Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Gamla Staberg

Grönska och vatten

Betydelsen av den blå och gröna strukturen i tätortsmiljö

I tätorter är vatten och växtlighet mycket viktigt på många sätt och brukar kallas blå- och grönstruktur. Tillsammans med bebyggelse och infrastruktur är den blå och gröna strukturen en av de viktigaste byggstenarna för att skapa ett attraktivt Falun. Många är vi som gärna vistas i tätortens parker, naturområden och vid sjöar och vattendag för att umgås, motionera, eller bara njuta av en lugn stund. Få miljöer är så betydelsefulla för folkhälsan och vårt välbefinnande som de blå och gröna miljöerna eftersom de erbjuder möjligheter för både fysisk aktivitet, sinnliga upplevelser och återhämtning.

Blå- och grönstrukturen har även sätt att hantera föroreningar och höga vattenflöden, system som vi kan dra nytta av i våra städer. Grenverken hos träd och buskar fungerar som luftrenare genom att partiklar fastnar på löv och barr. Grönskan bidrar även till att dämpa buller från trafik och avskärmar så att vi inte ser gator, vägar och järnvägar och därmed upplevs inte trafikbuller lika störande. I en allt mer bebyggd miljö med många hårda ytor av asfalt och betong och ett varmare klimat blir städerna varmare och varmare. Blå- och grönstrukturen bidra med svalka genom växtlighetens skuggning och att vatten eller gröna ytor inte blir lika uppvärmda som hårda ytor. Markens möjlighet att ta upp vatten och våtmarksområden bidrar att buffra höga vattenflöden i samband med skyfall.

Ekosystemtjänster

Med ekosystemtjänster menas de produkter och tjänster som ekosystemens växter och organismer ger och är till nytta för oss människor. Synsättet innebär alltså att vi tittar på naturen ur ett rent nyttoperspektiv för oss människor och inte att naturen har ett egenvärde i sig. Tjänsterna kan vara direkta som t.ex. mat, syre och vatten eller indirekta som välbefinnande av att vistas i naturen, vattenrening och luftrening.

Ekosystemtjänsterna brukar delas upp i fyra olika grupper och uppdelningen utgår från på vilket sätt de är till nytta för oss:

  • Försörjande tjänster – de levererar produkter som människor får från ekosystemen till exempel mat, syre, trämaterial.
  • Reglerande tjänster – den nytta som människan drar av ekosystemens egna regleringsprocesser till exempel rening av luft eller vatten, bullerdämpning.
  • Kulturella tjänster – de tjänster som bidrar till vår hälsa och vårt välbefinnande genom till exempel fysiska aktiviteter, sinnliga upplevelser, inspiration och sociala mötesplatser.
  • Stödjande tjänster – de tjänster som är nödvändiga för produktionen av alla andra ekosystemtjänster till exempel biologisk mångfald, jordbildning.

Ekosystemtjänster i Falu tätort

Inför arbetet med den fördjupade översiktsplanen har ett urval av ekosystemtjänster översiktligt kartlagts inom området för planen. Urvalet baseras på vilka ekosystemtjänster som har bedömts som viktigast för Falun inom planområdet. I princip alla allmänt tillgängliga blå och gröna områden, exempelvis parker, grön- och vattenområden, har ingått i arbetet. Privata tomter med trädgårdar och bostadsgårdar har utelämnats men ingår också i den blå och gröna strukturen som bidrar med ekosystemtjänster. Ett viktigt syfte med kartläggningen är att ge kunskap om ekosystemtjänsterna inför avvägningar mellan olika intressen i samband med en förändrad markanvändning som till exempel exploatering.

Vid kartläggningen av ekosystemtjänster har tätorten och områden där det är aktuellt med exploateringar prioriterats. Kartläggningen är inte fullständig och osäkerheten i ekosystemtjänsterna ökar med avståndet från Falu tätort. Det innebär att ytterligare undersökningar ofta är nödvändiga inför exploateringar. För kartmaterialet som presenteras innebär det följande:

  • De kulturella ekosystemtjänsterna utanför de utpekade områdena är idag delvis dåligt kända. Särskilt hur markerna runt Varpan används.
  • All vegetationsklädd mark bidrar till de Stödjande tjänsterna. Kartan visar enbart Gröna stråk och kilar i tätorten samt biologiska värdekärnor vilka bedöms ha störst betydelse för den biologiska mångfalden inom området för föp:en och tätorten.
  • Alla vegetationsklädd mark bidrar till de Reglerande tjänsterna som att ta emot och buffra vatten. Kartan redovisar de områden och marktyper som har störst betydelse för vattenreglering vilket är våtmarker, lågpunkter, genomsläppliga jordarter samt sjöar och vattendrag.

Mål och strategi för Falu kommuns arbete med grön- och blåstrukturens ekosystemtjänster

Falu kommun har inte arbetat utifrån begreppet ekosystemtjänster tidigare och det saknas tydliga mål och strategier i andra styrdokument som är direkt överförbara. Som en del i den fördjupade översiktsplanen har därför förslag till mål och strategier för Falu kommuns arbete med blå- och grönstrukturens ekosystemtjänster tagits fram. Målen och strategierna tar sina utgångspunkter i redan antagna politiska dokument, som exempelvis Översiktsplan FalunBorlänge, Miljöprogrammet 2020 – nya steg för att nå generationsmålet, Folkhälsoprogrammet 2020 – för en hållbar utveckling, Grönstukturplan för Falu tätort, Naturvårdsprogram för Falu kommun, Skog- och markpolicy för Falu kommun.

Målen visar vad Falu kommun vill uppnå med den blå och gröna strukturen och ekosystemtjänsterna för att bidra till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Strategierna visar hur Falu kommun ska arbeta för att uppnå målen.

En sammanställning av målen och strategierna finns under sidan Mål och strategier.

Särskilt viktiga gröna och blå stråk för spridning och som är förhållandevis väl sammanhållna.

Särskilt viktiga gröna och blå stråk för spridning och som är förhållandevis väl sammanhållna finns utritade på följande karta.

Sidan uppdaterad 2019-07-31