Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Nybyggt hus

Hänsyn

Här redovisas de värden och särskilda kvaliteter eller risker som vi behöver ta hänsyn till i till exempel detaljplanering och bygglovsprövning.

Avsnittet Hänsyn knyter an till plan- och bygglagens bestämmelse att vi i översiktsplanen ska redovisa hur vi avser att ta hänsyn till allmänna intressen enligt 2:a kapitlet plan- och bygglagen vid beslut om användningen av mark- och vatten. I avsnittet Användning redovisar vi på vilket sätt vi tagit ställning när det gäller avvägningar och prioritering mellan allmänna intressen, oftast det allmänna intresset av ändamålsenlig tätortsutveckling och annat byggande gentemot bevarandeintressen och naturvärden, och baseras således på samma underlag som ligger till grund för redovisningen av hänsynsområden.

Byggande och andra förändringar i mark- och vattenanvändningen behöver inte vara oförenliga med ett annat allmänt intresse. Hänsynsområden kan därför överlappa exempelvis ett område för ny stadsbygd i avsnittet användning. Är det ett riksintresseområde måste utbyggnaden då ta sådan hänsyn att dess värden inte påtagligt skadas. Samtliga riksintresseområden måste redovisas.

För att få hela bilden av vilka värden och risker som berör den fördjupade översiktsplanen måste man läsa både Översiktsplan Falun-Borlänge och den fördjupade översiktsplanen för tätorten. De värden och risker som redovisas här är mer detaljerat beskrivna än de är i Översiktsplan Falun-Borlänge. Andra värden och risker, där redovisningen i Översiktsplan FalunBorlänge är tillräcklig, redovisas inte här.

Sidan uppdaterad 2019-03-15