Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som åker skidor i Sörskog

Hälsa och fritidsupplevelser

Hälsa och fritidsupplevelser – fysisk aktivitet och sinnliga upplevelser

Blågröna frågor lyfts allt mer inom stadsutveckling och fysisk planering i om med forskning och en ökad kunskap samt förståelse om de hälsofördelar vi får från den blå och gröna strukturen.

Visuella kontakter

Människor har behov av blå och gröna friytor för spontana aktiviteter och återhämtning i vardagen. Den blå och gröna strukturen är en av de främsta och viktigaste strukturerna för att främja fysisk aktivitet, lek och erbjuda sinnliga upplevelser för rekreation, avkoppling och återhämtning, sommar som vinter. Människor som regelbundet har kontakt med grönska och vatten är betydligt friskare än de som inte har det. Även den visuella kontakten har positiva effekter på människors mående och upplevelse av sin närmiljö. Den blå och gröna strukturen gör människor friskare, främjar god folkhälsa och bidrar till att den fysiska miljön upplevs som attraktiv att bo och vistas i.

Årstidsvariation

Tätortens struktur påverkar människors möjlighet att vistas och röra sig i den. Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att den naturliga och spontana vardagsmotionen ökar och därför är det betydelsefullt att tätortens uppbyggnad och utbyggnad uppmuntrar till fysisk aktivitet och lek men även ger plats för rekreation och återhämtning.

En god tillgång av parker, grön- och vattenområden samt blågröna stråk som är lätta att nå och som upplevs som trygga och attraktiva att använda skapar förutsättning för människor att ägna sig åt fysiska och sinnliga utomhusaktiviteter i vardagen. De olika årstiderna ger olika förutsättningar och möjligheter för utevistelse, aktivitet och rekreation. Det är viktigt att ta hänsyn till och dra nytta av årstidsvariationen i planering, utveckling och förvaltning av den blå och gröna strukturen samt den vita strukturen med snö och is på vintern.

Kvalitetstänk

För att möta behovet från en ökad befolkning då tätorten växer och förtätas är det viktigt att strategiskt lokalisera, dimensionera och utveckla de framtida och befintliga parkerna, naturområdena och vattenmiljöerna inom tätorten. Det ska finnas ett kvalitetstänkande som genomsyrar planering, utveckling och förvaltning av parker, grönområden och vattenmiljöer.

Det viktigt att främja och utveckla en mångfald av parker, grön- och vattenområden i olika storlekar, med olika funktion och innehåll. De bör vara jämt och strategiskt utplacerat i ett större sammanhang och sammanlänkande genom blå och/eller gröna stråk. Dess kvalitet och funktion bör anpassas till falubors efterfrågan och aktuella behov av olika aktiviteter och upplevelser.

Planeringsinriktning och rekommendation för hälsa och fritidsupplevelser

Bevara och utveckla god tillgång och tillgänglighet till parker, grön- och naturområden via planprocesser och förvaltning.

Falubor ska ha tillgång till nära och tillgängliga bostadsnära parker och större natur-, rekreations- och friluftsområden för fritidsaktiviteter, för olika typer av fysisk aktivitet, lek, och sinnliga upplevelser för rekreation och återhämtning, året runt.

Närhet har stor betydelse för om människor regelbundet använder och drar nytta av den blå och gröna strukturens fördelar i vardagen. För att ge människor goda förutsättningar för ett aktivt liv bör det gå att nå grönområden till fots. Enligt boverkets rapport, Bostadsnära natur – inspiration och vägledning (2007, s 14), är ett kritiskt avstånd för hur långt människor är villiga att gå för att använda parker och grönområden regelbundet i sin vardag 300 meter från bostaden eller annan verksamheten. Då också utan fysiska och mentala barriärer, som trafikerade vägar och/eller mentala gränser mellan stadsdelar. För vissa grupper som exempelvis barn, äldre och personer med nedsatt rörlighet eller begränsade rörelsefrihet behöver de blå och gröna miljöerna finnas ännu närmare.

Det bör finnas blå och gröna miljöer med god tillgänglighet för att skapa möjligheter till ett oberoende liv för barn, äldre och personer med funktionsvariation, det vill säga att det självständig kan vistas och ta del av miljön.

Vid planering ska behov av parker, grön- och naturområden vara en utgångspunkt. Dessa ytor bör planeras in i förtätningen och utbredning av tätorten. Använd riktlinjerna för tillgång till park, grön- och naturområden som redovisas i tabellen ”Riktvärden för tillgång till park, grön- och naturområden” nedan i planering, utveckling och förvaltning av den blå och gröna strukturen. Eftersträva max 300 meter till närmsta grönområde från bostad, förskolor, grundskolor och arbetsplatser.

