Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Perrong med tåg och trafikanter

Järnväg

Spårbundna transporter är ofta bättre än vägtransporter för både personer och gods. Dessutom är energianvändningen och utsläppen av farliga ämnen mindre. I Falu tätort passerar Bergslagsbanan (Gävle-Falun-Borlänge-Kil-Göteborg). Spåret är ett riksintresse för kommunikation. Dessutom finns Grycksbobanan som sträcker sig mellan Falun och Grycksbo.

Dubbelspår

Tågtrafiken på Bergslagsbanan mellan Falun och Borlänge är idag ett av Sveriges hårdast trafikerade enkelspår. Trafiken är mycket störningskänslig och det finns inte någon kapacitet för att kunna utöka antalet tåg. Kapacitetsbristen påverkar inte bara person- och godstrafiken på Bergslagsbanan utan även på Dalabanan. Dubbelspåret är dessutom mycket viktig för industrins nationella och internationella konkurrenskraft. Därför är det mycket viktigt att dubbelspår byggs mellan Falun och Borlänge enligt beslutad korridor UA4 från Banverkets järnvägsutredning 2007 (nuvarande Trafikverket).

För att en utbyggnad ska bli möjlig krävs att Trafikverket tar med och prioriterar dubbelspåret i den nationella transportplanen. Sträckningen är också ett riksintresse för kommunikation.

En lämplig etapplösning är att bygga dubbelspår ut från Faluns och Borlänges stationsbangårdar.

Läs mer om dubbelspår i Översiktsplan FalunBorlänge Öppnas i nytt fönster.

När järnvägen mellan Falun och Borlänge får en ny sträckning skapas nya möjligheter för hur marken längs dagens banvall kan användas.

Även dubbelspår på Bergslagsbanan mot Gävle bör tas med i Trafikverkets långsiktiga planering. Markanvändningen för dubbelspår måste uppmärksammas i framtida detaljplaner och bygglov som ligger i närheten av järnvägen.

Järnvägsreservatets bredd

Den föreslagna järnvägskorridoren för dubbelspår, som är ett riksintresse, utgörs av en upp till 400 meter bred korridor. I både Falu och Borlänge tätorter sammanfaller korridoren med prioriterade områden för tätortsutbyggnaden. Kommunerna kräver att Trafikverket snarast preciserar spårläget så att korridorens bredd kan minskas för att göra fysisk planering möjlig och genomförbar på både översiktlig och detaljerad nivå samt vid enskilt byggande.

Nya pendeltågsstationer

Utbyggnaden av ett dubbelspår mellan Falun och Borlänge är även en viktig förutsättning för att utveckla pendeltågstrafiken runt FalunBorlänge och i Dalarna och den mer långväga tågtrafiken mot Stockholm. För att utveckla tätorten och en framtida regional pendeltågstrafik byggs tågstationer i Korsnäs och Källviken. En station i Korsnäs kan byggas redan nu och skulle förenkla resandet och korta restiden för boende i de östra delarna av Falun både till Borlänge och mot Gävle.

Planfria korsningar

Järnvägen är ofta en barriär, ett hinder mellan områden. Nya planskilda korsningar med järnväg och väg föreslås därför på ett antal platser i tätorten för både biltrafik och gång- och cykeltrafik. Läs mer i kapitel eller Cykel.

Planeringsinriktning

  • Bredden på järnvägskorridoren mellan Falun och Borlänge smalnas av närmast tätorterna.
  • Markanvändningen för dubbelspår på Bergslagsbanans hela sträckning måste uppmärksammas i framtida detaljplaner och bygglov som ligger i närheten av järnvägen.
  • För att utveckla tätorten och en framtida regional pendeltågstrafik anläggs stationer i Korsnäs och Källviken.
Sidan uppdaterad 2019-08-15