Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kossor på betesmark

Försörjande ekosystemtjänster

Försörjande ekosystemtjänster kan förenklat sägas vara varor och produkter som vi människor får från naturen. Det är alltså fysiska resurser som vi på olika sätt kan behöva.

De mest uppenbara produkterna är träråvara för byggnation och biobränsle, mat från brukande av jorden eller dricksvatten.

Höga naturvärden

I den fördjupade översiktsplanen har skogsmark och jordbruksmark pekats ut som områden med möjlighet att leverera försörjande ekosystemtjänster. Detta innebär till exempel inte att all skogsmark kommer att brukas för att leverera skogsråvara utan en del mark utgörs av grönområden där skogen ska få vara kvar eller skogar med höga naturvärden som inte brukas.

Odling, slåtter och betesmark

Jordbruksmarken som är utpekad visar vilka marker som idag används för odling, slåtter eller betesmark. Underlaget är blockkartor från 2017 över vilka marker som brukas med jordbrukarstöd från Jordbruksverket.

I den fördjupade översiktsplanen föreslås inga särskilda strategier eller planeringsinriktningar för de försörjande ekosystemtjänsterna. Av översiktsplanen för FalunBorlänge framgår att ”Jordbruks - och skogsbruksmarkens produktionsförmåga ska behållas för framtiden” vilket bedöms vara en tillräckligt tydlig inriktning.

Sidan uppdaterad 2019-03-15