Läs mer i tabellen: ”Riktvärden för tillgång till park, grön- och naturområden” Pdf, 148.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Bevara och utveckla god tillgång och tillgänglighet till strand- och vattenområden, via planprocesser och förvaltning.

Falubor ska ha tillgång till tillgängliga strand- och vattenområden för olika typer av fysisk aktivitet, lekmöjligheter och sinnliga upplevelser för rekreation och återhämtning, året runt.

Tillgången till tillgängliga strand- och vattenområden ska värnas och fler bör utvecklas i förtätningen och utvecklingen av Falu tätort för att erbjuda vattenknutna aktiviteter och rekreationsmöjligheter för alla. Utveckla tillgängligheten och möjligheterna till olika vatten- och isaktiviteter samt upplevelser för olika målgrupper.

Stärk en god tillgång till badplatser, både badbryggor och strandbad på sommaren och gör det lätt och enkelt att nå naturisar, skridskobanor och skidspår på vintern. Bevara och utveckla strandområden och promenader längst med sjöar och vattendrag och erbjud rekreativa vattenmiljöer för vila och återhämtning.

Bevara och utveckla blå och gröna stråk och kopplingar, via planprocesser och förvaltning.

Falubor ska uppleva att den blå och gröna strukturen är sammanhängande och väl integrerade med tätortens övriga strukturer. En sammanhållen blå- och grönstruktur främjar god folkhälsa genom att skapa goda möjligheter för olika fritidsupplevelser, fysiska aktiviteter, lekmöjligheter och sinnliga upplevelser för rekreation och återhämtning i människors vardag.

Ett sammanhängande nät av små och stora parker, grön- och vattenområden som länkas samman genom blå och gröna stråk är av stor betydelse för falubors möjlighet att kunna vistas och förflytta sig mellan och genom tätortens blå och gröna friytor. Det förbättra den upplevda tillgången, tillgängligheten och nåbarheten. Samtidigt bidrar det till att skapa större sammanhängande blå- och grönområden och kopplingar som är betydelsefulla som spridningsvägar och viktiga livsmiljöer för växter och djur.

Stärk tillgängligheten till parker, grönområden och vattenmiljöer genom att utveckla och planera för blå och gröna trafiksäkra rörelsestråk inom tätorten. Stråken och kopplingarna ska upplevas inbjudande och vara utformade för aktivitet, rörelse och rekreation. I stråken ska det vara lätt, tryggt, säkert och attraktivt att röra sig till fots och/eller på cykel. Vintertid kan det finnas möjlighet att i vissa stråk ta sig fram med exempelvis skidor, spark och pulka.

Den blå och gröna strukturen är visuella element som skapar tydliga riktningar och målpunkter samt bidrar till att ge stråk en sammanhållen struktur. Bevara och utveckla blå och gröna stråk så att de bidrar till att ge tätorten en orienterbar struktur och skapar länkar mellan bebyggelse, parker, grönområden och vattenmiljöer. Där det saknas och/eller finns brister kommer nya stråk och kopplingar att behöva skapas och utvecklas. Prioritera blå och gröna stråk och kopplingar som bidrar till att koppla samman stora parker och naturområden samt knyta ihop dem med de områden som har bristande tillgång av blå och gröna friytor.

Bevara och utveckla en variation av parker, grön- och vattenområden samt blå och gröna stråk med god kvalitet, via planprocesser och förvaltning.

Falubor ska uppleva att det finnas en variation av olika sorters parker, grön- och vattenområden samt blågröna stråk för att tillgodose olika behov av dessa miljöer för fysisk aktivitet, lek och sinnliga upplevelser för rekreation och återhämtning.

Parker, grönområden, vattenmiljöer, blå och gröna stråk ska bevaras och utvecklas för att stärka förutsättningarna för god hälsa och attraktiva fritidsupplevelser. Det bör finnas tydligt ordnade och anlagda blå och gröna friytor samt oordnade och naturligt vilda. Det ska finnas miljöer som lockar till både aktivitet och vila. Platser och områden som upplevs som tysta i parker och naturområden ska värnas för att ge tillgång till upplevelser av tysthet, ostördhet, rofylldhet som ger falubor möjlighet till rekreativa upplevelser och återhämtning.

Eftersträva ett brett utbud av blå och gröna friytor av varierad storlek och med ett varierat innehåll som binds ihop av blå och/eller gröna rörelsestråk. Kvalitén ska vara anpassad till funktion och användning så att de upplevs som attraktiva att använda och vistas i. Utbudet ska vara varierat och passa olika målgruppers efterfrågan och behov under olika livsskeden och livssituationer. Utrymme för spontana aktivitet som exempelvis idrott, lek och kultur ska finnas i varje stadsdel inom tätorten.

Sidan uppdaterad 2019-03-15