Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Fler personer som cyklar

Cykel

Två tredjedelar av Sveriges befolkning har mindre än tio kilometer till jobbet och mer än varannan bilresa i tätorter är kortare än fem kilometer. Potentialen att öka cykelresornas andel av de korta resorna bedöms därför mycket goda, främst när det gäller resor mellan hemmet och arbetet.

Den enskilt viktigaste åtgärden är att åstadkomma en infrastruktur som bättre svarar upp mot cyklisternas behov av kontinuitet, effektivitet, komfort och säkerhet. Det är viktigt att vidta åtgärder som bidrar till både ökad tillgänglighet, trygghet och säkerhet för cyklister.

I Falu tätort är det nära till det mesta. Genom att cykla i 15 minuter nås många stadsdelar till och från centrum. Det gör det snabbt och enkelt att använda sig av cykeln. I Falu tätort är topografi och Faluån viktiga strukturskapare som givit staden dess nuvarande form.

Cykelplan för Falu kommun

Cykelplanen beskriver hur kommunen ska jobba med cykelfrågan de närmaste 15 åren. Den viktigaste infrastrukturåtgärden som behöver göra för att öka framkomligheten för cyklister är att anlägga tre huvudcykelstråk genom Falu tätort och förbättra säkerheten runt skolor. I planen föreslås också många andra åtgärder som ökar framkomligheten, säkerheten och tillgängligheten för cyklister.

Läs mer om cykelplan för Falu kommun Pdf, 5.4 MB.

Planskilda korsningar

Större vägar, som genomfarts-/infartsvägar och järnvägar upplevs ofta som en barriär för gående och cyklister. Allt för långa avstånd mellan trafiksäkra passager skapar genvägar över väg och spår som inte är trafiksäkra.

För att göra det säkrare och lättare att gå och cykla föreslås ett antal nya planfria korsningar. Dessa kan vara antigen som tunnel eller bro och bäst är om gång- och cykeltrafiken kan fortsätta i markplanen och väg eller järnväg får ta nivåskillnaden över eller under gång- och cykeltrafiken. Kartan nedan visar förslag till nya planskilda korsningar.

Planeringsinriktning

  • Huvudcykelstråken byggs ut enligt cykelplanen.
  • Huvudcykelstråkens korsningspunkter med bilvägar förses med cykelöverfarter.
  • Innanför Inre ringen ska de oskyddade trafikanterna prioriteras
  • Cykelpumpar ska placeras ut i alla stadsdelscentra.
  • Laddstolpar för elcyklar vid viktiga målpunkter.
Sidan uppdaterad 2019-07-31