar ca 2 år att göra från antaget Planprogram till att den vunnit laga kraft. Tiden kan variera beroende av utredningarnas omfattning, hur snabbt utredningarna görs och om antagandet överprövas.

Vem genomför utredningarna i planprogram och detaljplan?
Den som ansöker om planbesked bekostar och utför merparten av de utredningarna i planprogrammet och detaljplanen.

Vilka andra än kommun är delaktiga i framtagandet av planprogrammet respektive detaljplanen?
Utöver kommunen och den sökande så kan exempelvis följande parter bli involverade:
Länsstyrelsen, Falu Energi och Vatten, Trafikverket, Skogsstyrelsen, Dalamitt/Räddningstjänsten, fastighetsägare, med flera.

Läs mer:
https://www.falun.se/bygga-bo--miljo/planarbete/om-detaljplanering.html Länk till annan webbplats.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/ Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2022-09-02