Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ett barn som springer på gräset

Naturpedagogik

Naturpedagogik – kunskap och utbildning

Tätortens blå och gröna struktur, framförallt dess parker, grön- och naturområden är viktiga källor för kunskap och utbildning. Förmågan att kunna läsa och förstå strukturer och processer i landskapet, att känna igen växter och djur kan bidra till att människor känner ett starkare engagemang till sin närmiljö och till naturen - vilket är betydelsefullt speciellt med tanke på vårt behov av ekosystems funktioner och tjänster.

Vårda och värna vår miljö

Förståelsen för natur och dess ekosystem är viktig för att vi och framtida generationer ska vårda och värna vår miljö. Att endast vistas i natur ger inte automatiskt kunskap och förståelse för natur och dess ekosystems funktioner, utan det är något som aktivt måste läras in, exempelvis med hjälp av naturpedagogik.

Parker, grön- och vattenområden i närhet av förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och naturskolan har ett stort värde som pedagogisk resurs och är platser där naturförståelse kan grundläggas och utvecklas.

Planeringsinriktning och rekommendation för naturpedagogik

Bevara och utveckla god tillgång till betydelsefulla naturpedagogiska parker, grön- och naturområden, via planeringsprocesser och förvaltning.

För att skapa goda förutsättningar för att ge falubor insikt om varför vår natur och miljö är viktig att bevara och ta hand om ska betydelsefulla grön- och vattenområden med naturpedagogiska värden och aktiviteter som kan ge människor möjlighet till studier av växter, djur och ekosystem inom tätorten ska bevaras och utvecklas.

Bevara och utveckla god tillgång till viktig skolnatur, via planeringsprocesser och förvaltning.

Det är viktigt att förskolor, grundskolor och naturskolan inom kommunen har tillgång till parker, grön- och vattenområden för utomhuspedagogik i olika ämnen och för naturpedagogik inom ett lämpligt avstånd och med kvaliteter som är anpassad till respektive åldersgrupp och verksamhetetens behov. Det är viktigt att verksamheterna upplever att det är lätt, tryggt och säkert att sig till skolnaturen.

Vid planering ska behov av parker, grön- och naturområden för förskolor, grundskolor och naturskolan vara en utgångspunkt. Dessa ytor ska tas hänsyn till och planeras in i förtätningen och utbredning av tätorten. Använd riktlinjerna för tillgång till skolnatur för förskolor och grundskolor som redovisas i tabellen ”Riktvärden för tillgång till skolnatur” nedan i planering, utveckling och förvaltning av skolnatur.


Riktvärden för tillgång till skolnatur

Typ av målgrupp

Närhet till skolnatur utan barriärer
(inom x meter)

Förskolor
Barn 0-6 år

100 m är mycket god tillgång.
300 m är god tillgång.
Inga fysiska barriärer, exempelvis korsa trafikleder
eller vatten- och terrängbarriärer.

Grundskolor
Barn och unga 6-15 år

300 m är mycket god tillgång.
1 km är god tillgång.
Inga fysiska barriärer, exempelvis korsa trafikleder
eller vatten- och terrängbarriärer.

Gymnasieskolor
Unga 15-18 år

300 m är mycket god tillgång.
1 km är god tillgång.
För gymnasieskolor kan längre avstånd accepteras om det finns lämpliga och säkra kommunikationer.


Sidan uppdaterad 2019-05-09