Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två personer som promenerar

Stadens övergripande struktur är avgörande för om människor väljer att ta sig fram till fots eller inte. En tät, blandad stad med ett finmaskigt gatunät ger underlag för en tillräcklig mängd målpunkter inom gångavstånd, en god genhet och bra orienterbarhet.

Andra faktorer för att skapa den gångvänliga staden är trafiksäkerhet, att det finns attraktiva miljöer att promenera i samt att de allmänna ytorna är välskötta, tillgängliga för alla och att det finns sittmöjligheter. Det är först när det finns bra sittmöjligheter som folk uppehåller sig en längre tid på en plats. Stråken ska kännas trygga och ha en god belysning utmed hela nätet. Korsningspunkter med bilnätet bör vara utformade så att bilvägarnas barriäreffekt minimeras.

Plan för gående i Falu centrum

Falun ska planera för en attraktiv och gångvänlig stad med hög standard på gångytorna. För att sätta fokus på fotgängarna i planeringen bör Falu kommun ta fram ett fotgängarprogram för Falu centrum med identifierade förbättringsområden. Programmet ska vara ett hjälpmedel med riktlinjer vid planarbete och ny- och ombyggnation.

Planskilda korsningar

Större vägar, som genomfarts-/infartsvägar och järnvägar upplevs ofta som en barriär för gående. Allt för långa avstånd mellan trafiksäkra passager skapar genvägar över väg och spår som inte är trafiksäkra. För att göra det säkrare och lättare att gå föreslås ett antal nya planskilda korsningar. Dessa kan vara antingen som tunnel eller bro och bäst är om gångtrafiken kan fortsätta i markplanen och väg eller järnväg får ta nivåskillnaden över eller under gångtrafiken. Kartan nedan visar förslag till nya planskilda korsningar.

Planeringsinriktning

  • Falun ska vara en attraktiv och gångvänlig stad.
  • Ta fram ett fotgängarprogram för Falu centrum med identifierade förbättringsområden.
  • Omvägar på mer än 25 procent jämfört med fågelvägen ska helst inte förekomma.
  • Innanför Inre ringen ska de oskyddade trafikanterna prioriteras.
Sidan uppdaterad 2019-08-12