Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Elsborg

Kulturmiljöanalys

I samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen har en kulturmiljöanalys Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster. arbetats fram. Syftet med en kulturmiljöanalys till den fördjupade översiktsplanen för Falu tätort är att redovisa allmänintresset kulturmiljö, så att detta intresse kan vägas mot andra sakområden och utgöra grund för ställningstaganden inom kommunen.

Äldre detaljplaner

Inom Falu kommun är större delen av landsbygdens bebyggelseområden inte planlagda och många av innerstadens områden omfattas av äldre detaljplaner som inte säkerställer bebyggelsens kulturhistoriska värden på ett tillfredsställande sätt. Kulturmiljöanalysen till den fördjupade översiktsplanen skall därmed fungera som ett komplement till detaljplaner, områdesbestämmelser och annat underlagsmaterial i arbetet med avvägningar och lovgivning.

Bevarandeplan och kulturmiljöprogram

Den fördjupade översiktsplanens kulturmiljöanalys baserar sig på befintligt kunskapsunderlag, i form av bevarandeplanen Husen berättar och kulturmiljöprogrammet Falubygden berättar, samt riksintressebeskrivningar och länsstyrelsens utpekade odlingslandskap med natur- och kulturvärden. Det finns dock brister i det befintliga kunskapsunderlaget, som inte hinner utredas under arbetet med den fördjupade översiktsplanen. Dessa brister kommer att identifieras i den fördjupade översiktsplanen, för framtida utredning.

Kartor i kulturmiljöanalysen

Kartorna i kulturmiljöanalysen pekar ut kulturhistoriskt värdefulla områden i form av stadsdelar, bebyggelseområden utanför innerstaden och odlingslandskap. Dessutom finns kartskikt som redovisar kulturhistoriskt värdefulla stråk, parker och vägar inom området för den fördjupade översiktsplanen.

Stadsdelar

Stadsdelarna beskrivs utifrån de avgränsningar som gjordes i Husen berättar. I den fördjupade översiktsplanens kulturmiljöanalys beskrivs varje stadsdel och vilka förutsättningar och övergripande värden som finns inom respektive område. Därefter finns en beskrivning av varje stadsdel som resurs och vilka framtida utvecklingsmöjligheter som finns gällande ny- och ombyggnad. Varje område har också en karaktärsbeskrivning i tabellformat, som anger dominerande takformer, takmaterial, antal våningar, fasadmaterial och fasadkulör, samt fönstertyper och bebyggelsens placering på tomt.

Bebyggelseområden

Landsbygdsområdena utgörs av bymiljöer och bebyggelseområden utanför staden, och avgränsningarna baserar sig på de avgränsningar som gjordes i Falubygden berättar. I den fördjupade översiktsplanens kulturmiljöanalys beskrivs varje bymiljö och de förutsättningar och övergripande värden som finns inom respektive område. Därefter finns en beskrivning av varje bymiljö som resurs och vilka framtida utvecklingsmöjligheter som finns gällande ny- och ombyggnad.

Varje område har också en karaktärsbeskrivning i tabellformat, som anger dominerande takformer, takmaterial, antal våningar, fasadmaterial och fasadkulör, samt fönstertyper och bebyggelsens placering på tomt.

Stråk, parker och vägar

I kulturmiljöanalysen redovisas också kulturhistoriskt värdefulla stråk, parker och vägar inom området för den fördjupade översiktsplanen. Kulturhistoriskt värdefulla stråk är till exempel områden som binder samman viktiga kulturhistoriska platser, visar på värdefulla samhällsstrukturer eller skapar strukturella förutsättningar för bosättningar, transporter eller andra etableringar. Kulturhistoriskt värdefulla parker är anlagda parker med bevarade karaktärsdrag från tillkomsttiden. Kulturhistoriskt värdefulla vägar utgörs till största delen av Faluns äldsta kända landsvägsnät eller andra viktiga huvudvägar. Dessa vägar finns med på kartor från 1600-talet, men är troligen medeltida eller äldre. En del av dessa vägar brukas idag för biltrafik medan andra har karaktär av kärrväg eller stig och är inte framkomliga med bil.

Fyra av dessa stråk har en strategisk betydelse för Faluns framtida utveckling och behöver utredas och preciseras närmare:

  • Vattensystemet kring Falu gruva
  • Slaggparken vid Falu gruva
  • Landsbygd möter stad: stråket från Morbygden till gruvan
  • Bergsmansgårdarna runt Varpan
Sidan uppdaterad 2021-10-28