Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två personer som står och tittar i en stor bok

Arbetsplatser

Handel, kontor och service

Det finns tre sammanhängande områden med handel i Falu tätort med lite olika karaktär: Centrum, Regementet/Majoren och Britsarvet. Handel med skrymmande varor finns på Ingarvets industriområde, vid Yxhammarsgatan och Mormorsgatan. Vid Tallen finns idag en stormarknad samt viss försäljning av skrymmande varor. Dessutom finns handel med skrymmande varor etablerat på ytterligare några ställen i tätorten. 

Inga nya detaljhandelsområden föreslås utan bedömningen är att handeln kan fortsätta att utvecklas på de områden som redan finns. Kommunen har prioriterat centrum och här finns de bästa förutsättningarna för att blanda handel med service och bostäder.

De flesta kontorsarbetsplatser finns i centrum men också i Born, på Ingarvet och på Kvarnberget. Nya sätt att arbeta och effektivare användning av de lokaler som finns gör också att det sannolikt kommer att finnas tillräckligt med kontorslokaler. Inga nya större områden för kontor föreslås. För att uppnå en blandad bebyggelse är det en fördel om kontor blandas med bostäder. I centrum är det önskvärt att en del kontor kan byggas om till bostäder.

Offentlig verksamhet

Falun har en stor andel offentlig verksamhet. Merparten finns i kontorslokaler i centrum. Det är både kommunal, regional och statlig verksamhet.

En verksamhet med många anställda är lasarettet. Region Dalarna har upprättat en dispositionsplan som redovisar förutsättningar, behov och strategi för lasarettsområdet. Dispositionsplanen har sedan legat till grund för de detaljplaner som upprättats för området. Inriktningen är att lasarettets behov av nya lokaler ska klaras inom nuvarande lasarettsområde.

Industri och andra ytkrävande eller störande verksamheter

Industrier och andra ytkrävande och störande verksamheter behöver oftast ligga avskilt från bostäder och andra arbetsplatser för att inte störa. Det kan också finnas risk för olyckor och utsläpp av farliga ämnen.

I Falu tätort finns ett antal medelstora tillverkande industrier eller andra ytkrävande företag, till exempel NKT Cables, Orkla-Cederroth, Melkers, Scandbook, Förlagssystem med fler. Flera företag ligger samlade på Ingarvet, i Främby, längs Verkstadsvägen och Sundbornsvägen.

Det finns behov att kunna erbjuda mark för tillverkande industrier, lagerverksamhet, distributionscentraler, handel med skrymmande varor mm. Det är viktigt att kunna erbjuda mark i anslutning till större vägar och järnväg. Mark i anslutning till järnväg bör reserveras för verksamheter som har behov av järnvägsanslutning.

På kartan nedan finns förslag till tillkommande områden för Industrier och andra ytkrävande och störande verksamheter. Några av områden finns utpekade redan i den fördjupade översiktsplanen för Falu tätort 1994 men har aldrig byggts ut.

Avvägningar mot andra intressen och slutsatser i form av rekommendationer återfinns i de klickbara texterna i användningskartan.

Sidan uppdaterad 2023-09-11