Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

© Falu kommun

Västra Tallen och Övre Gruvriset - gator

Utbyggnad infrastruktur 2024-2025

Planområdena ligger i den sydvästra delen av Falu tätort mellan trafikplats Tallen och Övre Gruvriset.

Området omfattar ca 17,1 hektar varav ca 5,1 hektar är mark för gator, gång- och cykelvägar och dagvattenhantering.

© Lantmäteriet Falu kommun Geodatasamverkan

Utbyggnad

Gator och annan infrastruktur.

Enligt dels detaljplan för verksamheter och bostäder norr om Västra Tallen dels detaljplan för småhusområde vid Övre Gruvrisvägen.

Just nu pågår detaljprojekteringen för det som ska bli kommunens nästa stora bostadsområde och verksamhetsområde – Tallskogen.

Området är stort och har delats upp i två delar. Del 1 är delen mellan Tunavägen och Övre Gruvrisvägen som kommer att få tomter för verksamheter och 17 villatomter. Det området ägs av kommunen.

Från Tunavägen (mitt emot Assistancekåren) kommer det att bli en bred gata med separat gång- och cykelväg genom området och som ansluter till Övre Gruvrisvägen.

Norr om Övre Gruvrisvägen har det tagits fram en ny detaljplan för ett större område med ca 40 småhustomter. Denna detaljplan utgör del 2 av det nya området Tallskogen. Marken ägs av en privat aktör.

Aktuellt just nu

Projekteringen av gator, ledningar mm är i slutfasen för både del 1 och del 2 och upphandling av entreprenör för utbyggnad kommer att ske inom kort.

Illustration från planbeskrivningen till detaljplan för Verksamheter och bostäder norr om Västra Tallen
Sidan uppdaterad 2024-06-23