Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Resecentrum Falun

Hållbara resor och transporter

För att kunna lösa många av dagens utmaningar inom transportsystemet behövs en ny och bredare syn på trafikplaneringen. En viktig förändring är synen på rörlighet. Många förväxlar rörlighet med tillgänglighet. Tillgängligheten är själva nyttan med förflyttningen och rörligheten är kostnaden. Det handlar om att förbättra tillgängligheten samtidigt som rörligheten inte ökar.

Den hållbara resan är det självklara valet

Den hållbara trafiken för Falun framåt och bidrar till en attraktiv livsmiljö att bo och verka i. Den goda tillgängligheten till arbete, studier, skolor, fritid och service gör att det mesta känns nära i Falu tätort. Att gå, cykla, åka kollektivt eller välja andra miljöanpassade transportsätt är det självklara valet året om. Transportsystemet är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart för medborgare och näringsliv i hela tätorten.

Nytänkande, kreativa idéer och samarbete är viktiga utgångspunkter. Kollektivtrafik och gång- och cykelvägar underlättar ett hållbart resande men också för en aktiv fritid. Att fler människor väljer att gå, cykla eller åka kollektivt är också bättre för vår hälsa och friskare människor är samhällsekonomiskt bra. Dessutom innebär det mer plats för dem som verkligen behöver använda bilen.

Läs mer i Översiktsplan FalunBorlänge om hållbara kommunikationer

Mål

Falu kommun har under åren arbetat fram flera strategiska dokument som anger mål och förhållningssätt för trafikplaneringen. Ett större Falun (2013), Översiktsplan FalunBorlänge (2014), Trafikstrategi för Falu kommun (2012) och Cykelplan för Falu kommun (2014), är alla framåtblickande dokument med mål, strategier och åtgärder inom transportområdet som den Fördjupade översiktsplanen för Falu tätort och området runt Varpan måste förhålla sig till.

Nedan redovisas ett urval av trafikstrategins beslutande mål:

  • Andelen personer som känner sig trygga i trafiken ska öka.
  • Andelen dödade och skadade i trafiken ska minska.
  • Hälsopåverkande utsläpp och bullerstörningar från vägtrafiken ska minska.
  • Transporternas energianvändning ska minska och andelen förnybara drivmedel ska öka.
  • Klimatpåverkande utsläpp från fordonstrafiken ska minska.
  • Tillgängligheten till Falu centrum ska vara fortsatt god för den som behöver åka bil.
  • Trafikmiljön ska ges en mer estetiskt tilltalande utformning.
Sidan uppdaterad 2019-03-15