Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Folk i centrala Falun

Fördjupad översiktsplan Falu tätort och området runt Varpan

Antagen av kommunfullmäktige 2018-09-13

Navigera dig genom planen via huvudmenyn.

Läs mer om arbetet med att ta fram den fördjupade översiktsplanen under rubriken Hur arbetet bedrivits.

Länstyrelsen har avgett ett granskningsyttrande daterat 2018-05-28. Länsstyrelsen godtar inte planen på i huvudsak följande punkter:

  • Avvägningarna mellan motstående intressen är inte tydligt redovisade.
  • Särskilda skäl till att bygga inom strandskyddat område är inte redovisade.

Avgöranden kring dessa frågor skjuts därför till kommande detaljplaner och bygglov.

Läs mer i länsstyrelsens granskningsyttrande Pdf, 389.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Efter utställningen har planförslaget bearbetats och kompletterats enligt ställningstagandena i det särskilda utlåtandet.

Kommunfullmäktige antog Fördjupad översiktsplan för Falu tätort och området runt Varpan den 13 september 2018.

Kommunfullmäktiges antagandebeslut har vunnit laga kraft.

Vision: Falun 2035

Falun är en större stad än idag med fler innevånare. Vi har tagit tillvara de förtätningsmöjligheter som finns i den befintliga staden för att skapa en tätare blandad stad som på ett positivt sätt utnyttjar de ekosystemtjänster som grönskan och vattnet ger oss. Stadens utveckling bottnar i världsarvet men vi vågar samtidigt pröva nya vägar. Bebyggelse och grönområden är utformade på ett tilltalande och genomtänkt sätt.

Här finns en blandning av bostäder och verksamheter inom korta avstånd. Ett rikt kulturutbud i nivå med Faluns regionala betydelse och välbelägna anläggningar för idrott och områden för friluftsliv berikar staden. Vi förflyttar oss i staden på ett långsiktigt hållbart sätt oavsett förutsättningar. Söder om Simonsberget har en ny stadsdel börjar växa fram. Här finns ett integrerat utbud av service och arbetsplatser samt hållbara kommunikationer med resten av staden och regionen. Stadsdelen tar tillvara områdets ekosystemtjänster.

Falun växer

Om tio år beräknas vi vara fler än 41 300 som bor i Falu tätort. Det är 2 700 fler än idag. Om 20 år är vi 44 000 eller kanske ännu fler. Hur ska vi planera så att Falun blir en ännu trevligare stad att bo och leva i?

Falun är tillsammans med Borlänge, Dalarnas regionala centrum. Tillsammans planerar vi för att få nya invånare och nya arbetsplatser till FalunBorlänge. Nu tar vi fram fördjupade översiktsplaner för städerna. I en fördjupad översiktsplan visar man hur olika markområden och vattenområden ska användas på lång sikt. Var vill vi att bostäder, arbetsplatser, parker och gator m.m. ska finnas om 20 år?

Falun har flera övergripande program och planer som är vägledande för den fysiska planeringen. Följ länkarna under Läs mer till respektive dokument.

Det här vill vi i Falun:

  • Bygga 4 000 nya bostäder fram till 2035.
  • Skapa ett transportsystem som gör att människor ska kunna resa och varor transporteras på ett långsiktigt hållbart sätt. Trafiksystemet ska vara säkert och utsläppsneutralt. Göra det lättare att gå, cykla och åka kollektivt. Fortsatt god tillgänglighet till centrum för den som behöver åka bil.
  • Grön- och blåstrukturen är en resurs som ska tas tillvara.
  • Världsarvet är en tillgång och inte ett hinder för stadens utveckling.
  • Göra det lättare att mötas.
Sidan uppdaterad 2023-11-09