Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Slaggsten

Förorenad mark

Stora delar av Falu tätort påverkas av föroreningar som är orsakade av den tidigare gruvdriften i Falun. Föroreningar påverkar i stor utsträckning både miljön i sin helhet men även boendemiljön för Faluborna. Även nybyggen påverkas av föroreningarna då stora mängder schaktmassor måste forslas bort för deponi eller destruktion.

Gruvavfall i mark

Genom en överenskommelse mellan Stora, staten och kommunen genomfördes ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med läckage av tungmetaller. I de centrala delarna, i huvudsak väster om Faluån, finns rena slaggförekomster samt metallförorenade gruvmassor under markytan ner till mellan en och fyra meters djup. Massorna innehåller höga metallhalter av bly, arsenik, zink, koppar och kadmium. Metallerna lakas kontinuerligt ut och förs i ett konstant flöde ner i Faluån. Prover tas kontinuerligt på olika platser för att ha kontroll på nuläget och kunskapen om statusen kring föroreningar i området kring Falun är bra.

Gamla slagghögar har på vissa håll täckts över för att minska utsläppen av tungmetaller. Trots detta läcker stora mängder tungmetaller ut och ytterligare åtgärder krävs.

Vid nyexploatering inom områden med metallföroreningar i marken är det viktigt att dagvatten inte leds ner i marken utan att dagvattnet förs direkt till recipienten utan att sila genom den förorenade marken.

Övriga markföroreningar

Utöver föroreningar från gruvdriften finns andra markföroreningar karterade och klassade. Det rör sig till exempel om gamla bensinstationer, industritomter, deponier med mera.

Stoftnedfall av gruvmetaller (bly)

Från gruvhanteringen har stoft spridits över stora delar av tätorten. Stoftet har samlats i markens ytskikt. Falun har lokala så kallade platsspecifika riktvärden för områden där blyhalten förväntas ligga över 300mg/kg TS.

Vid nybyggnad ska det översta marktäcket tas bort eller täckas med jord.

Läs mer om råd och riktlinjer för markabeten och odling

Behov av en ny deponi

För att möjliggöra nybyggande måste oftast stora schaktmassor forslas bort. Idag finns ingen lokal deponi utan massorna måste transporteras till Forsbacka eller Kvarntorp till höga kostnader.

En anledning till att stora massor måste forslas bort i samband med nya byggprojekt är kraven att kunna lös bilparkering på kvartersmark. Detta sker då i många fall genom byggande av källargarage.

Tidigare fanns en deponi för metallföroreningar på Ingarvet dock inte för petroleumföroreningar. Denna är nu stängd. Falu Energi och Vatten arbetar med att åter kunna öppna en deponi på Ingarvet. Dessutom finns behov av en plats där man kan mellanlagra förorenade massor som ska återanvändas, vilket är möjligt i vissa typer av byggprojekt. Ett mellanlager är tidsbegränsat till tre år. Ligger massorna längre räknas det som en deponi som inte får röras.

En utredning har påbörjats om möjligheterna att anlägga en deponi för vissa typer av schaktmassor vid den nedlagda bergtäkten på Karlsviksberget.

Sidan uppdaterad 2019-07-31