Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två personer sitter på en bänk i solen

Klimatanpassning

Enligt Förenta Nationernas klimatpanel leder ett förändrat klimat bland annat till högre temperaturer, ökad nederbörd, stigande havsnivåer och förändrade flöden i vattendrag samt ökade risker för ras skred och erosion. För Faluns del är det främst ökad nederbörd och förändrade flöden i vattendrag som påverkar befintlig bebyggelse samt var ny bebyggelse kan lokaliseras och hur den utformas.

Konsekvenserna av klimatförändringarna kan förebyggas genom klok placering av tillkommande bebyggelse, mer grönska och minskat behov av transporter genom att blanda funktioner och därigenom ge förutsättningar för minskat behov av att resa.

Riklig nederbörd

En kartering har gjorts för att se var vattnet tar vägen vid häftiga skyfall, när det inte ryms i dagvattenledningarna. Karteringen visar att det troligen inte finns några större områden i tätorten som riskerar att drabbas av översvämningar. Men karteringen måste följas upp med mer detaljerade studier för att visa var vi behöver göra åtgärder för att hindra översvämningar. Det kan till exempel handla om att leda regnvattnet till parker och grönområden. Läs mer under fliken Parker och naturområden/Ekosystemtjänster.

På nedanstående karta redovisas en kartering av lågpunkter där vatten kan komma att samlas vid kraftig nederbörd.

Höga vattenflöden

Länsstyrelsen Dalarna har tagit fram ett förslag till vägledning för planläggning i strandnära lägen. Vägledningen är för närvarande ute på remiss. Följande beskrivning bygger på remissversionen.

Klimatförändringarna kommer att leda till ökade vattenflöden i våra vattendrag. De medelhöga vattenflödena förväntas få längre varaktigheter. Vårfloderna förväntas bli något mindre. De vattendrag som berörs inom planområdet är Faluån och Svärdsjövattendragen. Dessutom påverkas sjöarna Tisken och Runn.

Det finns olika karteringar som grund för kommunens planering. Generellt rekommenderar Länsstyrelsen att den kartläggning som ger den högsta nivån ska användas.

Vid en bedömning av ett område ska följande flöden kontrolleras:

Svärdsjövattendragen

  • 100-årsflöde: MSB:s klimatanpassade översvämningskartering för år 2098.
  • 200-årflöde: Länsstyrelsens kartering av högsta klimatanpassade 200-årsflöde.
  • Högsta beräknade flöde: MSB:s översvämningskartering från 2013 (reviderad 2015).

Faluån

  • 100- och 200-årsflöden: MSB:s detaljerade klimatanpassade 2D kartering för år 2098 översvämningsdirektivet.
  • Högsta beräknade flöde: MSB.s översvämningskartering från 2013 (reviderad 2015).

Runn

  • 100-årsflöde: vattenregleringsföretagens översvämningskartering från 2012.
  • 200-årsflöde: Vattenregleringsföretagens 100-årsflöde +1,5 dm (motsvarar ca 109,7 i Rh2000).
  • Högsta beräknade flöde: MSB:s översvämningskartering från 2013 (reviderad 2015).

De vattenflöden som förväntas till följd av klimatförändringarna finns på kartan nedan.

Sidan uppdaterad 2019-08-16